هشتم مارچ، امسال توسط اعضا و هواداران دسته هشت مارچ زنان افغانستان در سه منطقه از ولایات مختلف کشور بصورت نیمه علنی تجلیل گردید. گزارشات مراسم تجلیلیه هر منطقه، توسط فعالین دسته هشت مارچ ارسال میگردد و نهایتا هر سه بخش گزارشات طی شماره 17 نبرد زن بعدا به دست نشر سپرده خواهد شد. اینک سلسله گزارشات و مقالات خوانده شده یک بخش از سه منطقه متذکره به دست نشر میرسد.

(بخش اول)


گزارش مراسم تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن در شهر .......
در شرایطی که اشغالگران امپریالست و رژیم دست نشانده، با برنامه های اغوا کننده خویش چه مستقیماً از طریق برنامه های فریبنده ایکه از طرف رژیم پوشالی برای اغفال زنان روی دست گرفته شده و چه بطور غیر مستقیم از طریق انجوها پیاده میگردد، دسته هشت مارچ زنان افغانستان روز جهانی زن را با شوروشوق انقلابی که مشتمل بر سخنرانی ها ، مقالات، دکلمه ها و سرودهای انقلابی بود تجلیل نمودند
در تجلیل این روز با شکوه در حدود 200 نفر اعم از زنان و مردان شرکت کرده بودند. این محفل مدت 3 ساعت بطول انجامید. در این مدت زنان مبارز و انقلابی چهره پلید اشغالگران و رژیم دست نشانده را افشا نمودند. جنایات بیش از حدی که در مدت بیش از یازده سال از طرف اشغالگران و رژیم پوشالی و قلدرمنشان این رژیم  بر زنان اعمال گردیده بود، بطور همه جانبه و مستند افشا نمودند.
زنان انقلابی با تحلیل های مشخص و همه جانبه اظهار داشتند که آزادی زنان تحفه ای نیست که از طرف اشغالگران و رژیم پوشالی به انها اهدا گردد، بلکه از طریق مبارزات جدی و پیگیر زنان میتواند بدست آید. دسته هشت مارچ زنان افغانستن ازتمامی زنان  خواستند که برای بدست آوردن احقاق حقوق خویش باید  متحد شده وعلیه اشغالگران ورژیم پوشالی به مبارزه برخیزند
دسته هشت مارچ زنان افغانستان تعهد سپرد که مبارزات خویش را تا زمان بیرون راندن اشغالگران سرنگونی رژیم دست نشانده ادامه داده و تا آنجایی پیش روند که دیگر نشانی از ستم باقی نماند. آنها در اخیر محفل قطعنامه خویش را با خواست های فوری و عاجل دموکراتیک شان به سمع حاضرین محفل رساندند

پیام افتتاحیه بخش اول

مطالب مجری برنامه

وصیت

فرزانه

مینا

نیسان

زحل

ویژه

سرود دوم

حماسه ( جاوید )

مهناز

خانم خارا

سرود

قطعنامه

اخگر

(بخش دوم )

گزارش تجلیلیه از روز جهانی زن در شهر ........

یوم جمعه مورخ 8 مارچ 2013 محفل روز جهانی زن توسط اعضای دسته هشت مارچ زنان افغانستان در شهر ....... بصورت نیمه علنی دایر گردید. درین محفل حدود 150 نفر در آن شرکت نموده بودند که از ساعت 2 بعد از ظهر به تالار دعوت شده بودند ولی نظر به سرمای هوا و ریزش برف این محفل تقریبا نیم ساعت به تعویق افتاد تا تعداد شرکت کنندگان محفل تکمیل گردد. محفل تجلیل روز جهانی زن راس ساعت 2:30 بعد از ظهر رسما توسط خانم نرگس رهیاب آغاز یافت و تا ساعت 4:30 عصر دوام کرد. چون مراسم روز جهانی زن بود بدین مناسبت پذیرائی از زنان و مهمانان شرکت کننده در تالار توسط مردان صورت گرفت.

محفل تجلیلیه روز جهانی زن در شهر ..... با افتتاحیه، تاریخچه هشتم مارچ، مقالات متفاوت، سخنرانی ، دکلمه ، سرود، داستان و شعر همراه شد و نهایتا با قرائت قطعنامه دسته هشت مارچ زنان افغانستان به پایان رسید. در پایان محفل قطعنامه چاپ شده در میان مهمانان توزیع گردید و هریک از مهمانان به اندازه مورد نیازشان از قطعنامه را با خود گرفته و از تالار بیرون شدند.

محفل تجلیل از مراسم روز جهانی زن در شهر ..... با شور وصف ناپذیر انقلابی اعضاء و هواداران دسته هشت مارچ زنان افغانستان و روحیه خوب مهمانان شرکت کننده همراه بود. بطور کل میتوان گفت که تمام شرکت کنندگان محفل در قبال موضعگیری های ضد اشغال و تجاوز و رژیم دست نشانده و موقعیت اجتماعی زنان در جامعه مستعمره – نیمه فئودال افغانستان و راه مبارزه علیه بیدادگری های اجتماعی ناشی از اشغال و تجاوز و سلب استقلال و آزادی های مدنی، موضع مشترک و مبارزه جویانه داشتند و در ضمن تا حدی ابراز تشویش نیز میکردند.

متن صحبتهای مجری یا گراننده برنامه

1- دعوتنامه محفل

2- افتتاحیه محفل (نرگس رهیاب)

3- تاریخچه هشتم مارچ (آیدا دانش)

4- دکلمه (رویا صمیم)

5- فراخواندن زنان به دور یک خط انقلابی ( مرسل نبرد)

6- داستان ( افسون پاکزاد)

7- سخنرانی (تهمینه وفا)

8- سرود هشت مارچ

9- وضعیت اسفناک زنان در افغانستان و راه مبارزه علیه آن (ترنم طنین)

10- تجلیل شایسته از هشت مارچ روز جهانی زن (حسنا مبارز)

11- شعر زنان ( صدف پویش)

12- دکلمه ای زیبا از جناب آقای یوسفی

13- دکمله زیبا از سپیده اکبرزاده

14- قطعنامه محفل

 

 

(بخش سوم)
گزارش محفل تجلیلیه هشتم مارچ 2013 در شهر ...
..


هشت مارچ روزجهانی زن روز شنبه تاریخ 9 مارچ 2013 در شهر ... توسط اعضای دسته هشت مارچ زنان افغانستان تجلیل گردید. در این محل در حدود 80 زن ودختر شرکت نموده بودند که اکثریت آنان را دختران جوان تشکیل می داد. محفل ساعت دو بجه بعد از ظهر شروع و ساعت 4 بجه ختم گردید.  در این محفل چهار مقاله، سه قطعه شعرتوسط دختران جوان و یک پارچه سرود توسط دختران خورد سروده شد  در ختم محفل نمایش ورزشی توسط دختران جوان نیز به نمایش گذاشته شد.  هشت مارچ همه ساله در شهر های مختلف توسط اعضای دسته مارچ تجلیل می گردد . در شرایطی که افعانستان توسط نیروهای امپریالیست به سرکردگی امپریالیزم امریکا  اشغال گردیده است و رژیم پوشالی وابسته همه ساله  تجلیل از هشت مارچ را رو پوشی برای جنایات اشغالگران ساخته اند  موضوعات ضد اشغال و ضد امپریالیستی در سخنرانی ها پرده از چهره جنایات کاران و رژیم وابسته بر می دارد و چهره زن ستیزی آنان را به نمایش می گذارد.
سخنرانان محفل بر اهمیت جنبش متشکل زنان تاکید کردند و از شرکت کنندگان خواستند تا در صف آنان در مبارزه در این راستا بپیوند.  
محفل هشت مارچ درشرایطی برگزار گردید که در جریان امسال سه تجاوز جنسی، سه اختطاف و دو قتل زنان در این ولایت صورت گرفته است. مقامات رژیم در این مورد با بی تفاوتی برخورد نموده و هیچ یکی از این مجرمین مجازات نگردیده است. همه ساله در تالار ولایت محفل هشت مارچ برگزار می گردد و زنان شرکت کننده را  به دادن تحفه ها دل خوش می کنند.

افتتاحیه و مطالب بخش سوم