فقط با اتکاء به نیروی مردم است که میتوان انقلاب کرد!


اشغالگران امپریالیست بار دیگر ، احساسات توده های ستمدیده این دیار را جریحه دار کرده اند و بار دیگر ستمگری امپریالیستی شان را به توده ها نشان دادند. آنها میخواهند ازین طریق توده های ستمدیده این دیار را وارد جنگ تمدن ها نموده و آنها را مصروف بازی سیاسی که طرح و تطبیق آن از طرف خود اشغالگران برنامه ریزی میگردد ، نمایند.
مردمان ستمدیده این دیار، خصوصا زنان بیدار و با شهامت این خطه به خوبی آگاهند که چنین طرحاتی نمیتواند جلوی رشد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی توده های ستمدیده این دیار را بگیرد. زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدهند و تنها با اتکاء به نیروی مردم است که میتوان انقلاب را رهبری نمود و به پیش سوق داد. اشغالگران آگاهانه میخواهند زنان و مردان غیور این خطه را مصروف جنگ تمدنی نمایندکه در آن صرفا از احساسات مذهبی شان سوء استفاده صورت بگیرد. آنها هرگز این را نخواهند پذیرفت که مردم نیاز به انقلابات ملی دارند، آنها هرگز این را نخواهند پذیرفت که مردم نیاز به انقلابات طبقاتی دارند. مردم باید با اتکاء به نیروی هموطنان شان حرکت کنند و دوشادوش زنان به مبارزات انقلابی برای رهایی از یوغ اسارت و استثمار و ستم امپریالیستی – ارتجاعی حرکت نمایند.
تظاهراتی که چند روز قبل در اکثر ولایات افغانستان به راه افتاد، گرچه تعداد زیادی از هموطنان ما را معیوب و مجروح نمود و عده ای نیز به قتل رسیدند، نمیتواند و نخواهد توانست جلوی رشد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی را بگیرد. حتی نمیتواند با وجود شروع پروسه صلح با طالبان ، از خشم و انزجار مردم نسبت به حکومت دست نشانده و دست پرورده امپریالیستها ، بکاهد!
بله ، زنان این خطه ، به خوبی میدانند که در کنار تمام اشکال ستم جنسی ، ملیتی ، لسانی ، .... ، ستم مذهبی نیز دامن آنها را میگیرد. و اگر مردمان این خطه به خوبی و با درایت کامل متوجه مسئولیت های خطیر اجتماعی شان نگردند به یقین کامل مورد سوء استفاده اشغالگران امپریالیست واقع خواهند شد.
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان " ضمن تقبیح عملکرد جنایتکارانه امپریالیستهای اشغالگر و نوکران حلقه بگوش بومی شان که باعث قتل و کشتار وحشیانه هموطنان ما گردید، توده های ستمدیده و زنان مبارز را به گسترش هرچه بیشتر مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی فرا میخواند.
ما نباید در شرایطی که تعداد کثیری از مخالفین مسلح دولتی ، سلاح شانرا به زمین گذارده اند ، عقب نشینی داشته باشیم بلکه بیشتر و بهتر به سازماندهی چنین مقاومتی تکیه کنیم و آنرا سوق واداره
نماییم.


زنده و جاودان باد مبارزات برحق زنان !
مرگ بر اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی دست نشانده شان !
به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی علیه اشغالگران و خائینین ملی دست نشانده شان!
" دسته 8 مارچ زنان افغانستان "
5 حوت 1390