ششمین آلبوم هنری جنبش انقلابی جوانان افغانستان
به دست نشر سپرده شد


جوانان مبارز وطن!
ازآغاز يورش نظامي وتهاجم گسترده امپریالیستهای امریکایی برافغانستان و روی کار آمدن دولت مزدور، غیر از فلاکت و بدبختی چیزدیگری به مردمان ستمدیده این دیار نرسیده است. هرروزی که از عمر رژیم منحط میگذرد ، فشارهای اجتماعی جوانان افغانستانی را بیش ازپیش درتنگنا قرارمیدهد، انقیاد و اسارت همه روزه ازسر و روی دولت دست نشانده میبارد، هجوم نیروهای نظامی امپریالیستی  به افغانستان بیشتر وبیشترمیگردد. نیروی کارفوق العاده بی اشتغال شده و سرمایه داران ملی روبه سقوط گام می نهد ، دهقانان متوسط بی زمین شده و دهقانان فقیربه قهقرا سوق داده میشوند، دختران جوان دایما از دست قلدرمنشان حاکمی که ازحمایت بی دریغ خائینین ملی برخوردارند مورد آزار واذیت و تجاوز جنسی قرارگرفته ومانند کالا درمعرض خرید و فروش قرار میگیرند، گدایان دیگربصورت انفرادی دست به گدایی نمیزنند بلکه بصورت فامیلی همراه همسرو فرزندشان به کوچه و بازار سرازیرگشته اند.
محصلین و متعلمین ازشرایط تحصیلی شکایت دارند ، سکتورهای خصوصی رو به رشد است و کسانیکه سرمایه ائی دارند و میتوانند حداقل سرمایه گذاری داشته باشند دست به کار شده اند درحالیکه سکتورهای دولتی انگار ازکار افتاده است ، رشوت و اختلاس به منتهی درجه رشد کرده است ، رشد مواد مخدر درکشوراز زمان بوجود آمدن رژیم پوشالی سیرصعودی خود را پیموده است درحالیکه دولت شب و روز به تبلیغات دروغین مبارزه علیه آن کمر بسته است و با حرفهای دروغین خود توده های ستمدیده را اغواگری میکند. بی خانمانی و آوارگی ، کشتاردسته جمعی زحمتکشان توسط نیروهای
43 کشور امپریالیستی دیگرطاقت فرسا گشته است ، تبلیغات وسیع ایدئولوژی رژیم پوشالی شب و روز ازطریق رسانه ها و مطبوعات گوش مردم را کر نموده است ، برنامه های تلویزیونی ماهیت ندارد و هیچگونه برنامه آموزشی جهت رشد فکری دیده نمیشود، همه چیزفقط مصروف نگه داشتن مردم درتنگنا ، درتاریکی ، درجهالت ، درفقر  و انزوا و هزاران هزار فلاکت و رنج ومشقت دیگر است.
اینها چه چیزهایی را نشان میدهند؟ اینکه جامعه ستمدیده افغانستان بسوی انهدام و نابودی رهبری میشود، و این همان استراتیژی عمده امپریالیستهای اشغالگراست که ازروز اولی که افغانستان را مورد تهاجم قرارداده اند مطابق نقشه هایشان عمل نموده و غیراز فلاکت وبدبختی چیز دیگری برای مردم ستمدیده به ارمغان نداشته اند.
درشرايط فعلي كه كشور مورد تهاجم نيروهاي اشغالگرامپریالیستی به سردمداری امپریالیستهای امریکایی قرارگرفته است و نيروهاي انقلابي براي رهايي كشور ومردمان كشور دررزم وپيكاراند سروده هاي ميهني به جاي خود ميتواند چون نيزه هاي جوهردار سينه شكاف دشمنان رنگارنگ بوده وبيانگر روحيه تسليم ناپذير توده های ستمدیده کشور در نبرد با بيگانگان و بيگانه پرستان باشد. بدين اساس با تلاش فراوان، گروه هنري جنبش انقلابي جوانان افغانستان توانسته است ششمین آلبوم هنري "جنبش انقلابي جوانان افغانستان" را به هموطنان ميهن پرست و آزادیخواه کشور عرضه نمايد. اميد است تا آهنگهاي ثبت شده دراین آلبوم كه بصورت کست و همچنان بصورت سي دي هاي صوتی وتصويری، که در داخل خاک کشور به ثبت رسیده و عرضه شده است بتواند بازتابی باشد از مبارزات خستگي ناپذير جنبش انقلابي جوانان افغانستان !


به پيش درراه برپائي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي وانقلابي
زنده باد انقلاب 
جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان
عقرب 1388