شاه شجاع سوم برای امضاء سند " همکاری های استراتژیک " به اروپا رفت!


کشور عزیز ما افغانستان ، ده سال است که زیر چکمه های متجاوزین و اشغالگران لگد مال گردیده و در طی این مدت دولت دست نشانده که تحت امر باداران خارجی اش میباشد سرزمین ما را به حراج گذاشته است.
هنوز چندی از لویه جرگه عنعنوی کابل مبنی بر امضاء پیمان استراتژیک میان دولت دست نشانده و امریکا نمیگذرد که شاه شجاع سوم به اروپا سفر میکند تا با شماری از کشورهای اروپائی سند همکاری های استراتژیک به امضاء رساند.
مسئولین وزارات امور خارجه دولت  دست نشانده به تاریخ دوم دلو
1390  اعلام کردند که حامد کرزی تا یک هفته آینده وارد اروپا خواهد شد و اینک طبق قرار وارد انگلستان گردیده تا از نزدیک با کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایتالیا سند همکاری های استراتژیک به امضاء رساند.
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " از همان آغاز تجاوز و لشکر کشی امپریالیستها به رهبری امپریالیزم لجام گسیخته امریکا اعلام نمود که کشور ما، آماج حملات ددمنشانه و غارتگرانه کشورهای امپریالیستی قرار گرفته ودولتی که روی کار آمده دولتی خود فروخته ومیهن فروش بیش نیست. با گذشت ده سال از عمر نکبت بار رژیم پوشالی، ما کماکان تدویر هرنوع لویه جرگه ، انتخابات پارلمانی ، ریاستی و هرنوع مصالحه و پروسه صلح و اشتی را تقبیح میکنیم و امضاء هرنوع سند همکاری های استراتژیک را به ضرر کشور و مردمان کشور میدانیم.
مردمان ستمدیده این دیار در طی این مدت " همکاری" های این جنایتکاران را دیده اند که چگونه به قتل و عام مردمان ستمدیده این دیار دست میزنند ، چگونه بمب های فسفر سفید را درین کشور داغ دیده امتحان میکنند ، چگونه مهمات سنگین خویش را با تکنالوجی های جدیدشان بر سر و روی مردمان این دیار می ریزند تا بتوانند از برد سلاح های هستوی خویش اطمینان حاصل کنند. جنگی که در افغانستان به راه افتاد یک جنگ غارتگرانه ، چپاول گرانه و تجاوزگرانه بوده و میباشد و کماکان ادامه دارد.
امضاء هرگونه سند " همکاری " های استراتژیک بین دولت دست نشانده و دول امپریالیستی جزء اینکه خلق ستمدیده ما را به اسارت بیشتر در آورد ، معنی دیگری نخواهد داشت.


مرگ بر امپریالیستهای اشغالگر و خائینین ملی دست نشانده شان
به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"
7 دلو 1390www.afghanistanrmy.org                  jawanan@gmail.com