بخاطر دفاع از اعدامیان آواره افغانستای در ایران نبپا خیزیم!

کارگران و زحمتکشان !
مگر می توان اتهامات واهی بر زندانیان طبقه کارگر افغانستانی را که به جرم دست داشتن در " فروش مواد مخدر " در درون زندان های رژیم خونخوار ایران به مرگ محکوم اند را نادیده گرفت؟
مگر میتوان زندانیان خانواده های کارگر افغانستانی را که یکی پی دیگری از طرف رژیم مستبد ایران به دار آویخته میشوند را بازگو نکرد؟
مگر میتوان سر وصداهای بازماندگان قربانیانی را انعكاس نداد که عزیزان شان بعد از آنکه توسط دولت ددمنش ایران به دار آویخته میشوند و آنگاه به شکل فجیعی کالبد شکافی شده و جنازه هایشان در بدل یک تا دو میلیون تومان ایرانی به بازماندگانشان بفروش میرسد؟
کارگران آواره و بی اشتغال افغانستانی که بخاطر تامین حد افل معیشت شان به آنسوی مرز فرار میکنند، یا در مسیر راه و یا از محل اقامت شان در نواحی مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران دستگیر و با اتهاماتی از قبیل : عبور غیر قانونی، انتقال مواد مخدر، کار بی مجوز ، نداشتن کارت مهاجرت، نداشتن پاسپورت و ویزای ایرانی ، جعل اسناد، جنجال های فزیکی میان کارگران و صاحبکاران، سرقت و قتل ؛ به زندان افتاده و مدتها بی سرنوشت در زندان سپری میکنند و یا به پای چوبه دار برده میشوند.
45 تن از همين کارگران آواره افغانستانی طی مدت بیست روز گذشته به دار آویخته شده اند و هنگامیکه هیات پارلمانی رژیم پوشالی کرزی این غلام حلقه بگوش امپریالیستهای امریکایی و شرکای بین المللی اش از ایران برگشت، اذعان نمود که در حدود 6000 نفر از آوارگان افغانستانی در ایران محبوس اند و ازین جمله 3000 تن آنان منتظر حکم اعدام خویش میباشند. این گفته ها با عکس العمل زحمتکشان افغانستان و با سکوت محض رژیم دست نشانده کرزی مواجه شده است.
بدون شک، این تعداد زندانیان آواره افغانستانی، نمیتوانند به غیر از افراد طبقه کارگر، کسان دیگری باشند. زیرا آنعده از آوارگانی که بدون مجوز به ایران رفته اند، چون زمینه کار در درون کشور مساعد نمیباشد و سطح اشتغال در طول حیات رژیم دست نشانده کرزی رو به سقوط بوده است ، بخاطر پیدا کردن زمینه های کاری به آنطرف مرز فرار کرده اند.
سرمايه داران ایراني طی سه دهه گذشته ثروت عظيمي از بازوی توانای کارگران افغانستانی بدست آورده اند. اما اين كارگران پيوسته در معرض تهديد اخراج از ايران قرار دارند و اين بار با سرکوب، اعدام و كشتار دسته جمعی مواجه شده اند. رژیم خونخوار آخندی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله آن حكومت هايي است که در کنفرانس بن شرکت کرد و از اشغال افغانستان و روی دست گرفتن برنامه مشترک کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستهای امریکایی و شرکای بین المللی اش و بوجود آوردن حکومت دست نشانده در افغانستان به صورت جدی حمایت نمود. به همين دليل است كه رژيم دست نشانده حامد کرزی نه تنها در مقابل این قتل عام، بلکه حتی در مقابل فروش اجساد این قربانیان در بدل پول هنگفت و همچنان در مقابل کالبد شکافی این عزیزان نيز سکوت اختیار نموده است.
" هسته کارگری مبارز افغانستان " این جنایت و بربریت ددمنشانه جمهوری اسلامی ایران را محکوم مینماید و از حرکت های اعتراضی تمامی مبارزين چه در افغانستان و ایران و چه در سایر ممالک جهان حمایت میکند.
اعدام های پی در پی رژیم آخندی ایران که به قتل عام زندانیان افغانستانی پرداخته است، يك زمینه چيني براي سرکوب خونین داخلی در ایران است تا در لابلای قربانیان افغانستانی بتواند دشمنان داخلی خویش را نیز سرکوب نموده و در سطح بین المللی معامله گري با امپرياليست ها را پيش ببرد. این حرکت تاکتیکی جمهوری اسلامی ایران است که هرگاه در سطح بین المللی به معامله گري بپردازد، به سركوب آوارگان افغانستاني در ايران و همچنان سرکوب داخلی میپردازد تا زهر چشمی باشد به کسانیکه درمقابل اش اعتراض خواهند کرد. قتل و کشتار زندانیان سیاسی ایران که طی چند روز گذشته اتفاق افتاده است خود سند گویایی ازین جنایات برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
" هسته کارگری مبارز افغانستان " ،اعدام های دسته جمعی کارگران آواره افغانستانی درایران و به زندان افتادن تعداد کثیری از کارگران و زحمتکشان افغانستانی را که کماکان در بند و قید جمهوری اسلامی ایران هستند، به شدت محکوم میکند.
باید علیه این جنایت و بربریت رژیم آخوندی ایران ، با تمام قوت و توان ایستاد!
باید علیه رژیم دست نشانده حامد کرزی و اشغالگران امپریالیستی اش که در مقابل اين جنايت سكوت اختيار كرده و نظاره گر این قتل عام کارگران افغانستانی هستند ، قاطعانه مقابله نمود.
باید علیه ادامه چنین اعدام هاییکه از میان کارگران آواره افغانستانی قربانی میگیرد، حرکت های مبارزاتی به راه انداخت!
باید علیه تمامی دسیسه ها، ترفندها  و حقه بازی های جمهوری اسلامی ایران که به قتل عام کارگران افغانستان میپردازد ایستادگی نمود!
"هسته کارگری مبارز افغانستان" دولت جنایتکار جمهوری اسلامی ایران را که دستانش غرق در خون کارگران و زحمتکشان افغانستانی است، دشمن عمده کارگران ایرانی و دشمن منطقه ئی کارگران افغانستانی برمی شمارد. باشد تا با اتحاد و همسوئی هرچه بهتر و بیشتر کارگران مبارز افغانستان و ایران بتوانیم علیه این جنایت و ددمنشی رژیم آخوندی ایران ا
یستادگی نماییم.

مرگ بر دولت جنایتکار جمهوری اسلامی ایران !
مرگ بر دولت دست نشانده حامد کرزی !
مرگ بر اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده شان!

" هسته کارگری مبارز افغانستان "
27 ثور 1389

 

www.afghanistanrymo.org