نشست وزيران خارجه ايكو را تقبيح كنيم

و مقاومت ملي – مردمي و انقلابي را تشديد نماييم

 

درصورتيكه به تاريخ جهان به چشم باز وبصارت لازم نظراندازيم به خوبي به نيرنگها و ترفندهاي استعمارگران امپرياليست در قبال كشورهاي مستعمره و تحت سلطه پي خواهيم برد. نيرنگهايي كه با تفاوتهاي اندك و بسيار جزئي دركشورهاي مختلف تحت سلطه متناسب به اوضاع و احوال اجتماعي آنها مانند عراق و افغانستان درحال تطبيق است.
نشست وزيران خارجه ايكو براي مرحله دوم درداخل افغانستان درحالي برگذارميشود كه كشور عزيز ما درزير زنجير تانكهاي اشغالگران امپرياليست وچكمه هاي سربازان آنها درحال لگدمال شدن و به انقياد كشيده شدن است و مردم فقير آن با طناب اقتصادي " بازار آزاد" حلق آويز گرديده اند. اما ازآنجاييكه روحيه استقلال طلبي و وطن پرستي تا هنوز درخون و شريان مردم ما درجريان است ، طماعان جهان خوار و اشغالگران خون آشام امپرياليست به اين وضعيت رقت بار آنها بسنده نكرده و هرروز براي رسيدن به اهداف شوم امپرياليستي خود نشستها و طرحهاي تازه ديگري را روي دست گرفته و برسر مردمان به انقياد كشيده ما تطبيق ميكنند.
" سازمان همكاريهاي اقتصادي - ايكو "همه ساله درسطح آسياي ميانه نشستهاي اقتصاديي برمحور پاليسي هاي شوم سرمايه داري وطرح بهتر استثمار طبقاتي هرچه بيشترمردمان ستم ديده به نفع طبقات حاكم فئودال كمپرادور و بورژواكمپرادور دايرميكند. اين سازمان درسال
1985 ميلادي ، توسط سه كشور ايران ، تركيه و پاكستان با سرمايه گذاري بالغ بر 66 ميليون دالرايجاد شد و متعاقبا پس از فروپاشي سوسيال امپرياليزم شوروي ، درسال 1992 افغانستان و شش كشور از جمهوري هاي اسبق " شوروي" به اين سازمان پيوستند،به عضويت درآمدن اين كشورهاي در "سازمان همكاريهاي اقتصادي  - ايكو"  توانست نفوس بيشتري را تحت پوشش اين سازمان قرار داده و نيروي ارزان كار و منابع سرشار طبيعي بيشتري را در اختيار اين سازمان قرار دهد. براساس احصائيه هاي رسمي و گزارش تلويزيون دولتي هرات نفوس تحت پوشش اين سازمان درسال 2007 به 400 ميليون نفرميرسد و بنابرگزارش ديگري ازتلويزويون دولتي هرات سرمايه ابتدايي اين سازمان سير صعودي خود را پشت سر گذارده و سرمايه فعلي اش به 775 ميليارد دالر آمريكايي رسيده است. بعداز فروپاشي حاكميت ارتجاعي طالبان و اشغال نظامي كشور توسط اربابان امپرياليستي امريكايي ، اين دومين نشست منطقوي درداخل خاك افغانستان است كه از طرف رژيم پوشالي لبيك گفته ميشود.
نشست وزيران خارجه ايكو درحالي برگزار ميشود كه مواد ارتزاقي با قيمت فاحشي رو به افزايش است ولي  سطح زندگي زحمتكشان پيوسته درحال سقوط ميباشد. نيروي كار وسيعا آواره و بي اشتغال گرديده و اگر اشتغالي هم وجود داشته باشد ، مزد پرداختي نصف مزد دوسال قبل است درحاليكه سطح تورم اقتصادي نسبت به آنزمان شصت فيصد بالاتررفته است. كارگران آواره و بي اشتغال اگر موفق شوند به بيرون از مرزها بروند ميتوانند اميدوار باشند كه كاري خواهند يافت، اما سطح درآمد آنها خصوصا درايران بعداز اخراج اجباري مهاجرين افغاني از آن مرز شديدا سقوط كرده است. خانه خرابي دهقانان هرروز بيشتر از پيش عمق و گسترش ميابد و دهقانان متوسط و فقير رو به انحطاط و نابودي سوق داده ميشوند. دهقانان پيوسته درزير بمباران ها ، راكتها و توپ پراني هاي اشغالگران و دست نشاندگانشان قرارداشته ودارند، به قتل ميرسند ، دارو ندارشان را از دست ميدهند و به آواره گي و بي سرنوشتي كشانده ميشوند و درجاهايي كه بمب و راكت اشغالگران و نيروهاي رژيم پوشالي نمي غرند ، چنگ و دندان جنگ سالاران جهادي  و غيرجهادي و وابسته به رژيم پوشالي كه ديگر وسيعا موقعيت هاي فئودالي يافته اند، دست دردست  صاحبمنصبان و مامورين فاسد دولتي گوشت و استخوان آنها را ميجوند و شيره جان شان را ميمكند. درمقايسه به چنين وضعيتي تامين حاكميت فئودالي و ارتجاعي طالبان برمنطقه كه كم از كم كشت بي درد وسر كوكنار و توليد ترياك را به همراه دارد، فرصت يك " دم درازكردن " ولو موقتي را به دهقانان ميدهد. اما تحت حاكميت طالبان نيز ، گرچه از چور و چپاول بي حساب و كتاب جنگسالاران حكومتي خبري نيست و صاحبمنصبان و مامورين رشوتخور دولتي ديده نميشوند، ولي حاكميت فئودالي خشن طالبان نيز چيزي نيست كه منافع اساسي دهقانان را تامين نمايد ، زيرا حاكميت طالبان " عشر شرعي" ترياك وساير " وجوهات شرعي " را بدون كم و كاست از تمامي اهالي محل ، منجمله دهقانان ، ميگيرند و تامين مصارف لوجيستيكي خود را بر آنها تحميل ميكنند.
زنان از يكطرف با ستم شوونيستي مرد سالار سنتي و از جانب ديگر با حيله گري هاي امپرياليستهاي اشغالگر و رژيم دست نشانده مواجه اند . اين ستم  شوونيستي نيز شامل حال زنان اين رژيم نيز ميباشد و درپهلوي آنها با خطر فزاينده شوونيزم غليظ كورطالبي روبرو هستند. درگيرو دار اين حالت پريشان كننده است كه وسيعا تحت ستم قرار ميگيرند، بي حقوقي وسيعي برآنها اعمال ميگردد وبطور وسيعي قرباني خشونت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي گرديده و تحت نام  قتل هاي ناموسي رويشان پرده كشيده ميشود.
اقشار وسيع خورده بورژوازي هرروز بيشتر از پيش به فقر و فلاكت ميافتند. پيشه وران تقريبا درمجموع درتقابل با كالاي وارداتي خارجي شغل شان را ازدست داده اند و پيشه وري درحال نابودي است. قشر وسيع مامورين پائين رتبه دولتي ، به شمول معلمين مكاتب ، به گفته يك معلم پردرد، آنچنان حالت زاري دارند كه به گداها مي مانند. سائر اقشارخرده بورژوازي نيز پيوسته به اعماق جامعه رانده ميشوند و تجارت كوچك درمسير قهقرائي افتاده است.
اينچنين وضعيتي درحالي عمق و گسترش ميابد كه ظرفيت اشتغال روز بروز كمتر ميگردد. به عبارت ديگر اين سقوط به پائين نه به گسترش صفوف طبقه كارگر بلكه به گسترش صفوف بيكاران منتهي ميگردد. همين قشر رو به افزايش بيكاران است كه نيروي مهم شورشگر عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده را تشكيل ميدهند و آنچنان عاصي اند كه درشرايط نبود حضور فعال نيروي ملي – مردمي و انقلابي درصحنه مقاومت عليه اشغالگران و پوشالي هاي وطني ، حتي وسيعا به سوي يك نيروي ارتجاعي امتحان داده مثل طالبان كشانده ميشوند. قدر مسلم است كه امپرياليستهاي اشغالگر و رژيم پوشالي حاكم بنا به ماهيت استثمارگرانه و ارتجاعي نظام شان نيمتوانند اين همه معضلات را درجهت تامين منافع زحمتكشان و توده هاي مردم حل و فصل نمايند. اين است كه راهي ندارند جز اينكه محور سركوب قهري تجاوزكارانه و اشغالگرانه را كماكان ادامه ميدهند و هر روز بيشتر از پيش تشديد نمايند.
جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان مشتركا اين عمل خائينانه نشست وزيران خارجه عضوايكو و سران رژيم پوشالي را تقبيح و تحريم نموده  و از تمامي مردمان استقلال طلب اين خطه ميخواهد تا به جنبش انقلابي جوانان افغانستان بپيوندند و اين عمل خائينانه را پا به پاي  منسوبين جنبش تقبيح نموده و خود را براي مقاومت هرچه بيشتر با پوشالي هاي وطني آماده تر كنند.
جنبش انقلابي جوانان افغانستان برعلاوه تقبيح اين نشست سراسري سازمان ايكو اعلام ميدارد كه با عزم راسخ در حال تشكيل يك جنبش مقاومت ملي – مردمي و انقلابي  قدرتمند عليه متجاوزين و اشغالگران و رژيم دست نشانده ميباشد. اگرچه اشغال و تجاوزگري امپرياليزم امريكا، امروز شامل افغانستان وعراق است ولي بايد دانست كه امپرياليستهاي متجاوز براي بدست گيري قدرت سياسي و تسلط بر شرق ميانه ، آسياي ميانه و آسياي جنوبي نقشه ميكشند. امپرياليزم لجام گسيخته امريكا درحاليكه 38 ميليون گرسنه و بيكار در درون كشور امپرياليستي خود پرورش ميدهد بازهم بدنبال گسترش نيروي نظامي و كنترول تمام جهان است. 
جنبش انقلابي جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان از تمامي مردمان اين خطه ميخواهد كه بصورت همگاني اين نشست سراسري وزيران خارجه ايكو را تقبيح نمايند و خود را براي مقاومت ملي مردمي و انقلابي آماده ساخته و اين مقاومت را هر چه روز افزون تشديد نمايند.

به پيش درراه برپائي مقاومت ملي مردمي وانقلابي
مرگ بر امپرياليستهاي اشغالگر
مرگ بر خائينين ملي و رژيم دست نشانده
زنده باد استقلال – زنده باد آزادي
جنبش انقلابي جوانان افغانستان و  دسته هشت مارچ زنان افغانستان
25 ميزان1386    - - - -    (17 اكتبر2007