دومين دور، انتخابات پارلماني رژيم پوشالي را قاطعانه تحريم كنيم

هموطنان غيور ، جوانان دلير و رزمنده!

بارديگر كمپاين هاي اغواگرانه كانديداهای انتخابات پارلماني رژيم مزدور آغاز گرديد ه است. پروسه انتخابات نامنهاد و فرمايشي كه بعد از اشغال كشور توسط امپرياليستهای جنایتکار و غارتگر به سردمداري امپرياليسم امريكا، روي دست گرفته شده بود، اكنون به دومين دور انتخاباتي اش رسيده است.
گذشت پنج سال، كاركرد پارلمان پوشالي بر همه واضح و روشن ساخت كه انتخابات فرمايشي رژيم پوشالي، به جز عوام فریبی ، به  انقياد كشيدن خلق كشور ، خيانت ملي و توجيه گری های مضحک اشغال كشور هيچ دست آوردي ديگر نداشته است.
انواع و اشکال شعبده بازی های امپریالیتسها و خائنین ملی چون : انتخابات رياست جمهوري ؟! انتخابات پارلمانی؟! جرگه های ارتجاعی گونه گون قطعا به منظور بقاء و تحكيم حالت مستعمراتي ، تحت اشغال بودن كشور و مشروعيت بخشيدن به رژيم پوشالي صورت مي گيرد.
اين انتخابات امپریالیستی- ارتجاعی نيروي رزمند گی و روحیه سلحشوري توده ها و به خصوص جوانان را به تحليل مي برند و سبب اغفال انان مي گردند.
به بيان كلي تر، انتخابات در يك كشور مستعمره- نيمه فيودالي با حمایت همه جانبه مالی و نظامی امپریالیستهای اشغالگر نمیتواند  هدفی  بجز حفاظت از حکومت مزدور و دست نشانده و مشروعيت بخشيدن به موجوديت قواي اشغالگر خارجي در كشور، داشته باشد. بعلاوه  امپریالیستها و خائنین ملی بدین و سیله تلاش دارند توده ها و جوانان را اغفال ، نیروی رزمندگی و روحیه ای سلحشوری  آنان رابه تحلیل ببرد.
به طور يقين میتوان گفت که توده هاي كشور و به خصوص جوانان، ديگر فريب و نيرنگ اينگونه نمايشات مضحكه
 آمیز را نخواهند خورد و با آگاهي از ماهيت عوام فريبانه آن، در آن شركت نخواهند كرد .
شركت اندك از توده ها و جوانان در انتخابات رياست جمهوري سال قبل ، مبین  نفرت و انزجار گسترده توده ها و جوانان  میباشد. بنابر این زمان آن رسيده است كه مردم ما همه توهمات را بدور انداخته و با يك پارچگي کامل انتخابات فرمايشي رژيم مزدور و باداران خارجي شان را تحريم و برای یک مقاوت ملی , مردمی و انقلابی بمنظور دفع تجاوز ، اخراج قوت های اشغالگر امپریالیستی و سرنگونی رژیم مزدورآماده شوند.فقط و فقط بر مبنای یک چنين حركت اصولي ورزمنده است كه متوان اينده شكوفا و درخشان را انتظار داشت. بي تفاوتي و بي اعتنائي نسبت به آينده  ي كشور جز تداوم سلطه استعمار وارتجاع ،  فلاكت و بدبختي چيز ديگري را نبايد انتظار داشت.
در چنين شرايط حساس است كه " جنبش انقلابي جوانان افغانستان" بمنظور تحريم هر چه قاطع تر انتخابات پارلماني رژيم مزدورازتمامی نیروهای انقلابی ، ملی و د موکرات ، بطور اخص جوانان ،جدا طلب مینماید که در این راستا مسئولیت و وجیبه ای میهنی خویش را ادا و در جهت ناکام ساختن این توطئه امپریالیستی – ارتجاعی از هيچگونه تلاش دريغ نورزند.

به پيش در راه برپايي و پيشرد مقاومت ملي، مردمي و انقلابي عليه اشفالگران امپرياليست و خاينين ملي دست نشانده شان
به پيش در راه تحريم قاطعانه دومين دور انتخابات پارلماني رژيم پوشالي

"جنبش انقلابي جوانان افغانستان"
15 اسد 1389 (  6 آگست 2010 )

 

www.afghanistanrymo.org