دلم

مرغک بشکسته بالم اوج مي خواهد دلم
قطره اشکم چو طوفان موج مي خواهد دلم
آرزوي انتقام خون همرزمان مراست
بهر نابودي دشمن موج مي خواهد دلم
دشمنانم خنجر بشکسته ميخواند مرا
بر دل دشمن شکاف غوچ مي خواهد دلم
خلق و پرچم را سزاوار است تاج بندگي
من شرار شعله هايم موج مي خواهد دلم
" حافظ " ايمان بر قيام خلق زحمتکش مراست
از براي بحر ساکن موج مي خواهد دلم