منیراحمد طاهری باید مجازات شود


افغانستان سرزمینی است که در طول تاریخ میدان تاخت و تاز ابرقدرتهای جهانخوار بوده و ابرقلدران جهان همیشه با روحیه دلیرانه مردم این خطه و با مقاومت های آنها مواجه بوده اند. امروزه نیز کشور ما مورد تاخت و تاز امریکا و شرکای بین المللی اش قرار گرفته و این امر وضعیت زنان را وخیم تر نموده و بردگی شان را قانونی تر ساخته است.
از زمانیکه امریکا و شرکای بین المللی اش به بهانه حادثه یازدهم سپتامبر 2001 به این سرزمین هجوم آوردند ، اولین هدف شان با تشکیل دولتی که میتوانست منافع غارتگرانه آنها را در منطقه تامین کند، تکمیل گردید. آنها نه بخاطر " آزادی زنان" ، نه بخاطر " مبارزه با تروریزم " و نه بخاطر از بین بردن فقر، درد و رنج کارگران ، بلکه بخاطر چور و چپاول این سرزمین و زیرپا کردن ارزش های ملی مردمان آزادیخواه این کشور و برباد دادن عزت و آزادی مردمان این خطه آمده اند.
از زمان تشکیل دولتی که نه حامی کارگران و ستمدیدگان ، بلکه حامی سرمایه داران دلال و ستمگران است هیچگونه حقی به زحمتکشان کشور داده نشده و نه هم آزادی زنان و حتی امنیت شان تامین گردیده است. فقط آنچه را که خواست اربابان اشغالگر این رژیم بوده عملی نمودند و از آن اباء نورزیدند ، جمهوری اسلامی افغانستان با طرح قانونی بنام " احوال شخصیه اهل تشییع" زنان را به بردگان جنسی مردان بدل نموده و زنان را بعنوان جنس درجه دوم به حاشیه رانده اند. درست است که مکاتب بازاست ، زنان به کارخانه جات صنعتی بعنوان زنان کارگر کار میکنند و زنان میتوانند از خانه هایشان بیرون بیایند ،اما در حقیقت امر این آزادی ای نیست که به زنان عطاء گردیده ، بلکه زمینه ساز استثمار بیش از حد زنان کارگر است ، زیرا مزد زنان نسبت به مردان خیلی کمتر میباشد. زنان امروز در مکاتب ، کارخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی و حتی در خانه و بازار امنیت ندارند. چرا امنیت شان تامین نیست؟ چون، مستی های بیشرمانه جنگ سالاران جنایتکار و معافیت دادن شان از طرف چنین دولتی به تمام کسانیکه به شکلی از اشکال به جمهوری اسلامی افغانستان وابستگی دارند جرئت بیشتری داده که بدون کدام ترس و لرز به زنان تجاوز نموده و یا اینکه آنها را مدتها نزد خود برای کامجوئی نگه داری کنند. نمونه بارز آن منیراحمد طاهری عضو تفتیش مدیریت ولسوالی کرخ است ، که بدون کدام ترس ، رحیمه معلمه مکتب " بنفش دره " ولسوالی کرخ را به مدت چهار ماه از شوهرش جدا نموده و در حومه شهر نگه میدارد. او بیشرمانه از رحیمه برای لذایذ شهوانی خویش کامجوئی میکند. منیراحمد طاهری که از لحاظ طبقاتی فئودال زاده است، طبق عادت گذشته خویش زنان را فریب داده و آنها را بازیچه کامجوئی اش قرار میدهد. زیرا فئودال و فئودال زاده ها حسب خصیصه ذاتی رزیلانه شان در طول تاریخ ازین استفاده جوئی ها بهره مند بوده اند. آقای طاهری هنوز از همان خصیصه برخوردار است و به همین دلیل در پی فریب دادن معلمه مکتب " بنفش دره " برآمده است. چرا؟ بخاطری که ، برادران او هریک داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور عالی امنیت ملی و وحید احمد طاهری عضو ولسی جرگه و از سوی دیگر خواهرش جهانتاب طاهری عضو شورای ولایتی میباشند. به این اساس وی بدون کدام دغدغه چنین جنایتی را مرتکب میشود.
ده ماه قبل قضیه منیراحمد طاهری با رحیمه آغاز میگردد، شش ماه قبل جنایت منیراحمد طاهری افشاء میشود، و رحیمه دستگیر و روانه زندان میگردد، اما قضیه چنان بی سر وصدا نگه داشته شده که هیچ رسانه صوتی وتصویری درباره اش تبصره نکرده است و کسی درین مدت نه تنها یک سوال از منیراحمد طاهری به عمل نیاورده بلکه وی حتی دستگیر نمیگردد. زمزمه های درون و بیرون زندان دولت را وادار میکند تا بطور ساختگی منیراحمد را دستگیر نمایند و خبر دستگیری اش به تاریخ 10 میزان 1389 اعلام میگردد.  هرچند گفته شده که دولت در صدد است تا استشهادی را درست نماید که منیراحمد طاهری در ظرف این مدت به افغانستان نبوده است ولی اینکارها نمیتواند روی جنایاتشان را بپوشاند.
" هسته کارگری مبارز افغانستان" با محکوم کردن عملکرد فریبکارانه منیراحمد طاهری خواهان مجازات وی میباشد. " هسته کارگری  مبارز افغانستان " به رحیمه و دخترانی مانند رحیمه پیام میدهد که به چنین سرنوشتی تسلیم نشوند ، بلکه علیه آن قد علم نموده و راه مبارزه علیه مناسبات و ارزش های حاکم موجود را پیش بگیرند. ما از موضع " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " حمایت خویش را اعلام میداریم و پیام میدهیم که " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " باید فعالانه برای آگاهی بخشیدن ، سازماندهی و بسیج مبارزاتی اینگونه زنان و دختران تلاش نماید. ما از تمامی کسانیکه این اعلامیه به دست شان میرسد صمیمانه می طلبیم تا در جهت افشاء سازی این حقیقت پنهان ما را مدد رسانده و بخاطر مجازات

منیراحمد طاهری صدای اعتراض شان را بلند نمایند.
هسته کارگری مبارز افغانستان
25 میزان 1389

www.afghanistanrymo.org