قسم

به عهدي که کرزي و ظاهر ببست
به ارباب ايشان به المان قسم

به تصميم پوتين و بوش و بلير
به بيماري مغز ايشان قسم

به بربادي دولت طالبان
به شادي آخوند ايران قسم

گل بخت جنرال دوستم شگفت
خليلي به او بسته پيمان قسم

گروه هاي سست عنصر چپ گرا
شده بهر منصب شتابان قسم

به قيد اسارت شد افغانستان
به امضاي ايشان بدينسان قسم

شود خلق پيروز گرچند خصم
مسلح بود تا بدندان قسم

که جز انقلاب و رهائي خلق
ندارد به دل " حافظ " ارمان قسم