به مناسبت هفتمین سالروز آغاز
تجاوز امپریالیستی بر کشور

با تمام قدرت و توان در مسیر برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی به پیش رویم!

با فرا رسیدن 16 ميزان 1387 مطابق به 7 اکتوبر 2008 ، کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی به سردمداری امپریالیست های امریکایی بر افغانستان، هفتمين  سال پر از جنایت و فریبکاری اش را پشت سر ميگذارد.
در چنين روزي بود كه قوت هاي نظامي امپرياليستي با شعارهاي كاذبانه مبارزه " عليه تروريزم "، " دموكراسي" و "آزادي زنان" از چنگال طالبان، افغانستان را مورد تجاوز و اشغالگري قراردادند. اگر به دوران مقاومت عليه سوسيال امپرياليزم برگرديم، بخوبي ديده ميشود كه "تروريست" هاي امروز، دست پروردگان و تربيه شدگان دیروزی امپرياليست هاي امریکایی و متحدین و وابستگان شان اند. امروز در جهان بزرگترين تروريست امپرياليزم امريكاست كه تمام جهان بخصوص كشورهاي تحت سلطه را به ماتم كشانده است.
تحفه ای كه اشغالگران امپریالیست بنام دموكراسي به افغانستان اهدا نموده اند عبارت از بمباران هاي هوائي و كشتار های دسته جمعي مردمان بي دفاع، كودكان، زنان و پيرمردان است. دموكراسي اهدایی امپرياليست ها به معنی دست باز رژيم پوشالي برای هر جنایت است، تا آزادانه تحت رهبري بادارانش هر خیانتی را كه ميخواهد انجام دهد. اين "دموكراسي" به جز غم و اندوه، ترور و اختناق چيز ديگري برای توده هاي زحمتكش به ارمغان نياورده است.
در باره آزادي زنان بايد گفت که: گرچه مكاتب به روي دختران باز شده و زنان کم و بیشت ميتوانند در كارهاي بيرون از خانه شركت نمايند؛ البته در صورتيكه كاري براي شان پيدا شود. اما وضعيت زنان در مجموع، نسبت به دوره طالبان كاملا بدترگرديده است. امروز آمار جنايت از قبيل سوختاندن، بريدن گوش و بيني، قطع كردن انگشتان پا، تجاوزات جنسی، اختطاف زنان و كودكان، تهديد زنان از طرف مقامات بلند پايه دولتي و... قوس صعودي خود را مي پيمايد و به حدی رسیده است كه در هيچ كشوري از جهان اینچنین گستردگی این جنایات را سراغ نداريم. امروز بزرگترين جنايات در حق زنان، بخصوص تجاوزات جنسي، از طرف مقامات بلند پايه دولتي و افسران اردو و پولیس رژیم پوشالی صورت ميگيرد. با آنكه رژيم پوشالي ميخواهد اين جنايات را بپوشاند، اما بسا اوقات خود اراكين دولتي مجبور ميشوند به اين جنايات اذعان نمايند.
بدين اساس حمله نظامي امپرياليستي بوش و شركاء كه در هفتم اكتوبر2001  با نعره هاي دروغين " جنگ برعليه تروريزم" آغازگرديد، سلسله استراتيژيك طولانی ای است كه اينك در مراحل آغازين خود قراردارد. بي گمان اين سلسله منحوس و ضد انساني كه در طي چند سال گذشته دهشت های بیشماری آفریده، اگر با مقاومت ملي مردمي و انقلابي توده هاي كشور مواجه نشود، ميتواند فتنه و فساد وسيعي را براي آتش افروزي هاي بيشتر و پردامنه تر در منطقه و جهان زمينه سازي نمايد.
در چنین شرایطی، رژيم پوشالي حامد كرزي، اين شاه شجاع سوم، برای دامنه دار شدن هر چه بيشتر آتش، جنگ با شعار های فریبنده و دروغین ملیگرایی به اصطلاح افغانی و حتی پشتونیستی، هیزم کشی میکند. اين رژيم ضد ملي و ضد مردمي بیشرمانه تلاش دارد اربابان امپریالیستش را قناعت دهد که قبل از " پرداختن " به ایران، حملات شان را بالاي  پاکستان " متوجه " نموده و دامنه جنگ تجاوزكارانه را به درون پاكستان نيز بكشانند. بمباران هاي هوائي طیارات امریکایی بر مناطق آنطرف خط دیورند، كه امروزه شاهد آنيم، مراحل ابتدایی کشانده شدن دامنه تجاوزات آشکار قوتهای اشغالگر به داخل پاکستان را نشان می دهد.
اشغالگران امپرياليست در طول هفت سالی كه از كار زار تجاوزكارانه و اشغالگرانه شان ميگذرد، وسیعا به كشتار مردمان بيگناه اين سرزمين پرداخته اند و در بدری و بي خانماني مردمان ما را بيشتر از گذشته دامن زده اند. قاچاق اطفال و زنان، گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در كشور، فساد اداري در دوايردولتي، فقر و فلاكت توده هاي ستمديده، بيكاري و مهاجرت، اختطاف و ترور، اختناق و بربريت، بيماري و رنج و مصيبت های بیشمار ديگر، كه دامنگیر مردمان ستمديده اين ديار هستند، نتيجه همین اشغالگري و تجاوز و ثمره همين نظام منحط و پوشالي ميباشد.
جنبش انقلابي جوانان افغانستان با تقبيح سالروز كارزار تجاوزكارانه و اشغالگرانه امپرياليست ها به سركردگي امپرياليزم امريكا، بار ديگر ياد آور ميشود كه در مبارزه عليه اشغالگران و دست نشاندگان شان از تمامي اشكال مبارزاتي انقلابي و ملي – دموكراتيك در خدمت تدارك براي برپائي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي وانقلابي استفاده به عمل مي آورد و برين اساس تلاش مينمايد كه در تمامي عرصه هاي مبارزاتي فعالانه و خستگي ناپذير به كار و پيكارانقلابي بپردازد. ما قویا باور داریم که صرفا قاطعيت و آشتي ناپذيري مقاومت در مقابل اشغالگران است كه ميتواند و قادرخواهد بود متجاوزين اشغالگررا از کشور اخراج نموده و رژيم دست نشانده را سرنگون نماید و افغانستان را در مسیر رهایی و آزادی حقیقی از چنگال امپریالیزم و بی عدالتی های اجتماعی رهنمون گردد.
برپائي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي و انقلابي، با اهداف و شعار هاي مبارزاتي ملي، مردمي و انقلابي و مبتني بر منافع و شركت فعالانه توده هاي مردم، در عین حالیکه راه درست و اصولی مقاومت علیه تجاوز و اشغال امپرياليستي امريكا و متحدين و دست نشاندگانش را، به مثابه وظیفه عمده مبارزاتی در شرایط کنونی، عملا به نمایش خواهد گزاشت، راه مطمئن و درست نجات از سلطه تاريك انديشي و ارتجاعيت القاعده و طالبان و حزب اسلامي را نیز در عمل نشان خواهد داد.
جنبش انقلابي جوانان افغانستان تمامي نيروها و شخصيت هاي انقلابي، دموكرات و ملي كشور را به حركت اصولی و قاطع در اين راستا فرا ميخواند !


به پیش در راه برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی !
مرگ بر اشغالگران امپریالیست و دست نشاندگان شان !
 جنبش انقلابی جوانان افغانستان
هفتم اکتوبر 2008 ( 16 میزان 1387 )

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

paikarejawanan@gmail.com

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrymo.org