جعل کار

اي دغل در چشم مردم خاک ريزي تا بکي
خويش را بفروختي مردم فروشي تا بکي

خنجر بيداد بر کف در کمين خلق ما
پيش دشمن چاپلوسي بهر چوکي تا بکي

اي سياه انديشه با انديشه هاي تار خود
خلق و پرچم وار با خائن بجوشي تا بکي

گشته افشا چهره ات اي دشمن زحمتکشان
در صف اعداي مردم سخت کوشي تا بکي

انقلاب و موج دشمن سوز او اندر قفاست
دشمنان خلق را حلقه بگوشي تا بکي