اعــــلام حمایت از روز جــهانی کارگر


" دسته هشت مارچ زنان افغانستان" فرا رسیدن اول می ، روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران جهان و بخصوص کارگران و زحمتکشان افغانستان تبریک عرض مینماید.
روز اول می، روزی نیست که امپریالیستها و یا نیروهای ارتجاعی به کارگران اهداء کرده باشند، بلکه این روز مانند روز جهانی زن ، با خون هزاران کارگر انقلابی ثبت تاریخ گردیده است. ما به چنین کارگرانی درود میفرستیم و اعلام میداریم که تا پای جان از مبارزات برحق شان دفاع می نماییم. نه تنها دفاع می نماییم ، بلکه خود را ملزم به آن میدانیم که دوشادوش کارگران مبارز و تمامی نیروهای انقلابی ، ملی و دموکرات، بخاطر پایان دادن به همه اشکال ستم ، به مبارزه ادامه دهیم، زیرا بدون اتحاد و همبستگی تمامی نیروهای انقلابی ، ملی و دموکرات ، غلبه بر اشغالگران ، نیروهای مرتجع و عقب گرا و پایان دادن به انواع و اشکال ستم غیر ممکن است. ما این ضرورت مبارزاتی را به خوبی درک  می نماییم و از تمامی نیروهای انقلابی ، ملی ودموکرات میخواهیم که چشم هم چشمی ، غرور بی جا و کیش شخصیت طلبی را کنار گذاشته و بصورت درست و اصولی و به شکل داوطلبانه پروسه وحدت طلبانه را آغاز نمایند و صادقانه به پای آن بروند. در غیر این صورت این شب های ظلمانی پایانی نخواهد داشت و کسانیکه در راه وحدت نیروهای انقلابی کارشکنی نمایند عمر نیروهای ارتجاعی و عقب گرا را طولانی تر می نمایند. درین صورت تاریخ به چنین کسانی نفرین می فرستد.
تمامی نیروهای انقلابی و آزادیخواه، باید این ضرورت را درک نموده و صادقانه در جهت همبستگی و اتحاد انقلابیون جد و جهد نمایند. سه دهه گذشته اینرا به خوبی اثبات نموده که بیشترین تلفات و ضربات را نیروهای انقلابی دیده اند. متاسفانه بجای اینکه با تجربه اندوزی از گذشته بیشتر متحد شوند، بیش از همه پارچه، پارچه اند. در شرایط کنونی ضرورت مبارزاتی، وحدت و یکپارچگی نیروهای انقلابی را میخواهد.
مدت ده سالی که از عمر رژیم دست نشانده میگذرد ، علاوه بر خانه خرابی بیش از حد کارگران، وضعیت زنان افغانستان نیز به وخامت گرائیده است. تحقیر ، توهین و حتی تنبیه فزیکی زنان به یک روال عادی تبدیل گردیده و روزی نیست که چندین زن و دختر جوان مورد تجاوز قلدرمنشان جمهوری اسلامی افغانستان قرار نگیرند. علاوه بر قطع انگشتان ، دست و پای و بریدن گوش و بینی ، سر بریدن زنان به یک عرف و عادت تبدیل گردیده است. این عملکرد خائنانه علیه توده های زحمتکش و بخصوص زنان افغانستان چهره کثیف و پلید اشغالگران و رژیم دست نشانده شانرا به خوبی به نمایش گذاشته است.
زنان باید بخاطر گرفتن حق خویش و پایان دادن به تمامی انواع ستم به پا خیزند و دوشادوش مردان انقلابی علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده تا سرنگونی کامل این سیستم منحوس به مبارزه جدی و بی امان بپردازند.
به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی علیه اشغالگران و خائینین ملی دست نشانده


" دسته هشت مارچ زنان افغانستان"
اول می 2011
( 11 ثور 1390)

 

 

www.afghanistanrymo.org