بمناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن
هر روز سال را هشت مارچ بساز!


بپا خیز دختر افغان که تو امید فردائی                                         بیا در بستر جبهه که تو طوفان دریائی
بکوب آن لانه دشمن ، کجا تا کی میماند         ؟                                     نترس از، این کثافت ها ، اگر فرزند افغانی!

شیرزنان غیور و دختران دلیر وطن!
بار دیگر درفش خون چکان و پیروزمند هشتم مارچ به اهتزاز درآمد. بار دیگر ندای تعهد راسخ و عزم متین بخاطر پیشبرد هرچه مستمر و پیگیر راه درخشان آزادی زنان از اسارت و بندگی ، در سطح جهان طنین انداز گردید.
امروز در سراسر جهان ، زنان ، خصوصا زنان انقلابی که نمیتوانند درد و رنج و مصیبت زنان ستمدیده جهان را تحمل کنند ، صدمین سالگرد روز جهانی شانرا جشن میگیرند و با تعهد و عزم متین برای برپائی جنبش عظیمی از زنان تحت ستم جهان گرد هم جمع می آیند تا به گوش جهانیان برسانند که زنان در هر کجای دنیا که باشند، برای این بذر افشانی انقلابی ، ازهیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهند کرد.
امروزه ، امپریالیزم لجام گسیخته امریکا و شرکای بین المللی اش برای چور وچپاول دارائی های کشوره های تحت سلطه اش ، چنگ ودندان تیز نموده و به این غارتگری و چپاولگری اش در جهان ادامه میدهد. زنان ستمدیده جهان و مردان مدافع حقوق زنان ، نباید به این چپاولگری ها و این بیدادگری های امپریالیستی بیشتر ازین پا دهند. بورژوازی ، از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولیدی و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط، کوشش میکند همه و حتی عقب نگه داشته ترین کشورهای جهان را زیر سلطه خود نگه دارد. چون نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهایشان و غارت و چپاول منابع طبیعی و مواد خام، این کشورها دارد. همه جا باید رسوخ کند ، همه جا باید ساکن شود، با همه جا رابطه برقرار سازد، و برای چنین مقاصدی ازهیچ گونه جنایتی دریغ ننماید، ستمدیده ترین ملل را به اختیار درآورد و دمار از روزگارشان برآورد.
افغانستان مستعمره – نیمه فئودال ، کشوری که حدودا ده سال است زیر چکمه ها و رکاب اشغالگران امپریالیستی قرار دارد، با آنکه به بهانه " مبارزه با تروریزم " و " آزادی زنان " لشکر کشی بیش از 49 کشور امپریالیستی را متحمل شده است ، اما این موضوع به هیچوجه نمیتواند از صلابت و پایداری ، از مبارزه و پیکار بی امان زنان سلحشور افغانستانی، بخاطر رهائی از چنگال تجاوزات بیگانگان و رهائی از زیر یوغ اسارت ، بکاهد.
زنان این خطه همانطوری که در جریان سه جنگ افغان – انگلیس همانند ملالی ها ، و صدها زن شجاع این خطه رزمیدند تا اشغالگران بریتانیائی را از خاک شان جارو کنند ، همانطوری که همانند ناهید ها و هزاران زن ستمدیده این دیار در جریان جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیزم شوروی خون دادند ، کشته دادند و فرزندانشان را در دامان پاک شان پروراندند تا از استقلال وآزادی های ملی ، از حیثیت ، آبرو و شرافت تک تک هموطنان این خطه دفاع نمایند ، اما احزاب ارتجاعی جهادی که ریشه های مزدورمنشانه در سرشت شان نفهته بود یکبار دیگر این کشور را به مستعمره 49 کشور امپریالیستی به سردمداری امپریالیزم افسارگسیخته امریکا تبدیل نمودند.
زنان مبارز و قهرمان با تجلیل از مراسم هشتم مارچ ، تعهد راسخ خود را برای دامن زدن به یک جنبش عظیم زنان بخاطر برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیستی و مزدوران دست نشانده، یعنی کرزی و دار و دسته اش ، از هیچ گونه سعی وتلاشی باید دریغ ننمایند.
باشد تا اشغالگران امپریالیستی را از افغانستان بیرون رانده ، دولت دست نشانده را سرنگون کرده و بنای جمهوری دموکراتیک نوین را بخاطر ستمدیده های این دیار علی الخصوص زنان ستمدیده این کشور اعمار نماییم.
تعهد ، عملکرد و مبارزه ما ، حمایت بی دریغ تک تک هموطنان ما را می طلبد.
پس بیایید تا در هشتم مارچ، هر روز سال را هشتم مارچ بسازیم و هشتم مارچ را با شکوفائی هرچه تمامتر تجلیل نماییم.
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان " با عزمی راسخ در صدمین سالگرد روز جهانی زن ، بیان میدارد که ما علیه حاکمان جهان و خائینین ملی حاکم بر افغانستان ایستاده ایم. هرچه بد بشنویم و هرچه بد ببنیم ، در واقع از آنها شنیده ایم ودیده ایم. در راهی که برگزیده ایم ، نه تنها زخم شمشیر زبان را به جان خریده ایم ، بلکه زخم زبان شمشیر را نیز پذیرا هستیم.
زنده باد مبارزات برحق زنان در افغانستان و سراسر جهان
به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی دست نشانده اش

" دسته هشت مارچ زنان افغانستان"
17 حوت 1389
8  مارچ 2011

www.afghanistanrymo.org