به دفاع از مردم ستمديده فلسطين بپاخيزيد
و
عليه صهیونیزم و امپرياليزم بسيج شويد
!

حادثه جانگداز غزه كه ميليونها انسان را در سراسر جهان داغديده نموده، حادثه اي جنايتكارانه ، تجاوزكارانه و فجيعی است كه یکی از غمبارترین صفحات تاريخ المناک فلسطين اشغالي را می سازد.  حملات دد منشانه نيروهاي اشغالگر اسرائيلي كه از روز شنبه 27 دسامبر 2008  با بيش از شصت طیاره جنگی بالاي غزه آغاز گردیده است، تا حال منجر به کشته شدن و زخمی گردیدن تقریبا دو هزار نفر از اهالی فلسطین گردیده است.
این حملات در حالي شروع شده و ادامه ميبابد كه بوش و دار و دسته اش در آستانه سال جديد ميلادي به جشن نشسته و در شادي و سرور به سرميبرند. حملات ددمنشانه نيروهاي اشغالگراسرائيلي كه با پشتيباني امپرياليستهاي امريكايي همراه بوده است باعث شده كه وضعيت فلاكت بار و درد انگيز فلسطين اشغالي را بیشتر از پیش تشدید گردد.  
امپرياليزم امريكا در موضع گيري اش، فلسطينیان و نه اسرائيل را سرزنش و ملامت نموده و ميگويد كه آنها عامل جنگ كنوني اند. به نظر امپرياليست ها، نه تنها خلق فلسطين، بلكه خلقهاي سراسر جهان بايد به انقياد امپرياليست ها و صهيونيستها تن در دهند، در غير اينصورت دفاع از سرزمين، حقوق و شرافت جرم به شمار رفته و آنها مجرم شناخته ميشوند، اما تجاوز، قتل مردم بيگناه و ويراني مناطق مسكوني توسط  صهیونیست ها جرم و جنايت نيست!
مردمان ستمديده جهان!
براي از بين بردن تجاوزات و اشغالگری های امپریالیستی و صهیونیستی بايد به پا خاست و مبارزات بر حق و عادلانه خویش عليه امپرياليزم و كليه وابستگان بومي شان را تا سر نگونی کامل آنها، تحت رهبري پيش آهنگ انقلابی به پيش برد.
در طول دوره تقریبا شصت ساله اشغال فلسطين توسط ارتش اسرائيل مبارزات فلسطینیان عليه صهیونیزم و امپرياليست های مدافع صهیونیزم ادامه داشته است. اشغالگران اسرائيلي بخاطر دوام اشغال و حفظ سلطه شان مداوما به کشتار و قتل عام فلسطینیان پرداخته و به این طریق تا حال فلسطین را در قبضه خویش نگهداشته اند.
در اين برهه از زمان كه تمام جهان در آتش بيداد امپرياليست ها ميسوزد، توده هاي فلسطيني به عزاي فرزندان سر زمين شان نشسته اند. زنان و كودكان، پير و جوان در اين آتش ميسوزند و صداي ناله هاي ميليونها انسان ستمديده و داغديده از گوشه و كنار فلسطين به گوش ميرسد.  
جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان حملات اشغالگرانه و خائينانه نيروهاي اسرائيلي بر غزه را به شدت تقبيح مينمايند و تمامي نيروهاي ملي، مترقي و انقلابي سراسر جهان را به هماهنگی مبارزاتی عليه نيروهاي اشغالگراسرائيلي و حاميان امپرياليستي شان ( امپرياليزم امريكا ) فراميخواند.
فلسطينيان بايد به ياد داشته باشند كه مبارزات آنها عليه استعمارگران و اشغالگران اسرائيلي در اين مدت ادامه داشته و نبايد در مقابل اين ابرقلدران ددمنش سرتسليم فرودآورند، بلكه بايد درس عبرتي بیاد ماندنی به تمامي سردمداران و نیروهای متجاوز اسرائيلي بدهند.
جنايات هولناك اشغالگران اسرائيلي را بايد به شدت تقبيح كرد، بايد بخاطر بيرون راندن اشغالگران اسرائيلي از فلسطين و انهدام و نابودي صهیونيزم قد علم كرد، بايد ياد جانباختگان راه آزادي و استقلال را كه در طول تاريخ دوره اشغال فلسطين توسط صهیونیست ها مبارزه نموده اند گرامی داشت و راه شان را با درس آموزی از این تاریخ مبارزاتی طولانی بهتر و اصولی تر ادامه داد.
مردم آزاديخواه فلسطين !
جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان که به مثابه دو نهاد ملي دموكراتيك افغانستاني علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده شان مبارزه می نمایند، از مبارزات بر حق شما پشتيباني مينمايند و عمل جنايتكارانه و اشغالگرانه اسرائيل را به شدت محكوم و تقبيح م
يكنند.

جنبش انقلابي جوانان افغانستان - دسته هشت مارچ زنان افغانستان
 30 دسامبر 2008

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

paikarejawanan@gmail.com

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrymo.org