مادر وطن

مادر وفا و مهر تودر قلب هر جوان
در جمله ساکنان در جمله ساکنان

افغان و هم هزاره و تاجيک و ازبکان
زنده است جاويدان زنده است جاويدان

فرزند توست هرکه درين خاک زاده شد
تو زادگاه شان تو زادگاه شان

گشته هوا و نعمت و مهر و وفاي تو
ممزوج خون شان ممزوج خون شان

فرق نژاد و مذهب و جنس و قد و لسان
توفير جنس شان توفير جنس شان

بي اعتبار و فاقد معناست فرق شان
پندار دشمنان افکار پوچ شان

مادر به چشم ماست همه ساکنان تو
واحد حساب شان واحد حساب شان

يکسان بود به ديده ما حق مرد و زن
آزاد راي شان آزاد راي شان

پيکار ماست بهر حقوق ستمکشان
بهر نجات شان بهر نجات شان

بهر شکست حلقه بيداد ارتجاع
از دست و پاي شان از دست و پاي شان

قانون ارتجاعي و فرهنگ و اقتصاد
تهداب کار شان تهداب کار شان

حافظ شکسته باد به گيتي ستمگران
تبعيض پيشگان تبعيض پيشگان

بادا سياه به صفحه تاريخ نام شان
مردود راه شان مردود راه شان

پاينده باد وحدت دهقان و کارگر
سر تاسر جهان سرتاسر جهان