برای تحریم قاطعانه دومین انتخابات پارلمانی بپا خیزیم!


دومین انتخابات پارلمانی دولت دست نشانده اشغالگران امپریالیستی، با توزیع پوسترها ، چاپ عکسهای نامزد ها  و تزئینات محوطه کمپاین ها در سراسر کشور به کار خود اغاز کرده است.
این جنایتکاران مزدور که غیر از سر فرود آوردن به آستان اشغالگران چاره دیگری ندارند کوشش میکنند با هزاران حیله ونیرنگ ،حتی ترساندن مردم ، منجمله زنان کشور، از برگشت حاکمیت فاشیستی طالبان و دامن زدن به گرایشات و تمایلات شوونیستی و تنگ نظرانه ملیتی ، توده های ستمدیده  ، بخصوص زنان را به پای صندوقهای انتخابات بکشانند.
این خاینین ملی که جزء وطن فروشی و چاکر پیشگی دست آورد دیگری برای توده های کشور نداشته اند سعی دارند که با این چنین شعبده بازی های مسخره حالت اشغال افغانستان و روند رو به تقویت هرچه بیشتر حضور قوت های اشغالگر امپریالیستی ، قتل عام روزمره مردمان سلحشور افغانستانی و ماوراء خط دیورند را از انظار توده ها بپوشانند و بازماندگان قربانیان این جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی را به پای صندوقهای انتخابات بکشانند.
یقینا که این انتخابات نمایشی از یک سو باعث دوام و استحکام حالت مستعمراتی – نیمه فئودالی در کشور خواهد شد و مهر مشروعیت بر نظام حاکم برافغانستان خواهد زد و از سوی دیگر باعث دوام و استحکام شوونیزم مرد سالار و تحمیل ستم جنسی بر زنان . در شرایط فعلی که کشور و مردمان کشور تحت انقیاد و اسارت به سر میبرند ، شوونیزم مردسالار نیمه فئودالی در اساس توسط امپریالیستها و مرتجعین نه تنها حفظ بلکه تقویت میگردد و اشکال ستم جنسی  بورژوا کمپرادوری و امپریالیستی نیز به آن علاوه میشود.
اکنون باید برای آنعده از مدعیان دروغینی که در مورد " دموکراسی " ، " آزادی زنان " و " مبارزه علیه ترویزم" از طریق سهم گیری در نمایشات مضحکه آمیز اشغالگرانه و میهن فروشانه شان به خود فریبی و عوام فریبی مشغول هستند ، واضح شده باشد که مردمان این خطه هرقدر در فقر و عقب ماندگی نگهداشته شده باشند ، تن به انقیاد ، اسارت ، تسلیم طلبی و مزدور منشی نمیدهند و نخواهند داد.
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان " از آنعده  هموطنان عزیزمان که از روی مجبوریت زندگی شان ، به عنوان کارمند و مامور در  کمپاین های دومین انتخابات پارلمانی در بدل پول ناچیز، سهم میگیرند، جدا تقاضا دارد که از شرکت در این توطئه  فریبنده و اغواگرانه امپریالیزم و خائنین ملی خود داری نمایند. به یقین کامل میتوان گفت که اگر اینگونه همکاری ها و حمایت مالی و نظامی  اشغالگران نباشد ، تحریم صد در صد انتخابات حتمی است .
با در نظر داشت مسائل آتی است که " دسته هشت مارچ زنان افغانستان" دومین انتخابات پارلمانی رژیم پوشالی را به مثابه یک نمایش  به شدت ضد ملی  ضد دموکراتیک بطور کامل تحریم میکند. ضرورت دامن زدن به تلاش ها ی هرچه گسترده و همه جانبه، تحریم این انتخابات را وظیفه مبارزاتی خود میداند و از تمامی اقشار جامعه میطلبد که به پای صندوقهای انتخابات جاری نروند و فریب نیرنگ این
خاینین ملی را نخورند.

به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی
علیه اشغالگران امپریالیست وخاینین ملی دست نشانده شان
به پیش در راه تحریم قاطعانه دومین انتخابات پارلمانی رژیم پوشالی

" دسته هشت مارچ زنان افغانستان "
12 اسد 1389 ( 3 آگست 2010)

 

 

www.afghanistanrymo.org