سوم جوزا را به بسیج تشکلاتی معلمین ارتقاء دهیم!


معلمین جوان کشور!
سوم جوزا را با تجلیل خشک و خالی و فرمالیته سنتی در هم بکوبید! بیایید این روز را به اعتراض همگانی قشر معلمین همراه و همنوا سازیم. بیایید تا از درد و رنج معلمین کشور و از 8 و نیم سال اسارت و بردگی مردمان کشور و لگد مال شدن استقلال سیاسی افغانستان سخن بگوییم!
8 و نیم سال از عمر نکبت بار رژیم پوشالی و اشغال افغانستان توسط امپریالیست ها به سرکردگی امپریالیزم لجام گسیخته امریکا میگذرد. در طول این مدت با تجلیل مراسم روز معلم در سطح ملی روبرو بوده ایم. اما حقیقتا چه تغییراتی در زندگانی معلمین افغانستانی ببارآمده و چه برخوردی با معلمین کشور صورت گرفته است؟
 آنچه را که در طول این مدت ثابت شده است این بود که کرزی (شاه شجاع سوم) غیر از برده منشی و چاکرپیشکی به دربار امپریالیستها و خیانت به وطن و مردمان وطن ، ارمغان و دست آورد دیگری برای مردمان کشور منجمله معلمین افغانستانی ، نداشته است. دولت دست نشانده کرزی فکر میکند که با تجلیل خشک و خالی روز معلم در سطح ملی میتواند چهره کریه و پوشالی نظامش را بپوشاند و برآن مهر مشروعیت نظام ببخشد. فکر میکند که میتواند با تجلیل مراسم روز معلم ماهیت اشغالگری نیروهای متجاوز امپریالیستی به سردمداری امپریالیزم امریکا را بپوشاند. فکر میکند که با تجلیل مراسم روز معلم در سطح نمایشی و فریبکارانه آن میتواند از خواسته های صنفی و سیاسی معلمین کشور بری باشد.
اما کور خوانده است!
امروز ، سوم جوزاست ! روزی که معلمین در سراسر کشور ، به تجلیل روز معلم روبرو هستند. ولی تجلیل از روز معلم جزء غم واندوه برای معلمان کشور نمیتواند چیز دیگری به همراه داشته باشد. چرا؟  چون ، زمانیکه نام از معلم گرفته میشود ، تجسم انسانی پژمرده ، غمگین و مضطرب در اذهان عموم پدید می آید که در تار و پود دخل و خرچ زندگی خویش درمانده و پریشان است. این پژمرده گی ، افسردگی و اضطراب معلمین نیز راه حلی دارد که کلید حل آن نیز به دست خود معلمان است.
معلمین کشور میتوانند و باید از طریق طرح خواستهای صنفی و سیاسی خویش و دامن زدن آن در پیوند فشرده متعلمین مکاتب و انتقال آگاهی سیاسی به شاگردان مکاتب، این بن بست معضلات را باز نمایند. معلمان کشور باید شاگردان را آگاهی سیاسی دهند تا نسلی که مسئولیت فردای کشور بردوش او گذارده میشود یک نسل تسلیم طلب ، انقیاد پذیر و ستم پذیر نباشد ؛ بلکه به یک نسل مبارز، آزادیخواه و سربلند بدل گردد. اگر اینکار ها صورت نگیرد ، اگر پیوند ها حاصل نشود ، اگر تشکلات معلمین بسط وتوسعه نیابد و اگر معلمین در راه مطالبه حق خود ایستادگی نکنند ، طرح هرگونه خواست برحق معلمین در واقع حکم گدائی از رژیم مزدور کرزی است و این رژیم گدا صفت ذاتا نمیتواند طلب گدائی را لبیک گوید.
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " در روز تاریخی معلم ، از تمام معلمین جوان و آگاه کشور میطلبد تا برای بسیج فشرده جوانان برای برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی علیه نیروهای اشغالگر امپریالیستی و رژیم دست نشانده آنها ازهیچگونه سعی و مجاهدتی دریغ نورزند. تنها راه حل معضلات اجتماعی معلمان کشور در بیرون رفت از یوغ اسارت و بردگی است.


 بريده باد دستي كه به معلم ستم ميكند !
 جاويدان باد همبستگي معلمان سراسر افغانستان !
جنبش انقلابی جوانان افغانستان
سوم جوزای 1389

 

www.afghanistanrymo.org