بيست وهشتم اسد را گرامي بداريم
و

خود را براي برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی آماده كنيم

 

     بيست و هشتم اسد 1386 مصادف است با هشتاد و هشتمين سالروز استرداد استقلال افغانستان از دست استعمار پير انگليس ، ازين رو بايد به استقبال گرامي داشت هرچه پر شكوه تر اين روز مهم تاريخي برويم وياد جانباختگان راه آزادي و استقلال را گرامي داشته و تعهد هرچه راسخ تر خود را براي ادامه دادن راه آنان اعلام نماييم و با فرياد هرچه رساتر بگوييم كه هيچگاه

همه سر به سر تن به كشتن دهيم                ازآن به كه كشور به دشمن دهيم

چو كشــور نباشــد تن من مباد                        تن من مبــاد و سر من مبــــاد

نبايد كه ميـهن بود جاي خصم

به دشمن نشايد بجزء قهروخشم

درمقابل متجاوزين و اشغالگران و دست نشاندگان شان از پا نخواهيم نشست .
اخلاف امريكائي و انگليسي  و مكناتن و لارد برنس , تقريبا يك قرن بعد از رانده شدن اسلاف شان ازاين مرز و بوم ، مجددا برگشته اند تا ازموقعيت اشغالگرانه , براي تحكيم سلطه و پيش رويهاي بعدي استعمارگرانه ونو استعمارگرانة شان در افغانستان، منطقه وجهان بصورت مستقيم و غير مستقيم استفاده نمايند. بازسازي حالت مستعمراتي افغانستان نه تنها از اين جهت كه اجراي نقشه هاي بازسازي امپرياليستي وارتجاعي در تمام عرصه هاي ديگر مشروط و متكي برآن است، بلكه ازاين جهت كه درواقع به تحقق پيوسته و عملي گرديده است نيز نقش عمده در مجموع برنامه هاي بازسازي امپرياليستهاي متجاوز و اشغالگر را بر عهده دارد.
پیشینه تاریخی افغانستان نشان ميدهد كه مقاومت های مردمان این مرز و بوم علیه تجاوز و اشغال خارجی با جنبش جوانان عجين بوده است. يعني نيروي عمده اين مبارزات جوانان بوده  و بار سنگين اين مبارزات را جوانان به دوش كشيده اند . چنانچه مقاومت عليه استعمارانگليس و مقاومت عليه تجاوز و اشغالگري سوسيال امپرياليزم شوروي دو نمونه برجسته از مبارزات و فداكاري هاي جوانان در افغانستان بوده است، اما متاسفانه ضعف جنبش انقلابي خلقها و سائر عوامل عيني و ذهنی متعدد کشوری ، منطقوی و بين اللملي سبب گشت كه نيروهاي ارتجاعي جهادي با پشتيباني و حمايت بيدريغ امپرياليستهاي غربي و قدرت های ارتجاعی در منطقه و با استفاده از سلطه فرهنگ فئودالی بر جامعه ، بر جنبش مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم چيره شود و رهبري ناسالمش را بر آن تحميل نمايد.
     بعد از خروج قواي اشغالگر سوسیال امپریالیستی از افغانستان ، سقوط رژيم بازمانده از دوران اشغال و انتقال مسالمت آميز قدرت به جهادي ها ، بيدادگري ، چور ، چپاول و ويرانگري ها به گونه ديگري ادامه يافت .  جنگ هاي ارتجاعي داخلي خانمان سوز بين جهادي ها و به تعقيب آن بين جهادي ها و طالبان شروع شد . همين جنگهاي ارتجاعي داخلي زمينه را براي تجاوزگري امپرياليست ها به رهبري امپرياليزم امريكا مساعد ساخت .
اشغالگران امريكايي و متحدين شان برنامه هاي شكلدهي يك رژيم دست نشانده را كه تامين كننده منافع شان باشد رويدست گرفتند . اين برنامه ها يكي بعد از ديگري ، رویدست گرفته شد و كماكان ادامه دارد .
     درشرايط كنوني ، افغانستان كشوري است تحت اشغال قوت هاي نظامي امپرياليستي و مستقيما توسط امپرياليستهاي متجاوز و اشغالگر به سركردگي امپرياليزم لجام گسيخته امريكا اداره و كنترول ميشود .
اين كارزار تجاوزكارانه و اشغالگرانه عليه خلقها و ملل ستمديده منطقه و بخصوص توده هاي زحمتكش افغانستان براه افتاده است . اين كارزار بخاطر غارت و چپاول معادن و بخصوص گاز ونفت منطقه است ، نه بخاطر آزادي ، دموكراسي و گذار از خشونت به مسالمت كه توسط مشاطه گران تسلیم طلب آرايش داده ميشود .
     درشرايطي كه امپرياليست هاي امريكايي تجاوز و اشغالگری نظامي شان را عليه خلقها و ملل تحت ستم جهان شدت ميبخشند و رژيم هاي دست نشانده را بنام دموكراسي رويكارمياورند ، اراده انقلابيون جهان و تلاش آنها براي سرنگوني امپرياليزم و رهنمائي بشريت درجهت يك مرحله جديد تاريخ آشكارا بنظر ميرسد و شكي نيست كه رها شدن از زنجيراسارت و انقياد و هرگونه ستم فقط با آگاهي سياسي و بسيج همگاني توده هاي تحت ستم اعم از زنان و مردان امكان پذيراست و بس !
     جنبش انقلابی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان اعلام می دارند كه ياد جانباختگان راه آزادي و استقلال را گرامي می داریم و تعهد مي بنديم كه براي بيرون راندن نيروهاي اشغالگر و سرنگوني رژيم دست نشانده از هيچگونه ايثار وفداكاري دريغ نخواهيم كرد وبا تعهد خارائين و عزم متين در مقابل متجاوزين و اشغالگران و دست نشاندگان شان به مبارزات مان ادامه می دهیم .
ما نیک می دانیم که شرايط عيني و ذهني ناشي از تشديد تضادها درجامعه و جهان فرصت هاي عظيم وچالش هاي بزرگ بر سر راه مبارزه براي برپائي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي وانقلابي درافغانستان را به وجود آورده است . اگر ازين فرصت ها استفاده اعظمي به عمل نيايد طبيعي است كه چالش ها به خطرات بالفعل تبديل خواهند شد. پس با توجه به رسالت تاريخي نيروهاي انقلابي آگاه و با توجه به تعهد خارائين به منافع علياي توده ها و كشور با تمام قوت و توان به پيش !

به پيش درراه برپائي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي وانقلابي عليه اشغالگران امپرياليست و خائينين ملي !
جنبش انقلابي جوانان افغانستان     --     دسته هشت مارچ زنان افغانستان

28 اسد 1386