اعتصاب دریوران ولایات کشورراقاطعانه
 پشتیبانی کنید
واعتراض خویش را به مقاومت ملی مردمی وانقلابی
درجهت طرد تجاوزاشغالگران تبدیل نماییم

ملت شریف و آزاده !
امروز چهارمین روز از اعتصاب عمومی دریوران اکثریت ولایات کشوردرمسیرشاهراه هرات–قندهار میباشد.
اعتصابی که دراعتراض به عدم امنیت شاهراه بوجود آمده است ، اعتصابی که بخاطر اختطاف دوازده تن از دریوران وسایط سنگین درمسیرگله میخ ولایت فراه و مسیرشیندند بوقوع پیوسته است ، اعتصابی که ازبلاتکلیفی پنج تن از دریوران اختطاف شده خبر میدهد واعتصابی که دراعتراض به عملکرد دولت دست نشانده به راه افتاده است.
 طبق گفته های نماینده گان اعتصاب7 نفر از جمله دوازده تن درمقابل پول آزاد شده اند و پنج تن دیگربلاتکلیف و نامعلوم باقی مانده اند. دریوران ولایت هرات و سایرولایات کشور بخاطر اعاده حق امنیت وآزادی خویش درمسیرشاهراه هرات – قندهاردست به اعتصاب عمومی زده اند واین شاهراه را از مدت چهار روز به این طرف مسدود کرده اند تا بتوانند صدای اعتراض شان را درمقابل جهانیان علم نمایند.
درطی این چهارروز نه تنها دولت هیچ گونه توجه جدی به مسئله نداشته است بلکه سکوت اختیارکرده است، همچنان به قول نماینده گان اعتصاب از مدت شش ماه به این طرف اصلا به حرفهایشان گوش نداده و با وعده های سرخرمن همه وقت آنها را فریب داده است.
نمایندگان اعتصاب دراعتراض به عملکرد دولت و بی توجهی نسبت به مسائل امنیتی و عدم رسیدگی کامل به پوسته های امنیتی شاهراه دست به چنین اعتصاب همگانی زده اند و خواهان رسیدگی جدی به مسائل شان هستند.
ولی باید خاطر نشان ساخت که دولت دست نشانده نه تنها قادر به رسیدگی و حل مسئله نیست بلکه حتی این موضوع را نه میتواند ونه هم میخواهد مورد بازنگری قراردهد! دولت دست نشانده حامد کرزی خود عامل کشتارددمنشانه توده های ستمدیده کشور و مردمان بی دفاع این  سرزمین است ! چرا ؟ چون امپریالیستهای تجاوزگر به سرکردگی امپریالیزم لجام گسیخته امریکا همراه با رژیم دست نشانده حامد کرزی ادعا دارند که یکی از دستاوردهای لشکرکشی شان به افغانستان ، تامین امنیت دراین کشور است حال آنکه درواقعیت تجاوزو اشغالگری عامل اصلی تمامی جنایات مرتکب شده ازطرف رژیم دست نشانده واربابان اشغالگرش میباشد.قوتهای 37 کشورامپریالیستی و ارتجاعی خارجی به خاطرتامین رفاه وآسایش مردمان ما به این سرزمین قدم نگذاشته اند بلکه بخاطر سرقت و غارت ثروت ها و بلعیدن گوشت و مکیدن خون میلیونها توده بی دفاع برای رسیدن به اهداف شوم امپریالیستی شان دراین سرزمین قدم رنجه فرموده اند. تمامی جنگهای غیرعادلانه ارتجاعی , تجاوزگری ها , قتل عام ها , غارتگری ها , پخش مواد مخدر, تجارت زنان و کودکان و غیره و غیره همه را میتوان " دستاوردها" و " ثمرات " نظام امپریالیستی حاکم برجهان دانست.
اززمان بوجودآمدن دولت دست نشانده حامد کرزی زمینه های مساعدی برای باندهای مافیایی به وجود آمده است و آنها میتوانند با وجود چنین رژیم پوشالی و زمینه های مساعدی که برایشان بوجود آمده دست به هرعمل جنایتکارانه ای بزنند. اختطاف و قاچاق انسان که تقریبا سابقه ای درافغانستان نداشت ارمغان امپریالیستهای تجاوزگرورژیم دست نشانده کرزی میباشد. این جنایات وحشتناک یکی ازضمایم بلافصل کارکرد خون آشامانه سرمایه مالی است.بدون شک عاملین این جنایات باندهایی اند که توسط خود رژیم دست نشانده مسلح ، حمایت و پشتیبانی میشوند وازطرفی با باند مافیایی بین اللملی دررابطه تنگاتنگ قراردارند.
بدین اساس چگونه ازچنین رژیمی میتوان توقع رسیدگی به امور علیای منافع توده ها را داشت.بدون شک همانطوری که اعتصابات افسران نظامی ، اعتصابات پردامنه استادان ومعلمین مکاتب درگوشه وکنار کشور از طرف رژیم سرکوب شد و هیچ گونه رسیدگی به آن نشد بدون شک این اعتصاب دریوران شاهراه هرات قندهار نیز چیزی بالاترازآن نمیتواند باشد.
بدین اساس فقط یگانه راه حل مشکلات را میتوان دربیرون راندن نیروهای اشغالگرخارجی ازکشور و سرنگونی رژیم دست نشانده حامد کرزی و بوجود آوردن دولتی کاملا مردمی که صرفا به منافع علیای مردم رسیدگی داشته باشد؛دانست.
جنایات شش و نیم ساله امپریالیستهای اشغالگرو رژیم دست نشانده درافغانستان،کوته بینی و سفاهت سیاسی کسانی را مجددا به اثبات میرساند که فکرمیکردند امپریالیزم دایه ای مهربانترازمادر شده است، درحالیکه برعکس، امپریالیستها هرجایی که پابگزارند امنیت،آزادی ودموکراسی را ریشه کن کرده و انقیادو بردگی رابه همراه میاورند. تا زمانیکه این غول پاگلین و این ببرکاغذین ازمیان نرود نمیتوان ادعای تامین استقلال و آزادی درکشور را نمود. تازمانیکه دولت دست نشانده و مزدوران بومی امپریالیستها سرنگون نشوند و تامین استقلال کشور به دست توده های زحمتکش صورت نگیرد و اهداف انقلاب دموکراتیک نوین درافغانستان تحقق نیابد، دولت را نمیتوان دولت مردمی دانست. تا زمانیکه این اژدهای گرسنه که خون میلیونها هموطن بی دفاع را بی مهابا به مکیدن گرفته و درجهت تامین منافع شوم امپریالیستی اش توده های زحمتکش، منجمله جوانان را به قربانگاه می فرستد، از میان نرود نمی توان منابع سرشار این وطن را در جهت منافع توده های مردم مورد استفاده قرار داد. نمیتوان سیستم اقتصادی سالم و عادلانه ای را که بتواند معیشت زندگی میلیونها انسان زحمتکش را تامین نماید به وجود آورد, اقتصادی که پایه اصلی آن خصوصا درکشوری مانند افغانستان همانا حل معضله آب و زمین به نفع زحمکتشان است.
بدین اساس وظیفه هرفرد انقلابی ، ملی و دموکرات است که برای طرد تجاوزبکوشد وامپریالیست های اشغالگرورژیم دست نشانده را به مثابه عاملین وحاملین اصلی جرایم وجنایات ،بی خانمانی ، فقرو فاقه و بی امنیتی نزد توده ها افشاء نماید. انقلابیون ملی ودموکرات وظیفه دارند توده های زحمتکش را آگاهی دهند که بدون سازماندهی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی وانقلابی رهایی از یوغ امپریالیست های اشغالگروحاکمیت دست نشانده خائنین ملی ممکن ومیسرنمیگردد. فقط با دسترسی به این هدف سترگ یعنی طرد اشغالگران امپریالیست، سرنگونی مرتجعین وایجاد جامعه نوین است که امنیت واقعی برای توده ها فراهم میگردد.
جنبش انقلابی جوانان افغانستان ودسته هشت مارچ زنان افغانستان این حرکت مقتدرانه دریوران را ازیک طرف قاطعانه پشتیبانی می کندوازطرف دیگریادآورمیشود که مبارزه درراه تامین حقوق برحق دریوران باید توسط یک کانون غیروابسته و مستقل ازرژیم یعنی اتحادیه واقعی دریوران به پیش برد ه شود. این اعتصاب می تواند و باید به مبارزات سائر کشور ها ، بخصوص کشورهای اشغال شده دیگر مانندعراق ، تحرک تازه ای ببخشد . موفقیت و پیروزی اعتصاب تان را ، موفقیت و پیروزی خود و تبلیغ برای آنرا یک مسئولیت جدی مبارزاتی خود به حساب می آوریم .

 

زنده باد مبارزات و اعتصاب فشرده دریوران و زحمتکشان!

به پیش بسوی برپایی وپیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی

"جنبش انقلابی جوانان افغانستان"
و
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان "

5 سرطان 1387