روزجهاني زن را گرامي بداريم
و

تعهد خود را براي مقابله با بيگانگان مستحكم تر سازيم

 

بار ديگرروزجهاني زن فرارسيد، روزي كه تمامي نهادهاي ملي دموكراتيك براي احقاق حقوق پامال شده زنان به جاده ها ميريزند و صداي اعتراضات شان را نسبت به حقوق ازدست رفته زنان بلند ميكنند. روز جهاني زن بار ديگرفرارسيده است ، اما قتل و تجاوز درافغانستان كماكان شب سياه طولاني را ميپيمايد. هشتم مارچ روز مبارزه براي آزادي و رهايي زنان درسراسر جهان است ، بدين اساس بايد به استقبال گرامي داشت هرچه پرشكوه تر اين روز مهم وتاريخي برويم، متاسفانه كه دركشوراشغال شده ما جايي براي بيان اين حقايق نيست ، كشوريست كه اكثريت نيروهاي مرتجع و بنيادگرا زير لواي امپرياليزم امريكا در رژیم دست نشاندۀ حاکم بر آن جمع گرديده اند، كشوريست كه دران نيروهاي مرتجع و زن ستيز در زمينه سركوب و آزار زنان يكي از ديگري گوي سبقت را ربوده اند وتمامي اين نيروهاي مرتجع زن ستیز از پشتوانه مالي و نظامي امپرياليستها بخصوص امپرياليزم امريكا برخوردار بوده وهستند. نیروهای اشغالگر كماكان حضور خود را در افغانستان حفاظت از "آزادي"مردم افغانستان و "امنيت" زنان اعلام ميكنند ، اما از زمان تجاوز امپرياليستها به رهبري امپرياليزم امريكا نه تنها تغيير اساسی و فاحشی درجهت بهبودي وضعيت زنان افغانستان به وجود نيامده بلكه روز بروز شرايط امنيتي براي زنان وخيم تر گرديده است و هم اکنون با انواع و اشكال مختلف تهديد ها، تجاوز و قتل مواجه اند.
آیا صداي اعتراضات گسترده زنان افغاني كه تن و جانشان جولانگاه جريانات بنيادگراي اسلامي ، دول متجاوز،امپرياليستهاي اشغالگر و دست نشاندگانشان شده است را ميشنويد؟
آيا صداي فرياد وناله زنان عراقي را ازترس ووحشت قتلهاي ناموسي توسط بنيادگرايان خائين اسلامي و يا تجاوز سربازان اشغالگرامريكايي و انگليسي را ميشنويد؟
آيا صداي فرياد آن زن ايراني را كه ضربت خورده شلاق و حجاب اجباري برتن درآستانه سنگساراست را ميشنويد؟
آيا صداي اعتراض زنان ديگرممالك را كه درسراسرجهان طنين انداز شده است را ميشنويد؟
آیا شاهد افزایش روزانه تعداد زنان قربانی خشونت های مردسالارانه در کشورهای اروپایی هستید؟
تجاوز و قتل زنان و دختران در افغانستان نماد قدرت جریانات جنگ سالار و مرتجع اسلامی و اربابان امپریالیستی شان است.
ما منسوبين جنبش انقلابي جوانان افغانستان در ادامه راهی که آغاز كرده ايم، به دنبال ساختن جهانی هستیم بر پایه قدرت و مشارکت تمامی انسانهایی که سودی در دوام نظام های متکی  بر ستم و استثمار  ندارند. ما خواستار جهانی هستیم که در آن ناقص سازی جنسی زنان نه یک سنت بلکه یک جنایت محسوب شود، به دنبال ساختن جامعه اي هستيم كه درآن  هیچ زن و دختری برای خلاصی از شر خشونت مردسالاری خودکشی و خود سوزی نکند؛ به دنبال ساختن جامعه اي خواهيم بود كه هویت زنان با همسر و مادر بودنشان تعیین نشود. کسی نتواند زنان را به اجبار درآشپزخانه و اندرونی حبس کند و آنان را از مشارکت در تولید اجتماعی و فعالیت های سیاسی محروم کند؛ زنان مالک و صاحب اختیار بدن خود باشند و بتوانند برای بچه دار شدن و یا نشدن، خود تصمیم بگیرند، جهانی که برابری زنان با مردان را در تمامی عرصه ها تامین کند. به دنبال ساختن جامعه بري از هرگونه ستم واستثمار هستيم و به دنبال ساختن جامعه اي هستيم كه خود زنان مجري ستم برزنان نباشند و تمامي اين خواسته ها فقط وفقط با بيرون راندن نيروهاي اشغالگر امريكايي و سرنگوني رژيم دست نشانده حاكم ميسر خواهد بود. جنبش انقلابي جوانان افغانستان درابتداي تجاوزنيروهاي امپرياليستي با بيرون دادن پلاتفورم مبارزاتي خويش بيان نمود كه : " جنبش انقلابِي جوانان " در مبارزه علِيه اشغالگران و دست نشاندگان شان از تمامِي اشکال مبارزاتِي انقلابِي و ملِي – دموکراتِيک در خدمت تدارک براِي برپائِي و پِيشبرد مقاومت ملِي مردمِي و انقلابِي  استفاده به عمل مِي آورد و برِين اساس تلاش مِي نماِيد که در تمام عرصه هاِي مبارزاتِي فعالانه و خستگِي ناپذِير به کاروپِيکار انقلابِي بپردازد ." جنبش انقلابِي جوانان " تمام جوانان افغانستانِي را به خروج شجاعانه و رزمجوِيانه از زِير درفش اردو و پولِيس پوشالِي و همچنان ترک بِي تفاوتِي ها و فرارطلبِي ها از مبارزه و مقاومت علِيه اشغالگران و دست نشاندگان شان  فرا مِي خواند .  فقط با تامِين استقلال و آزادِي کشور و مردمان کشور و پِيشروِي مداوم در مسِير انقلاب ، فرداِي مان شگوفان و پر بار ،  برِي از سلطه امپرِيالِيستها و مرتجعِين و سرشار از آزادِي و بهروزِي خواهد بود." هدف ما روشن است و اين روشني افق رهايي مارا ميسازد كه بايد به دسترس ميليونها انسان ستمديده و زجركشيده قرارگيرد. هدف ما روشن است و افقي را ميسازد كه به ما اميد ميدهد و اميدي كه به ما شجاعت و قدرت ميبخشد تا بتوانيم با مبارزات آگاهانه خود آينده راازآن خود كنيم ، آينده اي فارغ از هرگونه ستم واستثمارجنسي و طبقاتي و باچنين عزم راسخ حركت كرده ايم وتمامي جوانان اعم از زنان و مردان را به مبارزه عليه نيروهاي اشغالگر امريكايي فراميخوانيم. روزجهاني زن را گرامي ميداريم وتعهد راسخ خود را براي مقابله با بيگانگان مستحكم و آهنين ميسازيم.
زنان ومردان آزادیخواه!
هشتم مارچ 2008 را با شعار آهنين " به پِيش بسوِي برپائِي جنبش وسِيع انقلابِي جوانان براِي برپائِي و پِيشبرد مقاومت ملِي مردمِي و انقلابِي !" گرامي بداريم و گام هايمان را متحد و صفوفمان را گسترده تر كنيم و با ترك بي تفاوتي ها و فرارطلبي ها در بيرون راندن نيروهاي اشغالگر ازهيچ سعي و مجاهدتي فروگذارنكرده و پرچم رهايي زنان را كه نيم پيكر جامعه انساني را ميسازد به اهتزاردرآوريم. پرچم رهايي زنان در جهان کنونی مرزی روشن بین همه ستمدیدگان جهان و مرتجعین  رنگارنگ امپریالیستی و بنیادگرای اسلامی است.
دگرگونی واقعی در موقعيت زنان افغانستانی و عراقی از پايين و توسط زنان و ديگر بخش های جامعه و با اتکا به ايده و راهی كه مبرااز تبعيض، استثمار و استعمار و ستم جنسی باشد، بدست خواهد آمد.

به پا خيز دختر افغان كه تو اميد فردايي        بيا دربستر جبهه كه تو طوفان دريايي
بكوب آن لانه دشمن ، كجا تا كي ميماند     نترس ازاين كثافت ها اگر فرزند افغاني

به پيش درراه برپايي و پيشبرد مقاومت ملي ، مردمي وانقلابي
مرگ بر اشغالگران امپرياليست
مرگ بر دولت دست نشانده
زنده باد آزادي ، زنده باد استقلال
زنده باد مبارزات برحق زنان
جنبش انقلابي جوانان افغانستان