تحریم قاطعانه انتخابات پارلمانی ، ضرورت اجتناب ناپذیر ملت ماست


در کشوری که تحت انقیاد باشد و یک مستعمره تمام عیار اشغالگران به شمار رود؛ در کشوری که یک دولت دست نشانده و گوش به فرمان اشغالگران حاکمیت داشته باشد؛ در کشوری که حاکمیت آن نماینده   خائنین ملی و مرتجعین میهن فروش باشند ؛ چگونه میتوان انتخابات نمایشی و فرمایشی آنها را تایید نمود ویا اینکه به پای صندوقهای این انتخابات رفت؟ افغانستان فعلی، کشوری است که ازچنین خصوصیاتی برخوردار است . زحمتکشان افغانستانی اعم ازکارگران ، دهقان و... ،در طول مدت زمان نه سال حاکمیت ننگین رژیم مزدور، جز  فقر ، بدبختی، بی امنیتی و سرکوب ، چیز دیگری نصیب شان نبوده است.  
 بنابراین مردم ما برای رهایی ازفقر ، بدبختی ، بیچارگی ، بیشتر ازهرچیز دیگری به استقلال ، آزادی ،  دولت مردمی و دموکراسی مردمی نیاز دارند نه دموکراسی خون آشام و تجاوزگرامپریالیزم امریکا و شرکای بین المللی اش!
کارگران افغانستان که طبقه کارگر کشور را تشکیل میدهد ، تقریبا نیم میلیون نفر میشوند. با احتساب روابط خانوادگی این مجموعه ، میتوان گفت که حدود دو تا دو- نیم میلیون نفر یعنی تقریبا ده فیصد نفوس کشور در موقعیت کارگری قرار دارند. باید خاطر نشان نمود که همین کارگران هستند که در بخش های صنایع ، معادن، پروژه های ساختمانی ، حمل نقل ، پیشه وری ، هوتل داری ، صنایع دستی و غیره فعالیت دارند ، که بدون نیروی کار آنها این تاسیسات نمیتواند اداره و گردانندگی شوند.
اربابان اشغالگر خارجی و رژیم گوش به فرمان شان ، در حق کارگران افغانستانی به غیر از استثمار مضاعف ، چه کار در جهت بهبود زندگی این طبقه ستم کش و رنجیده انجام داده است، که با به راه اندازی بازی فریبنده و نمایشی" انتخابات پارلمانی "  کنونی کاری را به نفع این طبقه انجام دهد؟! یقینا که در  کمپاین تبلیغاتی نامزدهای مزدور و فریبکار دومین دوره انتخابات پارلمانی باز هم ، با وعده های سرخرمن که گوش مردم را می آزاراند و به هیچ یک از وعده هایشان عمل کرده نمیتوانند، روبرو خواهیم بود.
با درنظر داشت مسائل فوق است که " هسته کارگری مبارز افغانستان" از هم اکنون که این بازی فریبکارانه و نمایشی که با چاپ عکس ها، پوسترهای تبلیغاتی، تزئینات محوطه کمپاین ها ومصارف گزاف آغاز شده است، ازتمامی کارگران و زحمتکشان کشور میخواهد که رفتن به پای صندوقهای انتخابات ارتجاعی- امپریالیستی و شرکت در آن که  مشروعیت بخشیدن به اشغال کشور و رژیم مزدور میباشد،با قاطعیت کامل تحریم نمایند.  
 "هسته کارگری مبارز افغانستان " مقاومت و مبارزه مردمی علیه اشغالگران و دولت دست نشانده شان را مسئولیت مبارزاتی عمده فعلی خود میداند و زندگی در یک افغانستان مستقل ، آزاد ، آباد و مردمی،شعار این تشکل مبارز وانقلابی  میباشد.
" هسته کارگری مبارز افغانستان " یکبار دیگر از تمامی مردمان آزادیخواه وسلحشور کشور منجمله کارگران ، دهقانان و زحمتکشان جامعه،اکیدا میطلبد که با تحریم هرچه وسیعتر این انتخابات، حیله های فریبکارانه دشمنان وطن و مردمان وطن را بیشتر از پیش نقش بر آب سازند و گامی در جهت به دست گرفتن سرنوشت خویش بدست خودشان ، بردارند. البته طبقه کارگرنسبت به سایر طبقات و اقشار زحمتکش وتحت ستم جامعه، مسئولیت و رسالت خاص در قبال وضعیت کنونی(مستعمره – نیمه فئودالی)کشوردارد. این رسالت تاریخی، رهبری اگاهانه مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی در راه دفع تجاوز امپریالیستی و سرنگونی رژیم مزدور، میباشد.
به پیش در راه متشکل شدن، مستقلانه کارگران افغانستان
به پیش، در راه تحریم هرچه قاطعانه تر انتخابات پارلمانی ر
ژیم مزدور

" هسته کارگری مبارز افغانستان "
شانزدهم اسد 1389
( 7 آگست 2010)

 

www.afghanistanrymo.org