بمباران هوائی جنایتکارانه زیرکوه شیندند را تقبیح کنید
و قدرت تدافعی خویش را به

برپائی مقاومت ملی مردمی وانقلابی درجهت طرد تجاوزو اشغال متمرکز نماییم

 

واقعه دلخراش و سینه چاک بمباران هوائی زیرکوه شیندند باردیگر ,دل هزاران انسان ستمدیده را داغدارنمود ,نیروهای متجاوز ائتلاف بین المللی به رهبری امپریالیزم لجام گسیخته امریکا بار دیگر مردمان بیگناه زیرکوه شیندند را زیربمباران جنایتکارانه خویش قراردادند و آنها را به ترک خانه هایشان از منطقه بخت آباد زیرکوه شیندند وادارنمودند.
دراثراین بمباران جنایتکارانه امپریالیستهای اشغالگرحدود هشتاد خانه ویران و حدود 35نفراز هموطنان ما کشته شده اند.تعداد زخمیان این حادثه تا فعلا جمع بندی نشده ولی حول وهوش 100نفر دورمیخورد.اگرچه رژیم دست نشانده ادعا دارد که بمباران هوایی به هیچ عنوان صورت نگرفته ولی تلویزیون وابسته به رژیم گزارشی را از شفاخانه حوزوی هرات ثبت نموده و با چند نفراز معلولین این حادثه که به تاریخ پنجشنبه 26سرطان 1387 پخش شد مصاحبه ای داشته است. این گزارش بیانگرآن بود که دولت با چه بی شرمی و وقاحتی از منافع شوم امپریالیستها دفاع میکند و چه بی شرمانه ادعا دارد که حمله هوایی درکارنبوده است!!چند نفر زن و مرد کهنسالی که با تلویزیون مصاحبه داشتند میگفتند که "شب همه ما خواب بودیم که ناگهان صدای طیاره های جنگی به گوش ما رسید تا خود را از خانه بیرون انداختیم مورد بمباران قرارگرفتیم و دیگرچیزی نفهمیدیم بعدازینکه چشم خود را باز کردیم که سرازشفاخانه هرات در آوردیم!!"همچنان درمیان این زخمی شده ها تعدادی ازاطفال بین سنین 10تا 15سال نیز به چشم میخورد آنها نیز ادعای حمله هوایی قوای متجاوزو اشغالگران را داشتند. 
کسانیکه از منطقه زیرکوه شیندند توانسته بودند جان سالم به سربرند و ازمنطقه کوچ نمایند ادعای حمله هوایی امپریالیستها را داشتند,خانه هاو منازل مسکونی مخروب شده ,اجساد حیوانات اهلی که دراطراف خانه ها به هرطرف پرتاب شده بود خود نیز بیانگرحمله هوایی جنایتکارانه نیروهای ائتلاف بین المللی میباشد.صدای طیاره های جنگی و بمباران هوایی که مناطق دیگرشیندند را نیمه شب از خواب بیدارکرده است خود مدعی حمله جنایتکارانه نیروهای یانکی به رهبری امپریالیزم لجام گسیخته امریکاست.
براساس گفته شاهدان عینی به تعقیب بمباران هوائی نیروهای ائتلاف بین المللی چند مرحله پرساژ هوائی توسط جت های جنگنده متجاوزین بر فضای منطقه ای بنام " فرمکان" یکی ازجمله قریه جات منطقه بخت آباد زیرکوه شیندند صورت گرفت که باعث شد تعداد تلفات دراین منطقه بالا رود.از نظر نظامی پرساژصوتی که توسط جت ها جنگنده اجراء میشود میتواند امواج ضربه اي را تولید کند که هرگونه دیوارهای گلی را فروریزد و ازنظر صوتی میتواند باعث پاره شدن پرده گوش انسانها شود . اکثریت انسانهایی که قدرت شنوایی بالایی را دارا هستند درجریان اجراء پرساژ هوایی جت های جنگنده پرده گوش خودرا ازدست داده وخونریزی مغزی میکنند که در نتیجه به هلاکت شان منجر میشود.ازلحاظ اقتصادی نیز پرساژهوایی به نفع کسانی است که بمب جت های جنگنده را تامین میکنند.بدین اساس است که نیروهای اشغالگرامپریالیستی عموما کوشش دارند درجریان اجراء بمباران هوایی مناطقی که مصارف هنگفت نظامی را دربردارد از پرساژهای صوتی طیارات جنگی خویش به شکلی ازاشکال استفاده نمایند.
هنوزخاطره ازدست دادن عزیزان بیگناه شیندند از فکروضمیرما پاک نشده است ,حادثه دوازدهم ثور1386که بمباران چهارروزه زیرکوه شیندند را به همراه داشت مناطق بخت آباد ,کریم خانی و چند روستای دیگرزیرکوه را مورد هدف قرارداد.
مردمان عزادارشیندند صرف توانستند بعداز چهارروز بمباران هوایی با اشتراک تعداد زیادی از مردمان ولسوالی غوریان ,منطقه زاوول و آب کل ولسوالی شیندند جنازه های عزیزان شان را که بیگناه به خاک وخون یکسان شده بودند درسال گذشته دفن نمایند.
مرگ براهرمن استبداد
مرگ برامپریالیزم لجام گسیخته امریکا
مرگ بردولت پوشالی حامد کرزی این خائن ملی , این وطن فروش سفاک و این شاه شجاع و عروسک دست نشانده نیروهای یانکی
بگذاراحساسات وطن پرستانه ملت عزیزخود را به گوش جهانیان برسانیم
بگذاراز درددل عزیزانی که بیگناه به خاک وخون کشیده میشوند و هیچ گونه ظلمی را مرتکب نشده اند بیان نماییم
فریادهای نیمه شبی مادران بی فرزند که درعزای فرزند دلبندشان نشسته اند و صدای شیون عروسانی که لباس سیاه بیوه گی را به تن نموده اند را به گوش جهانیان برسانیم.
بگذار تا ازحق استقلال وآزادی این وطن به دفاع برخیزیم.
بگذارتا صدای کودکان پا برهنه ,گرسنه و دربه در را که درزیرآوار جنازه مادروپدرخویش را جستجو میکنند را بلند نماییم.
بگذار به کسانیکه که بی شرمانه زیرچتراشغالگران سفاک وخون آشام متجاوزدرآمده اند بگوییم که به عنوان خائینین ملی و وطن فروشان بومی امپریالیستها ثبت تاریخ شده اند وتوده بی دفاع این سرزمین روزی دردادگاه مردمی خویش آنها را به محاکمه خواهد کشاند.
ملت شریف و آزاده !
دیگرتاب وتحمل بس است, دیگر توان نشستن نیست , بگذار تا یکصدا و هماهنگ بانگ و نعره برآریم که مرگ برامپریالیزم امریکا و مرگ بردولت دست نشانده کرزی
سکوت سرشارازناگفته هاست ,بگذار تا سکوت ماتم زده خود را باردیگربشکنیم.
هموطنان عزيز ومردمان داغدار زيركوه شيندند و سائر مناطق !
جنازه هايتان را دفن كرده، با تمام نيرو وتوان و با خشم وانزجار بيشترعليه قواي اشغالگرامپریالیستی و رژیم پوشالی آماده شويد و تا خروج نهايي نيروهاي اشغالگر و سرنگوني و محوكامل رژيم پوشالي به مقاومت تان ادامه دهيد !بياييد از افغانستان ويتنام ديگري بسازيم و آنرا به گورستان امپرياليزم امريکا مبدل سازيم !
جنبش انقلابي جوانان افغانستان جنايات هولناك اشغالگران امپریالیست و رژيم پوشالي را محكوم نموده و از مقاومت مردمان سلحشور شيندند و سائر مناطق کشور پشتيباني مينمايد .ما اعلام مينمائيم تا بيرون راندن نيروهاي اشغالگر و سرنگونی رژیم پوشالی ، همپاي تمامي مردمان رزمجوي اين كشور حركت نموده واز مقاومت ها و مبارزات بر حق آنها بر مبنای خط مقاومت ملی مردمی و انقلابی پشتيباني كامل مينمائیم .
جنبش انقلابي جوانان افغانستان تمامی جوانان افغانستانِي را به خروج شجاعانه و رزمجوِيانه از زِير درفش اردو و پولِيس رژیم پوشالِي و همچنان ترک بِي تفاوتِي ها و فرارطلبِي ها از مبارزه و مقاومت علِيه اشغالگران و دست نشاندگان شان و شرکت در مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران و خائنین ملی فرا مِي خواند . ما از تمامی اقشار روشنفکر جامعه نیز تقاضامندیم تا ازفرارمغزها درکشور جلوگیری به عمل آورده دست اتحاد ووحدت مبارزاتی خویش را به هم داده و ازتشتت فکری, فراکسیون بازی سیاسی جلوگیری نموده درمسیرشگوفایی هرچه بیشتر نیروی پیش آهنگ انقلاب درمسیربرپائی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی و تقویت هرچه بیشتراین مقاومت از جان ودل ایثاروفداکاری خویش را نشان دهند وهمبستگی خویش را اعلام نمایند.
فقط با تامِين استقلال و آزادِي کشور و مردمان کشور و پِيشروِي مداوم در مسِير انقلاب ، فرداِي مان شگوفان و پر بار ،  برِي از سلطه امپرِيالِيستها و مرتجعِين و سرشار از آزادِي و بهروزِي خواهد بود.

به پيش در راه برپایی و پیشبرد مقاومت ملي – مردمي و انقلابي !
مرگ بر امپرياليزم و ارتجاع !
مرگ براشغالگران !
مرگ بر رژيم پوشالي !

زنده باد آزادي! زنده باد استقلال !

جنبش انقلابي جوانان افغانستان
28  سرطان 1387