جنایات امپریالیست ها و طرح ایجاد پایگاه های دائمی شانرا در افغانستان
به شدت محکوم می کنیم

که په میونډ کی شهیډ نښی                                                 خداي ژولالیه بی ننګی ته ډی سا‎ټینه

" دسته هشت مارچ زنان افغانستان " با پیروی از ملالی و ملالی ها، جنایات خونبار و نکبت بار بیرحمانه اشغالگران امپریالیست را در منطقه غازی آباد ولایت کنر به شدت محکوم می نماید و از تمامی مردمان آزادیخواه اعم از زنان و مردان این سرزمین میخواهد که این عمل ننگین و غیر انسانی اشغالگران را در سراسر کشور با تجمعات و گرفتن مراسم عزاداری برای جان باختگان این قضیه ، قویا تقبیح نموده و مقامت ملی ، مردمی و انقلابی خود را در برابر همچو حوادث که همه روزه در سراسر کشور بوقوع می پیوندد، منسجم تر و محکم تر گردانند. فقط از طریق این مقاومت است که میتوانیم از آزادی و استقلال کشور دفاع نموده واز ایجاد پایگاه دائمی امپریالیزم اشغالگر امریکا جلوگیری به عمل آوریم و آنها را مجبور به ترک افغانستان نمائیم.
حدود ده سال از تجاوز عریان امپریالیست های اشغالگر به رهبری امپریالیزم امریکا میگذرد. در طول این مدت نه تنها دامنه جنایات اشغالگران محدود نشده ، بلکه ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. نمونه ارتکاب چنین جنایتی چند هفته قبل در ولایت کنر اتفاق افتاده است. گرچه این اولین جنایات اشغالگران نبوده و به همین ترتیب آخرین جنایات شان نیز نخواهد بود.
امپریالیست های اشغالگر امریکائی به بهانه " تامین امنیت" خانه های مردم بیگناه ولسوالی غازی آباد ولایت کنر را بمباران نمودند که درین حمله هوائی طبق ادعای خود رژیم 65 نفر ملکی و 15 نفر طالب که مجموعا 80 نفر میشود کشته شده اند، طبق اظهارات مردم کنر هیچ یک از این افراد مسلح نبوده ، بلکه همه آنها، افراد ملکی میباشند.
این جنایت دامنه اش آنقدر گسترش یافته که روزانه ده ها هموطن بیگناه ما به خاک و خون می غلطند، چنانچه چند روز قبل برای بار دوم اشغالگران 9 طفلی که مصروف جمع آوری مواد سوخت برای خانه هایشان بودند به شکل بیرحمانه ای کشته اند. پارلمان رژیم دست نشانده در اولین جلسه بعد از تعیین رئیس ومعاون دوم پارلمان به این عمل جنایتکارانه عکس العمل نشان داده و آنرا محکوم کرده است. این عکس العمل فقط برای اغفال و فریب دادن مردم است ، زیرا پارلمان رژیم دست نشانده هیچ گاهی خواهان خروج قوای اشغالگر از افغانستان نیست ، بلکه از اشغالگران میخواهد که با همنوائی اردو و پولیس مزدور، چنین جنایتی را انجام دهد. یک تن از اعضای پارلمان خواهان غرامت از اشغالگران به جانباختگان این فاجعه گردید. این بدان معنی است که امپریالیستها با همنوائی با اردو و پولیس پوشالی حق چنین جنایتی را دارند و اگر خودسرانه چنین عملی را انجام میدهند باید غرامت پرداخت کنند تا یکمقدار را میهن فروشان به جیب زنند و یکمقدار ناچیز را به فامیل جانباختگان بپردازند. عبدالرحمن پژواک درین زمینه چه شیرین سروده است:


داوری نمیخواهد ، خونبها نمیگیرید                               انتقام میجوید ، میهنی که من دارم


ما به میهن فروشان و اربابان اشغالگر شان میگوئیم که توده های ستمدیده فقط خواهان خروج اشغالگران از افغانستان اند ، نه خونبها گرفتن!
یگانه خواست توده ها این است که همراه با خروج اشغالگران رژیم مزدورش را نیز از مسند قدرت به زیر بکشند.
اشغالگران امپریالیست به این جنایات بسنده نکرده ، بلکه در عملیات شبانه شان نیز خواب را به هموطنان حرام گردانیده اند. این عمل جنایت بار امریکائی ها از مدت ها به این طرف بنام عملیات شبانه آغاز گردیده و مناطق مختلفی را مورد حمله وحشیانه شبانه قرار میدهند. چنانچه دو هفته قبل ، والی بلخ اشاره ای به عملیات شبانه اشغالگران در دو منطقه ولایت بلخ داشت. مردم اهالی میگفتند که امریکائی ها شبانه بطور خود سرانه داخل خانه های ما شده و همه چیز را به هم ریختند. تمامی پول نقد و زیورات ما را غارت نمودند و سه نفر را نیز با خود بردند که از سرنوشت شان خبری نیست. این حرکت و عملکرد خائنانه به یک حرکت و عملکرد عادی برای اشغالگران تبدیل شده است. در چنین حالتی رژیم پوشالی و خائینین ملی ومیهن فروشان دست نشانده دم از تایید ایجاد پایگاه های نظامی دایمی اشغالگران به عنوان " عامل ثبات" میزنند، بخصوص عبدالرحیم وردک به اصطلاح وزیر " دفاع" سخت تلاش دارد تا پایگاه های دائمی نظامی امریکا شکل " قانونی" به خود بگیرد. این خائن و میهن فروش مانند دیگر میهن فروشان مهره اصلی امپریالیستهای امریکایی است به همین ملحوظ در راس وزارت " دفاع" قرار گرفته است. در حقیقت امر این وزارت عامل عمده تامین منافع امریکائی ها است وتلاش دارد تا افغانستان را به شکل مادام العمر به امریکائی ها بفروشد.
رژیم دست نشانده افغانستان اصلا مشروعیت قانونی ندارد، از یکسو دست نشانده است ، و از سوی دیگر بیش از هشتاد درصد مردم به انتخابات نمایشی نه گفته و آنرا عملا و علنا تحریم کرده اند. همانطوریکه رژیم دست نشانده قانونی و نماینده مردم نیست ، به همان طریق هر فیصله و عقد قرارداد از طرف چنین رژیمی مشروعیت قانونی نداشته و مورد تایید توده زحمتکش نیست.
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان" علاوه براینکه این طرح خائنانه را محکوم میکند، خواهان خروج بدون قید و شرط نیروهای اشغالگر از افغانستان میباشد و از تمامی توده های ستمدیده و نیروهای ملی ،مردمی و انقلابی میخواهد که علیه این طرح به پا خواسته و به آن نه بگویند و به مبارزات انقلابی شان بطور جدی و پیگیر تا بیرون راندن نیروهای اشغالگر و سرنگونی رژیم دست نشانده ادامه دهند، زیرا اتحاد و مبارزه همه نیروهای ، انقلابی ، ملی و دموکرات ضامن پیروزی بر نیروهای اشغالگر و مزدوران میهن فروش شان میباشد.

" دسته هشت مارچ زنان افغانستان"
18 حوت 1389
( 9 مارچ 2011)

 

www.afghanistanrymo.org