بمباران هوائی قریه نوآباد – عزیزآباد ولسوالی شیندند را تقبیح کنید
و خشم و انزجارخودرادر مسیر برپائی و پیشبرد مقاومت ملی، مردمی و انقلابی

علیه اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی و رژیم پوشالی سرتاسری سازیم

 

مردم ستمدیده کشور !
برای چندمین باراست که نیروهای متجاوز واشغالگرامپریالیستی به رهبری امپریالیزم لجام گسیخته امریکا مناطقی را از ولسوالی شیندند ولایت هرات مورد بمباران هوائی خودسرانه نیروهای خود قرارمیدهند. درجریان بمباران هوائی نیروهای یانکی تعداد زیادی ازهموطنان ما به خاک وخون کشیده شدند.
هنوز خاطره تلخ حملات دد منشانه دوازدهم ثور1386  که بمباران چهار روزه زیرکوه شیندند را به همراه داشت از فکر وضمیرما پاک نشده است. هنوز خاطره های تلخ بمباران هوائی خودسرانه بیست وهفتم سرطان 1387 در زیرکوه شیندند که باعث قتل عام مردمان بیگناه ما گردید را فراموش نکرده ایم که بمباران هوایی خودسرانه نیروهای اشغالگرامپریالیستی روح وروان مردمان ستمدیده این خطه و کلیه مردم زحمتکش افغانستان راداغدارنموده بمباران هوایی یوم جمعه مورخ اول سنبله 1387 درقریه نوآباد – عزیزآباد ولسوالی شیندند باعث گردیده که تعداد زیادی ازهوطنان ما به خاک وخون کشیده شوند.
طبق گزارشات رسیده ازمحل حادثه , شخصی بنام محمد رضا برادرقومندان تیمور ختم قرآنی را جهت سالگرد وفات "قومندان تیمور" یکی از قومندانان محلی میدان هوایی شیندند ولایت هرات برگزارمیکند. دراین خصوص تمامی شرکتهای ساختمانی مقیم میدان هوایی شیندند و همچنان اقوام وخویشاوندان خویش را جهت اشتراک درمراسم و تجلیل ازسالگرد وفات برادرش رااز شهرهرات وهمچنان قریه جات اطراف شیندند دعوت به عمل میاورد.  
شب جمعه مورخ 31 اسد 87 خدمه آشپز وسایل آشپزی را آماده میکنند و صبح جمعه  راس ساعت 2 نصفه شب که آشپزها همراه خدمه ختم قرآن دست به کار آشپزی و سروسامان دادن دیگ خیرات میشوند قوای هوائی نیروهای امریکایی نیز سررسیده و مستقیما محله خیرات را مورد بمباران هوایی خویش قرارمیدهند و دراولین حمله خانه محمد رضا و برادرانش را مورد بمباران هوایی قرارداده وبعد خانه های اطراف اش رازیر آتش طیارات جنگی خویش قرارمیدهند.
بمباران هوائی که ازساعت 2 نصفه شب شروع الی 7 صبح روز جمعه ادامه داشت, باعث شد تا بیش از هفتادو شش حویلی را تخریب نموده  وتعداد زیاد تلفات را برجای گذارد. طبق اخبارحاصله تا ساعات ده صبح جمعه به تعداد 120 جنازه اززیرآوار بیرون کشیده میشود و این عملیات الی ساعات 3 بعدازظهر همان روز ادامه داشته است. چون حجم خاک برداری وبیرون کشیدن جنازها از زیرآواربسیارمشکل بود مردم محل ازشرکتهای ساختمانی مقیم میدان هوایی مساعدت میخواهند تا ماشین آلاتی را جهت خاک برداری به دسترس شان قراردهند, یکی از شرکتهای ساختمانی مقیم میدان شاوولی رابه همراه چند عراده دمترک جهت کمک به قربانیان حادثه به منطقه اعزام میکنند.
منطقه کاملا توسط اردوی رژیم پوشالی و نیروهای امپریالیست اشغالگر الی یوم شنبه درمحاصره بسیارشدید امنیتی قرارمیگیرد, عبورومرور به منطقه توسط نیروهای اردوی ملی ممنوع اعلام میشود . نیروهای ناتو و ایس پی شیال فورس راه های ورودی میدان هوایی شیندند را برای مدت 48 ساعت مسدود مینمایند. اگرچه یوم شنبه مورخ 2 سنبله 87 هیاتی برای تحقیق این مسئله به منطقه بریاست  وزیر حج واوقاف دولت دست نشانده  به محل اعزام میشود ولی این حرکت نه دردی را دوا میکند , نه انسان بیگناهی را که با خاک یکسان شده زنده میکند ونه هم میتواند آنرا التیام بخشد.
مردمان محل که برای کشیدن اجساد قربانیان حادثه به کمک  همسایگان خود شتافته بودند هنگام مصاحبه یادآورشدند که ازکشیدن بیش از حد جنازه ها اززیرآوارخسته و ضله شده اند زیرا تعداد قربانیان بیش ازحد بوده است!!
این بدین مفهوم است که جنایت, آنقدرسبعانه وددمنشانه بوده که منجر به کشته وزخمی شدن تعداد بیشماری ازهموطنان ما گشته است. طبق آمار گرفته شده ازمحل حدود 168 نفر کشته که بیشترین قربانیان را زنان و اطفال تشکیل میدهند و درحدود 240 نفرزخمی احصائیه گیری شده اما دولت فاسد و پوشالی همراه با قوای هوائی نیروهای امپریالیستی این حقیقت را کتمان نموده طوریکه قومندان قول اردوی ظفرتعداد را 76 نفرکشته اعلام میکند وسخنگوی وزارت دفاع کشته های غیرنظامیان را 5 نفر اعلام میکند!! چه بیشرمانه ! درروز شنبه وزارت دفاع تعداد کشته شدگان بی دفاع را 96 نفر اعلام نمود. زهی سفاهت و بی شرمی!
از طرفی خشم وانزجارتوده های ستمدیده باعث شده تا شورای علمای ولایت هرات و شورای ولایتی هرات دو قطعنامه را به دست نشربگیرند اینها ازیک طرف ازدولت میخواهند که جلوی این حملات باید گرفته شود و ازطرفی نگرانی خویش را اعلام مینمایند. این بدین مفهوم نیست که هماهنگی خویش را با توده های ستمدیده اعلام کرده اند بلکه به شکلی ازاشکال میخواهند تا دولت حالتی را بوجود آورد که مردمان آزاده این وطن کماکان زیرقمومیت نیروهای اشغالگرامپریالیستی دست وپا زنند! قطعنامه های ایشان بسیارریاکارانه و اغواگرانه است ! نه درجهت تامین استقلال سیاسی و نه هم آزادی کامل مردمان کشور! بلکه درجهت تامین منافع دولت و اربابان اشغالگرامپریالیستی شان حرکت میکنند.
جنبش انقلابی جوانان افغانستان بسیار به صراحت لهجه یکبار دیگر فریاد برمیاورد که :
مرگ برامپریالیزم لجام گسیخته امریکا
مرگ بردولت دست نشانده و پوشالی حامد کرزی این شاه شجاع سوم واین عروسک دست نشانده اشغالگران که خادم دربارامپریالیستهای اشغالگرکه درپی تامین منافع اربابان خویش است.
بگذاربرای باردیگراحساسات وطن پرستانه مردم   عزیز خود را به گوش جهانیان برسانیم!
بگذار برای باردیگردست اتحاد و همبستگی خود را روی هم گذارده, مشتهای گره خورده خود را به آسمان بلند کنیم و ناله های عزیزانی  را که بیگناه به خاک وخون کشیده میشوندرا به صدا درآریم!
بگذارتا برای باردیگرانعکاس فریاد نیمه شبی مادران بی فرزند که در عزای فرزندان دلبند شان نشسته اند باشیم .
بگذارتا صدای شیون عروسانی که لباس سیاه بیوه گی به تن نموده اند را به گوش جهانیان برسانیم!
بگذارتا برای باردیگراز حق استقلال و آزادی این وطن به دفاع خیزیم!
بگذار تا  سکوت ماتم زده خود را اینبار رساتر , فراترو گسترده تر بشکنیم! 
بگذارتا صدای کودکان پا برهنه وگرسنه را که در زیر آوار جنازه های والدین خویش را جستجو میکنند،انعکاس دهیم.
بگذار به کسانیکه که بی شرمانه زیر چتر حمایت متجاوزین و اشغالگران سفاک و خون آشام پناه برده اند بگوییم که خائینین ملی و وطن فروشان سفاک و خون آشامی بیش نیستند وروزی خواهد رسیدکه توده های رزمنده این سرزمین در داد گاه مردمی خویش آنها را به محاکمه خواهند بکشند!
مرگ براهریمن استبداد!
مرگ برامپریالیزم لجام گسیخته امریکا!
مرگ بر رژیم پوشالی حامد کرزی این خائن ملی، این وطن فروش سفاک و این شاه شجاع سوم و عروسک دست نشانده اشغالگران امپریالیست!
 هموطنان عزيز! مردمان داغدار قریه نوآباد - عزیزآباد و سائر مناطق !
جنازه هايتان را دفن کنید و با تمام نيرو و توان و با خشم و انزجار بيشترعليه قواي اشغالگرامپریالیستی و رژیم پوشالی آماده شويد و تا خروج نهايي نيروهاي اشغالگر و سرنگوني و محوكامل رژيم پوشالي به مقاومت تان ادامه دهيد ! بازهم تاکید میکنیم که بياييد از افغانستان ويتنام ديگري بسازيم و آنرا به گورستان امپرياليست های امریکایی و سائر اشغالگران امپریالیست مبدل سازيم !
جنبش انقلابي جوانان افغانستان جنايات هولناك اشغالگران امپریالیست و رژيم پوشالي را برای باردیگرنیز به صراحت لهجه محکوم مینماید . قطعا محکوم مینماید واز تمامی اقشارجامعه میطلبد تا درپیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی همگام , همصدا و همنوا با مقاومت مردمان مناطق مختلف کشور بپا خیزند.
ما ازتمامی رشادتها, ایثارو فداکاری های مردمان ستم دیده کشور که درمقابل اشغالگران امپریالیست و جانیان سفاک بومی یعنی رژیم دست نشانده حاکم قد علم نموده اند پشتیبانی کامل مینمائیم.
همانطوری که درپلاتفورم مبارزاتی خویش اعلام نمودیم بازهم تاکید به عمل میا وریم که :
بیایید تا دست به دست هم داده تمام جویبارنارضایتی و خشم توده های ستم دیده را به حرکت درآوریم ,آنرا سمت وسوی واحدی دهیم و قوت عظیم مبارزاتی شان را درپیوند تنگاتنگ با کل مقاومت ملی مردمی وانقلابی خلقهای زحمتکش کشور وبه مثابه بخشی از سیلاب سهمگین به حرکت درآریم و برنیروهای اشغالگرامپریالیستی و دست نشاندگانشان یورش بریم وویرانشان سازیم.


مرگ بر اشغالگران امپریالیست!
مرگ بر رژيم پوشالي !
به پيش در راه برپایی و پیشبرد مقاومت ملي مردمي و انقلابي !
زنده باد آزادي! زنده باد استقلال ! 

جنبش انقلابي جوانان افغانستان
3 سنبله 1387