کشتار کارگران زحمتکش افغانستانی را در مرز ایران
شدیدا تقبیح میکنیم


یک بار دیگر دست جنایتکاران جمهوری اسلامی ایران به خون کارگران آواره افغانستانی آلوده گشت.
چند روز قبل سپاهیان جلاد و خون آشام جمهوری اسلامی ایران یکعده ( حدود 20 الی 30 نفر) از کارگران آواره افغانستانی را که به خاطر کاریابی به ایران میرفتند در مسیر راه و در کنار یک جاده آسفالت همه شان را به رگبار مسلسل بستند و عده ای را زخمی نمودند. طبق فیلم مستندی که از صحنه کشتار دسته جمعی افغانستانی های مهاجر تهیه شده بود، مشخص بود که جلادان جمهوری اسلامی ایران از در خون تپیدن کارگران خرسند بوده و از خوشی در لباس خود نمی گنجیدند. در چنین شرایطی رژیم پوشالی حامد کرزی مهر سکوت بر لب زده و هیچگونه صدای اعتراضی را بلند نکرده است. در حقیقت امر مسبب اصلی آواره شدن کارگران افغانستانی به کشورهای همسایه و سرگردانی آنها پی به دست آوردن کار بخاطر آنکه تا لقمه نانی برای خود و خانواده خود به دست آورند، رژیم پوشالی حامد کرزی و اربابان اشغالگرش میباشند.  
از زمان تجاوز و اشغالگری امپریالیستها و به کرسی نشاندن حامد کرزی، روز به روز وضعیت زندگی مردمان زحمتکش این دیار، وخیم تر گردیده است. علاوه براینکه زمینه کار و اشتغال برای کارگران مساعد نگردیده، بلکه روز به روز نرخ ها به شکل سرسام آوری بالا میرود، مزدی که برای کارگران در داخل کشور پرداخت میشود به مشکل میتواند مصارف لقمه نان خشک شان را مهیاء نماید. روز به روز به خیل بیکاران افزوده میشود. روی این ملحوظ عده ای از کارگران برای تهیه لقمه نانی روانه ایران میشوند؛ در صورتیکه میدانند جان شان نیز در خطر است.
کارگران و توده های زحمتکش افغانستان باید بدانند که مسبب اصلی همه این بدبختی ها نیروهای اشغالگر امریکایی و شرکای بین المللی اش از یک سوی و رژیم پوشالی حامد کرزی از سوی دیگر میباشد. این نظام ستمگر بر پایه فقر و بدبختی ، قتل و قتال استوار گردیده ، فقر و بدبختی و جنایت در ذات این رژیم منحوس بوده و میباشد.
تا زمانیکه افغانستان در چنگال اشغالگران امپریالیستی قرار داشته باشد و رژیم دست نشانده شان بر مسند قدرت باقی بماند همین آش است و همین کاسه !


" هسته کارگری مبارز افغانستان"
17 جدی 1389