عمل وحشیانه یانکی های امریکائی را در هفت اکتبر تقبیح میکنیم


امروز پنجشنبه هفتم اکتبر سال 2010 مصادف است با هفتم اکتبر سال 2001 عیسوی، روزیکه امپریالیستها به رهبری یانکی های امریکائی کشور ما را از طریق زمین و هوا مورد تجاوز خائنانه خویش قرار دادند و بمب های پانزده تنی بر سر مردم ریختند و با  موشک های دور برد از خلیج فارس، افغانستان را مورد اصابت گلوله های خویش قراردادند که جان هزاران تن از مردم بیدفاع و ستمدیده افغانستان را گرفت و هزاران زخمی و معلول بجای گذاشت.
همانطوری که یانکی های امریکائی بعد از زلزله کشور هائیتی، به بهانه کمک های به اصطلاح بشر دوستانه، آن کشور را اشغال نمودند، افغانستان را نیز به بهانه " مبارزه علیه تروریزم" و " آزادی زنان از قید اسارت طالبانی" مورد حمله قرار داده و آنرا اشغال نمودند و رژیم دست نشانده خویش را بر چوکی دست نشاندگی شاندند.
گرچه ابتدای این تجاوز و اشغالگری با  توهم مردم و بخصوص نسل جوان و حتی " روشنفکران" توام بود و فکر میکردند که امریکائی ها برای " تحقق دموکراسی " و " آزادی زنان " به این سرزمین پا گذاشته اند، اما گذشت نه سال تجاوز و اشغالگری یانکی های امریکائی و شرکایش به خوبی ثابت نمود که اصلا اینها بخاطر مبارزه علیه تروریزم و آزادی زنان به این سرزمین پا نگذاشته ، بلکه بخاطر چپاول و غارت و تحت کنترول آوردن آسیای میانه و خاور میانه به این سرزمین تشریف فرما گردیده اند. این حرکت و عملکرد وحشیانه امپریالیستها و رژیم دست نشانده ، توده ها را از این توهم بیرون نمود، چنانچه اکثریت توده های این سرزمین در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و پارلمانی به این رژیم منفور نه گفته و به پای صندوق های رای نرفتند. به عبارت دیگر رژیم دست نشانده را حتی از مشروعیت قانونی اش ساقط ساختند.
اشغالگری یانکی های امریکائی علاوه بر اینکه  زنان را از قید اسارت طالبانی بیرون نیاورده ( گرچه ظاهرا مکاتب زنانه باز گردیده و یک عده از زنان به چوکی ها و مقامات بالای بالا کشیده شده اند) بلکه بیشتر زنان را به عروسکانی برای کامجوئی مردان تبدیل نموده است.
گذشت نه سال بخوبی نشان داده که کشتن زنان زیر لوای ناموس داری ، قطع کردن انگشتان دست و پا ، بریدن گوش و بینی ، تنبیه های جسمی و روانی و حتی تجاوزات جنسی زورگویان وقلدرمنشان حاکم در دستگاه دولتی نسبت به دوره سیاه امارت اسلامی طالبان چندین برابر گردیده است.
تجاوز فریبکارانه منیراحمد طاهری مفتش معارف ولسوالی کرخ به یک معلمه ( رحیمه ) زیر دستش بخوبی شاهد و گواه این مدعاست که زورگویان و قلدرمنشان، زن را جنس دوم قلمداد نموده و آنها را فقط برای کامجوئی و لذت بردن مسائل شهوانی استفاده می نمایند.
علت بدمستی های منیراحمد طاهری آنست که از طرف رژیم پوشالی معافیت دارد؛ زیرا داکتراسپنتا مشاور عالی امنیت ملی کرزی و وحید احمد طاهری عضو پارلمان برادران و جهانتاب طاهری عضو شورای ولایتی ولایت خواهرش میباشند.
با این پشتیبانی و قدرت عظیم است که زن جوان 20 ساله را از شوهرش جدا کرده و مدت چهار ماه در یک خانه نگهداری نموده و از آن کامجوئی نموده است. به همین ترتیب عملکرد اشغالگران در افغانستان بخوبی نشان داده که ایشان بزرگترین تروریست در دنیا میباشند که بخاطر منافع غارتگرانه شان ، روزانه صدها خانه را ویران و مردمان آنرا آواره میکنند و ده ها نفر کشته و صدها زخمی بجای میگذارند.
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان" معتقد است که بدون مبارزات انقلابی و اتحاد زنان مبارزه با مردان انقلابی ، بیرون راندن نیروهای اشغالگر و سرنگونی رژیم پوشالی غیر ممکن است. تا زمانیکه اشغالگران ازین کشور بیرون رانده نشوند و رژیم پوشالی ساقط نگردد، رهائی توده ها از قید ستم و بخصوص رهائی زنان از قید اسارت امکان پذیر نیست.

به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان"
15 میزان 1389

 

www.afghanistanrymo.org