اعدام های زنجیره يی رژیم سفاک ایران را محکوم کنیم!

دولت جنایتکار جمهوری اسلامی ایران، تعداد زيادي از آوارگان افغانستاني در ايران را به زندان انداخته و از مدتي بدينسو يك تعداد اين زندانيان را اعدام نموده است.
طبق آخرین اطلاعات رسیده از ایران، در حدود 6000 نفر از آوارگان افغانستاني در ايران در زندان های رژیم سفاک ایران به سر میبرند که اكثريت آنان را جوانان زحمتکش افغانستانی تشکیل میدهد. این زندانیان که با اتهامات واهی از قبیل: نداشتن کارت مهاجرت، عبور غیر قانونی به ایران، دعوای تن به تن با صاحبکاران ایرانی، فروش مواد مخدر و عده ای هم با اتهامات دزدی و قتل به زندان افتاده اند، ماه ها و سالها در پشت میله های زندان بي سرنوشت مي مانند و سر انجام در محاكمات ساختگي بدون داشتن حق دفاع از خود محكوم شناخته مي شوند. در حدود 50 فیصد اين زندانيان محكوم به اعدام شناخته شده اند.  طی ماه ثور امسال 45 تن آنان به دار آویخته شده اند و جنازه هایشان به شکل فجیعی سلاخی گردیده و اعضای مهم بدن شان کشیده شده و سپس اجساد این قربانیان در بدل پول هنگفتی که از بازماندگان شان اخذ گردیده، به خانواده هایشان تحويل داده شده است.
با وجودي كه در داخل و خارج از افغانستان، اعتراضات توده يی زيادي علیه اين كشتار جمعي آوارگان افغانستاني در ايران، صورت گرفته است، اما رژیم دست نشانده حامد کرزی و اربابان اشغالگر امپریالیستی اش در برابر اینگونه جنایات سبعانه و ددمنشانه رژیم سفاک ایران سکوت اختیار کرده اند. دليل ان روشن است. رژيم دست نشانده و پوشالی حاکم برافغانستان خود درین جرم و جنایت شریک بوده و از آن نفع میبرد.  دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان منطقوی رژیم دست نشانده حامد كرزي شمرده میشود.  با وجودي كه دولت جمهوری اسلامی ایران گاهگاهی سرو صداهایی را در سطح منطقوی در مخالفت علیه موجودیت قوای اشغالگر امپریالیستی در افغانستان به راه می اندازد و حلقاتی از بنیادگرایان اسلامی مخالف رژيم را نیز کم و بیش حمایت میکند، اما بطور عمده یکی از حامیان منطقوی رژیم پوشالی بوده و مناسبات نیک با این رژیم داشته و دارد.
به هرحال ، آنعده از افغانستانی هایی که واقعا در کار قاچاق مواد مخدر دست داشته و دستگیر شده اند عمدتا کسانی اند که قاچاقبران و فروشندگان کوچک مستقل از شبکه های مرتبط با مراجع دولتی ایران و افغانستان را تشکیل میدهند. شبکه های قاچاق و فروش مواد مخدر که با رده های بالائی دولت ایران مرتبط اند برای آنکه این فروشندگان کوچک مستقل را از عرصه خارج نمایند ، از طریق مامورین امنیتی دولت ایران دست به سرکوب آنان میزنند تا هم انحصارا تجارت مواد مخدر را در دست داشته باشند و هم روپوشی برای جنایات خود بسازند كه گويا آنها عليه مواد مخدر مبارزه مي كنند.
بدین ترتیب از  45 تن افغانستانی ای که تا حال در ایران اعدام شده اند ممکن است تعداد کمی از آنان واقعا در کار مواد مخدر دست داشته بوده باشند، اما اکثریت این افراد با دوسیه سازی های جعلی و ساختگی مقامات ایرانی به پای چوبه دار برده شده اند.
ممكن است اعدام های دسته جمعی آوارگان افغانستانی در ایران، آغاز باشد براي سرکوب خونین داخلی در ایران و پرده ساتری برای معاملات پشت پرده جمهوري اسلامي ايران با امپریالیستها. اعدام چند زنداني سياسي ايراني از جمله مبارزين اسير كرد توسط جمهوري اسلامي ايران طی ماه ثور، خود نمونه بارز این سرکوب خونین داخلی به شمار میرود.
در هر حال نمیتوان علیه این جنایات سبعانه رژیم سفاک ایران و دوام قتل عام آوارگان افغانستانی در ایران سکوت اختیار کرد و شاهد کشتار بیرحمانه هموطنان مان توسط دولت جنایتکار جمهوری اسلامی ایران شد.
جوانان مبارز افغانستاني نبايد اين اعدام هاي زنجيره يي رژیم سفاک ايران را بي جواب بگذارند. اعدام جوانان آواره افغانستاني در ايران بطور کل، نشانه گيري جنايات سبعانه مرتجعين ايراني و همچنان نشانه گيري سبعانه حكومت دست نشانده كرزي به سوي تمام جوانان مبارز هردو كشور است!
جوانان بايد اين آگاهي سياسي را در خود پرورش دهند كه بدون سازماندهي، همبستگی و تشكيلات منظم انقلابي، نميتوان اشغالگران امپریالیستی و حکومت دست نشانده شان در افغانستان را و همچنان دولت هاي ارتجاعي اي مثل  جمهوری اسلامی ایران را از پاي در آورد و سر نگون كرد.
" جنبش انقلابي جوانان افغانستان "، این جنایت ددمنشانه و ارتجاعی جمهوري اسلامي ايران را که جوانان زحمتکش ما را مورد حمله قرار داده است، قاطعانه تقبیح مي نمايد و مصمم است كه عليه دوام اين جنايت بصورت جدي مبارزه نمايد.
مرتجعین ببر کاغذی اند/ آنها باید بدانند که چنین جنایاتی هرگز نمیتواند صدای حق طلبانه جوانان را در گلو خفه نماید ، بلکه برعکس، جنایات آنها تنها اراده مبارزاتي جوانان را  در سرنگونی نظام پوشالی و متزلزل شان مستحکم تر خواهد
ساخت.
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " خود را در غم و اندوه ناشی از جانباختن اين قربانيان سهيم مي داند و با خانواده ها، رفقا و دوستان آنها عميقا غم شريكي احساس مي نمايد. باشد تا فریادهای حق طلبانه جوانان افغانستانی و ایرانی، با پیشبرد مبارزات هماهنگ منطقوی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی کرزی و دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران، بيشتر از پيش رسا تر و كوبنده تر گردد و سر انجام باعث سرنگوني اين نظام های پوشالی و ستمگر گ
ردد.

به پيش به سوي برپايي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي و انقلابي عليه اشغالگران امپرياليست و رژيم پوشالي!

پایدار باد همبستگی جوانان افغانستان – ایران و سایر نقاط جهان

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان "
28 ثور 1389

 

www.afghanistanrymo.org