شهامت

شهامت چيست ياران خنجر جلاد بشکستن
نظام بردگي و کاخ استبداد بشکستن

مشو خوشدل ز اعلان دموکراسي امريکا
بود اين مثل آنکه در هونگي باد بشکستن

دموکراسي امريکا و انگلستان بود حيله
کند حاصل جواز کشتن و آزاد بشکستن

به چهر زشت استعمار اين حرف است رنگ خوش
ميسر نيست زين راه قامت بيداد بشکستن

نسازد ارتجاع آزادت از زاري و پا بوسي
به زور تيغ بايد شانه جلاد بشکستن

براي محو استعمار و استثمار فرد از فرد
نظام رهزني را بايد از بنياد بشکستن

شکستن شاخه گل کار هر کودک بود " حافظ "
به عالم شهره شو چون شعله از فولاد بشکستن