payam hambastagi

پیام همبستگی
به پشتيباني از اعتصاب داكتران ولايت هرات !
اعتصاب داكتران ولايت هرات راقاطعانه پشتيباني كنيد

و باعزم راسخ آنرا تا سرحد طرد تجاوزاشغالگران سرتاسري سازيد

 

ملت شريف و آزاده !
امپرياليستهاي تجاوزگربه سركردگي امپرياليستهاي يانكي و رژيم دست نشانده حامد كرزي ادعا دارند كه يكي ازدستاوردهاي لشكر كشي شان برافغانستان ، تامين امنيت دراين كشور است،حال آنكه در واقعيت تجاوز و اشغالگري نه تنها عامل كشتارددمنشانه توده هاي ستمديده و اطفال معصوم شان ميباشد، بلكه زمينه هاي مساعد براي باندهاي مافيايي به وجود آورده است و آنها ميتوانند با استفاده ازاين زمينه هاي مساعد ، دست به هرعمل جنايتكارانه اي بزنند. اختطاف و قاچاق اطفال معصوم كه تقريبا سابقه اي درافغانستان نداشت،ارمغان امپرياليست هاي تجاوزگرو رژيم دست نشانده كرزي ميباشد. اين جنايت وحشتناك كه روح و قلب انسان را داغدارميسازد، يكي ازضمايم بلافصل كاركردخون آشامانه سرمايه مالي است.
آنچه عيان است و تاريخ به اثبات رسانده ،عاملين اين جنايت باندهايي اند كه ازيك طرف توسط نيروهاي مرتجع خون آشام مربوط به رژيم دست نشانده مسلح ،حمايت و پشتيباني ميشوند وازطرف ديگربا باندهاي مافيايي بين اللملي دررابطه تنگاتنگ قراردارند.
هدف ازاين جنايت يعني اختطاف و قاچاق جگر گوشه هاي مادران و پدران ستمديده ،نه تنها تامين سودسرمايه هاي كثيف است، بلكه ايجاد رعب و وحشت نيز ميباشد تا پدران و مادران را وادارنمايند كه فقط درمحدوده حفاظت اطفال معصوم شان بينديشند و سايراجحاف و جنايات امپرياليستهاي اشغالگرورژيم دست نشانده و بطور اخص مستعمره بودن كشوررا ناديده انگارند.
جنايات شش ساله امپرياليستهاي اشغالگرو رژيم دست نشانده درافغانستان،كوته بيني و سفاهت سياسي كساني را مجددا به اثبات رساند كه فكرميكردند امپرياليزم، بوداصفت شده و ساطورقصابي اش رابرزمين نهاده است. امپرياليستها هرجايي كه پابگزارند امنيت،آزادي ودموكراسي را ريشه كن كرده و انقيادو بردگي رابه همراه مياورند زيرا بورژوازي، از طريق تکميل سريع کليه ابزارهاي توليد و از طريق تسهيل بي حد و اندازه وسايل ارتياط، همه و حتي وحشي ترين ملل را به سوي تمدن متعفن سرمايه داري مي کشاند. بهاي ارزان کالاهاي بورژوازي- همان توپخانه سنگيني است که با آن هر گونه ديوارهاي چين را در هم مي کوبد و لجوجانه ترين کينه هاي وحشيان به بيگانگان را وادار به تسليم مي سازد. وي ملتها را ناگزير مي کند که اگر نخواهند نابود شوند شيوه توليد بورژوازي را بپذيرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند.
بدين اساس وظيفه هرفرد انقلابي ، ملي و دموكرات است كه براي طرد تجاوزبكوشد وامپرياليست هاي اشغالگرورژيم دست نشانده را به مثابه عاملين وحاملين اصلي جرايم وجنايات ،بي خانماني ، فقرو فاقه و بي امنيتي نزد توده ها افشاء نمايد. آنها وظيفه دارند توده هاي زحمتكش را آگاهي دهند كه بدون سازماندهي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي وانقلابي رهايي از يوغ امپرياليست هاي اشغالگروحاكميت دست نشانده خائنين ملي ممكن وميسرنميگردد. فقط با دسترسي به اين هدف سترگ يعني طرد اشغالگران امپرياليست، سرنگوني مرتجعين وايجاد جامعه نوين است كه امنيت واقعي براي توده ها فراهم ميگردد.
جنبش انقلابي جوانان افغانستان ودسته هشت مارچ زنان افغانستان اين حركت آگاهانه ومقتدرانه داكتران ولايت هرات را قاطعانه پشتیبانی می كند. این اعتصاب یک حرکت مبارزاتی درست و اصولی است. این اعتصاب می تواند و باید به مبارزات سائر کشور ها ، بخصوص کشورهاي اشغال شده ديگر مانندعراق ، تحرک تازه ای ببخشد . موفقیت و پیروزی اعتصاب تان را ، موفقیت و پیروزی خود و تبلیغ برای آنرا یک مسئولیت جدی مبارزاتی خود به حساب می آوریم .
زنده باد مبارزات داكتران ولايت هرات!

به پيش بسوي برپايي وپيشبرد مقاومت ملي ، مردمي وانقلابي
"جنبش انقلابي جوانان افغانستان"و" دسته هشت مارچ زنان افغانستان "

21 حوت 1386