صد شکن

بنال اي دل که امشب با غم دل انجمن دارم
شراب ناب اي ساقي که صد زخم کهن دارم

جواني صرف شد در انتظار روز پيروزي
ز درد و غم به رخ چون زلف جانان صد شکن دارم

مزن بلبل صلاي سير گلگشتم که من امشب
زخون دل به دامان غنچه افزون از چمن دارم

چو آهو عزم گشت قله هاي هندو کش دارم
ولي نتوان جهيدن چون بدست و پا شکن دارم