سرکوب خونین تظاهرات ضدامریکائی، توسط رژیم مزدور را تقبیح میکنیم!


کشور عزیزمان افغانستان حدود ده سال است که زیر چکمه های اشغالگران امپریالیست به شدیدترین وجهی لگدمال میشود
 و مردمان زحمتکش این دیار در طی این مدت به اشکال متفاوتی از طرف اشغالگران تحت ستم قرار میگیرند و در طی این مدت خائینین ملی دست نشانده شان به غیر از وطن فروشی و چاکرپیشگی کار دیگری نداشته و ندارند.
تظاهراتی که چند روز پیش از میدان هوائی بگرام شروع شد، منجر به کشته و زخمی شدن عده ای از هموطنان ما گردید. این بی حرمتی های اشغالگران، نوع دیگری از ستمگری امپریالیستی محسوب میگردد. مردمان این خطه که با دستان خالی و با احساسات جریحه دار خود خشم و نفرت و انزجارشان را با شعار " مرگ بر آمریکا! " با قوت هرچه بیشتر بیان میکردند توسط اردوی رژیم دست نشانده و نیروهای اشغالگر یانکی به رگبار گلوله بسته شدند و تعداد زیادی از هموطنان ما درین تظاهرات کشته و مجروح گردیدند. رژیمی که خود را "مردمی" میخواند ! رژیمی که خود را "جمهوری اسلامی " خطاب میکند! رژیمی که خود را "حامی منافع مردم" تلقی میکند! چگونه و با چه وحشتی به روی مردمان این خطه که با احساسات جریحه دارشان، شعار "مرگ بر امریکا ! " را سر دادند، آتش گشود و آنها را به رگبار گلوله بست!
بله ، هموطن !
از چنین رژیمی که به جزء مشتی خائن و وطن فروش به دور آن جمع شده و تمام حیثیت ، شرافت ، وقار ، استقلال ، آزادی و همه دار و ندار مردمان این کشور را به اربابان امپریالیستی - ارتجاعی خارجی شان فروخته اند، چه انتظار دیگری به غیر از خانه خرابی های بیشتر توده های ستمدیده میتوان داشت؟!
مردمان ستمدیده این دیار بخوبی به یاد دارند که چند وقت گذشته تظاهراتهائی بخاطر کشیدن کاریکاتور مذهبی، هزاران نفر را از کشورهای عربی به میدان کشید که دامنه آن به افغانستان نیز رسید. در آن کشورها امریکائی ها از دولت هایشان میخواهند تا حقوق بشر را مراعات نموده و مردم را به گلوله نبندند اما در افغانستان که دولتی مزدور را بر اریکه قدرت  نصب کرده اند، جان ده ها تن گرفته میشود و بی مهابا مردم را به گلوله می بندند. این تظاهرات ها در حالی به وقوع می پیوندد که رژیم دست نشانده پیرامون مسوده پیمان استراتژیک امریکا – افغانستان کار میکند و در یکی از ماده های این پیمان درج شده که امریکائیان باید به عنعنات و اعتقادات مردم احترام بگذارند. این است احترام به اعتقادات توده ها؟! طوریکه شاهدان عینی گفته اند در تظاهرات مردم لغمان نیروهای PRT و در تظاهرات مردم ننگرهار ، منطقه بگرامی کابل و مناطق بازار کهنه شیندند و هوتل پنج ستاره شهر هرات (کنسولگری امریکا) نیروهای امریکائی به همراه پولیس رژیم پوشالی ، بالای مردم شلیک نموده و هموطنان ما را کشته و مجروح نموده اند.  این عملکردها به غیر از تحمیل ستم مذهبی چیز دیگری را به نمایش نمیگذارد. نیروهای اشغالگر امپریالیستی میخواهند با دامن زدن احساسات مذهبی، مردمان ستمدیده این دیار را از مقاومت های ملی و طبقاتی شان دور نگه دارند و توده های بپاخاسته این دیار را جمعی آشوبگر خطاب نمایند!
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " ضمن محکوم نمودن کشتار بیرحمانه مردمان ستمدیده این خطه، راه درست مبارزه را تشدید هرچه بیشتر مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی میداند و در شرایط فعلی از مردمان آزادیخواه این دیار میخواهد تا با درایت و هوشیاری هرچه بیشتر به سازماندهی چنین مبارزاتی بصورت اصولی تکیه کنند. پروسه صلحی که از طرف رژیم پوشالی روی دست گرفته شده و توانسته عده ای را به دور خود جمع کند، پروسه ای جزء انزوای سیاسی مخالفین رژیم دست نشانده و خودکشی سیاسی اپوزیسیون های مقابل رژیم چیزی بیش نیست. ما وظیفه خود میدانیم تا در راه تدارک مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی به سازماندهی هرچه بیشتر و بهتر چنین مقاومتی اقدامات اصولی و بهتری را روی دست بگیریم و درین مبارزه از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهیم ورزید.


مرگ بر اشغالگران و رژیم دست نشانده و مزدور !
به پیش در راه برپائی هرچه بیشتر و وسیعتر مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی!
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان "
8 حوت 1390