به پيشواز هشت مارچ روز جهاني زن

هشتم مارچ روز جهاني زن ياد آور مبارزات فداكارانه زنان زحمتكشي است كه با عزم راسخ در مقابل استثمار طبقاتي و ستم جنسي تا پاي جان ايستادگي از خود نشان داده و مقاومت كردند. بيشتر از يكصد سال از زمان به رسميت شناخته شدن 8 مارچ به عنوان روز جهاني زن مي گذرد و در طول اين مدت، تجليل از اين روز به مثابه روز تازه كردن تعهد مبارزاتي زنان در جهان ادامه يافته است.
امسال در حالي به استقبال از هشتم مارچ مي رويم و اين روز را گرامي مي داريم كه بحران عميق سرمايه داري امپرياليستي در جهان و گسترش لشكر كشي هاي تجاوزكارانه امپرياليست هاي اشغالگر بر كشور، توام با توسعه روز افزون فساد و گنديدگي رژيم دست نشانده، زندگي ستمديدگان افغانستاني را طاقت فرسا تر ساخته است. تحت چنين شرايطي، سفره بي رونق كارگران و سائر زحمتكشان ستمديده افغانستاني بي رونق تر گرديده و فقر و بيكاري در كشور بيداد مي نمايد. زنان زحمتكش اولين قربانيان اين شرايط جانكاه و غير انساني هستند.  دهشت افگني ها، خانه تلاشي ها و بمباران هاي پيهم نيروهاي اشغالگر امپرياليست، معمولا از ميان زنان و اطفال قرباني مي گيرد. منسوبين اين نيروها، اعم از افسر و عسكر، متجاوزين باالقوه و باالفعلي هستند كه در مناطق جنگي زنان و دختران جوان را مورد تهديد جنسي قرار مي دهند، كما اينكه بعضا چنين تهديدي را در حق پسران و مردان جوان اين مناطق و همچنان زندانيان نيز روا مي دارند.
زنان و دختران نه تنها در افغانستان بلكه در اقصا نقاط جهان هنوز از ستم جنسي، شوونيزم غليظ مرد سالاري و پورونوگرافي در رنج و عذاب اند و در مقابل، زنان و مردان مبارز با مبارزات انقلابي فداكارانه و ايثارگرانه شان در راستاي محو و از ميان بردن اين معضلات و معضلات مرتبط به آنها نشان داده اند كه راه پيروي و رهايي زنان كه نيم پيكر جامعه را تشكيل مي دهند، ادامه همينگونه مبارزات و همبستگي هر چه بيشتر شان درين مسير مبارزاتي است.
بيائيد درين روز صداي حق طلبانه زنان افغانستاني را هر چه رسا تر و گسترده تر به گوش جهانيان برسانيم و جنبش زنان مبارز عليه اشغالگران و رژيم پوشالي و سائر حافظان نظام مرد سالاري در كشور را بيشتر از پيش تقويت كنيم.
" جنبش انقلابي جوانان افغانستان "، حمايت از حركت هاي مبارزاتي زنان و همكاري بخاطر تقويت اين مبارزات را يك وظيفه و مسئوليت تخطي ناپذير مبارزاتي خود ميداند و متقابلا انتظار دارد كه از حمايت ها و همكاري هاي زنان مبارز برخوردار باشد. ما از تمامي نيروها و شخصيت هاي انقلابي، دموكرات و ملي، به ويژه زنان مبارز، مصرانه مي طلبيم تا به پيشواز روز جهاني زن، صفوف خود را بخاطر برپايي و پيشبرد مقاومت ملي، مردمي وانقلابي عليه اشغالگران امپرياليست و خائنين ملي، فشرده و متشكل سازند و با همبستگي و همسويي هر چه بيشتر مبارزات شان را پيش برند.

خشم زنان را به مثابه نيروي قدرتمندي در راه انقلاب رها كنيم!

جنبش انقلابي جوانان افغانستان
8 مارچ 2010 ( 1388 )