هفت ثور و هشت ثور، دو روز فاجعه آمیز در تاریخ کشور

32 سال از كودتاي هفت ثور سال 1357 می گذرد، كودتايي كه برای مردم ما تداعی کننده آغاز جنایات و سبعیت های بیشمار در طول اين مدت، كه هنوز هم ادامه دارد، ميباشد. كودتاي هفت ثور 1357 گام بزرگي بود در جهت اشغال كشور توسط نيروهاي تجاوزگر سوسيال امپرياليزم شوروي به تاريخ ششم جدي 1358، كه افغانستان را از كشور نيمه مستعمره – نيمه فئودال به كشور مستعمره – نيمه فئودال تبديل نموده و استقلال و آزادي اش را كاملا از بين برد و به مدت ده سال اين كشور را در کام اشغالگران فرو برد. در طول این ده سال مصایب و جنایت های بی شماری از طرف ارتش تجاوزگر سوسيال امپرياليزم و مزدوران آن، باند هاي (خلق) و پرچم، اين خاينين ملي، بر مردمان کشور تحمیل گرديد. بیش از دو ميلیون مردمي كه جرمي به جز آزاديخواهي نداشتند، شهيد و معلول و بیش از شش ملیون آواره و بي خانمان گردیدند. مبارزات و مقاومت های قهرمانانه در افغانستان علیه ارتش تجاوزگر سوسیال امپریالیزم شوروی و اقمار آن یکی از ماندگارترين مقاومت ها و مبارزات در تاریخ مبارزات ملل تحت ستم علیه امپریالیزم جهاني ميباشد.
مقاومت وسيع و سرتاسري در گستره كشور، عمدتاً مبارزات و مقاومت هاي خود جوش توده هاي مردم بود كه در عين حال تحريكات و مبارزات سياسي و نظامي نيروهاي ارتجاعي وابسته به امپرياليزم غرب و ارتجاع منطقه و مبارزات نيروهاي انقلابي و ملي را نيز شامل ميگرديد .
مقاومت مردم افغانستان يكجا با ساير عوامل بين المللي و عوامل داخلي " شوروي " ، باعث شکست شرم آور ارتش تجاوزگر سوسيال امپرياليزم در افغانستان گرديد، كه  فرو ريختن برج و باره امپراطوري بزرگ تزاران نوين را در پي داشت .
بعد از شكست نیروهای متجاوز و اشغالگر سوسيال امپرياليزم شوروی و سرنگوني دولت مزدور و دست نشانده آنها، قدرت سیاسی کشور توسط نیروهای شدیداً ارتجاعی و ضد مردمی ( احزاب اسلامی ) غصب گرديد و  فاجعه اي كه هفت ثوري ها ( حزب دموكراتيك خلق افغانستان) و ارتش تجاوزگر سوسيال امپرياليزم شوروي آغاز نموده بودند، با جنگ هاي ارتجاعي خونين و ويران كن داخلي در کابل و سراسر افغانستان ادامه يافت.
رژيم اسلامي و ساير نيروهاي مرتجع مذهبي با كشتار وحشيانه و بي رحمانه ده ها هزار از  باشندگان مظلوم و بیگناه شهر كابل، به ويراني كشانيدن كامل اين اين شهر، چور و چپاول هست و بود مردم، آواره و بي خانمان ساختن توده هاي مظلوم و بيگناه كشور، چهره ضد مردمي، قاتلانه و چپاولگرانه شان را آشكارا به نمايش گذاشتند و نشان دادند كه رويداد وحشتبار هشت ثور 1371، ادامه همان فاجعه اي بود كه توسط دار ودسته ميهن فروش (خلق) و پرچم و ارتش اشغالگر و جنايتكار تزاران نوين در هفت ثور سال 1357 آغاز يافته بود. 
 ده سال جنگ وحشيانه و ويرانگر داخلي بين نيروهاي ارتجاعي اسلامي به شمول طالبان زمينه ساز اشغال كشور توسط 44 كشور امپرياليستي و ارتجاعي به سركردگي امپرياليزم يانكي شد. بخش اعظم رژيم پوشالي، اين مجمع خاينين ملي، كه توسط اشغالگران بر مسند دست نشاندگي نصب شده است، همان جنايتكاران  و وطن فروشان هفت ثوري و هشت ثوري را در بر مي گيرد. اين خاينين، يكجا با ساير همقماشان شان در رژيم دست نشانده، زمينه ساز جنايات ددمنشانه اشغالگران بوده و شريك جرم آنها ميباشند.
بنا برين"جنبش انقلابی جوانان افغانستان"  قطعا معتقد است که راه خروج کشور از انقیاد ملي و وابستگی به امپریالیزم و رهایی از شر باندهايي نظیر باند هفت ثوري ها و باند هشت ثوري ها، همانا مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه نیروهای اشغالگر امپرياليستي و خاينين ملي و همچنان مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع در كل ميباشد. ما تمامي مردمان كشور، به ويژه جوانان، را براي كسب آمادگي در برپايي و پيشبرد چنين مقاومت و مبارزه اي فرا مي خوانيم و حاضريم با تمام قدرت و توان مان در خدمت آنها قرار داشته باشيم! 

مرگ بر جنایتکاران هفت ثوري و هشت ثوري !
نابود باد اشغالگران  و دست نشاندگان شان!
به پیش در راه برپايي و پيشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی!

جنبش انقلابی جوانان افغانستان
هفت و هشت ثور 1389

www.afghanistanrymo.org