شماره اول  ویژه روز جهانی زن  18 حوت 1379 ( 8 مارچ 2001 )

آغاز سخــــــــــــــــــــــــــــن

سخن از ستم باید گفت و جلوه های گوناگونش را افشا باید کرد. سخن از ستمگران باید گفت و نقاب ها از چهره هایشان باید درید. سخن از ستمدیدگان باید گفت و آنان را از ستم و ستمگران و ستم رسیدگی خود شان واقف ساخت." نبرد زن" در خدمت این افشاگری و نقاب دری و واقف سازی قرار دارد.

ادامه دارد

محفل تجلیلیۀ هشتم مارچ 2001

در جریان روزهای نزدیک به هشت مارچ، صد ها نسخه کارت دعوتیه برای شرکت در محفل تجلیلیۀ روز جهانی زن توسط فعالین " دسته هشت مارچ" درمیان زنان پخش گردید.
"خواهران عزیز ! دسته هشت مارچ همانند سال های قبل هشتم مارچ (روز بین المللی زنان) را جشن می گیرد. حضور شما در این محفل یک گام رزمنده در مسیر مبارزاتی حق طلبانۀ زنان بوده و باعث رونق بیشتر محفل خواهد شد."
همچنان کارت دعوتیه دیگری، البته نه بصورت عام بلکه بصورت منتخب در میان مردم توزیع گردید.
" جناب محترم .....! دسته هشت مارچ همانند سال های قبل هشتم مارچ (روز بین المللی زنان) را جشن می گیرد. حضور شما در این محفل یک گام مثبت در حمایت از جنبش مبارزاتی زنان محسوب گردیده و باعث رونق بیشتر محفل خواهد شد..."
در حالیکه ترتیبات برای برگزاری محفل به خوبی پیش می رفت، قبل از ظهر روز هفتم مارچ اوضاعی پیش آمد که نشان می داد استفاده از محل تعیین شده برای برگزاری محفل غیر یقینی بوده و مورد شک و تردید قرار دارد. از اینرو فعالین " دسته" تصمیم گرفتند که محل دیگری برای تدویر جلسه پیدا نمایند و در صورتیکه محوطه ای پیدا نشود، محفل را در فضای باز دایر نمایند. در صبحگاه روز هشتم مارچ روشن بود که محفل جشن روز جهانی زن در محل دیگری غیر از محل تعیین شده قبلی برگزار می گردد.
حوالی ظهر روز هشتم مارچ، خبر برگزاری گردهمایی در محل جدید، توسط لود اسپیکر در کوچه های محل اعلان گردید. اما متاسفانه به علت کمبود وقت، این اعلان تمامی ساحات مورد نظر را در بر نگرفت. به همین علت تعدادی از مدعوین به همان محل قبلاً تعیین شده - که در کارت های دعوتیه مشخص شده بود - مراجعه کرده و نتوانست در محفل شرکت نمایند.  محفل ساعت چهار بعد از ظهر روز هشتم مارچ آغاز گردید و تا ساعت شش بعد از ظهر همان روز یعنی برای مدت دو ساعت دوام نمود. تعداد مجموعی شرکت کننده گان در محفل تقریباً به سیصد نفر می رسیدند. محفل امسال بر خلاف محافل سال های قبل صرفاً زنانه نبود بلکه مردان نیز به تعداد زیادی در آن شرکت کرده بودند. مجموعاً شش نفر از زنان و دختران به زبان های فارسی دری و اردو به ایراد سخنرانی، مقاله خوانی و شعر خوانی پرداختند. علاوتاً اسناد دیگری نیز در جریان برگزاری محفل، در میان شرکت کنندگان پخش گردید. محفل با
پخش یک آهنگ دلنشین پایان یافت.
بمناسبت برگزاری محفل تجلیلیه روز جهانی زن، دو پیام تبریکیه و حاکی از همبستگی مبارزاتی برای " دسته هشت مارچ" فرستاده شده بود که در جریان محفل خوانده شد. پیام اول از طرف " جنبش انقلابی جوانان" و پیام دوم از طرف دست اندرکاران " حیدریان سپورتس کمپلکس" که سالون ورزشی آن محل برگزاری محفل بود.
پیام " جنبش انقلابی جوانان افغانستان":
جنبش انقلابی جوانان افغانستان فرا رسیدن روز جهانی زن را به " دسته هشت مارچ..." و تمامی زنان و دختران مبارز در افغانستان و سراسر جهان تبریک می گوید و بدین وسیله همبستگی خود را با مبارزات حق طلبانۀ زنان اعلام می نماید. ما امیدواریم محفل جشن امرزوی هشت مارچ 2001 با موفقیت برگزار گردیده و نقش مثبتی در رشد
و شگوفای جنبش مبارزاتی زنان کشور ایفا نماید.
" جنبش انقلابی جوانان...."
هشت مارچ 2001

پیام حیدریان سپورتس کمپلکس:
حیدریان سپورتس کمپلکس روز جهانی زن را برای همه خواهران مبارز تبریک می گوید. " حیدریان سپورتس کمپلکس" به نوبه خود به عنوان یک موسسه ورزشی برای رشد و ترقی استعدادهای ورزشی دختران می کوشد و موفق گردیده است که یک تعداد از دختران مستعد را تحت آموزش های ورزشی قرار دهد. امیدواریم این گام کوچک قدم مثبتی باشد در راه تقویت نقش اجتماعی زنان و دختران و پیشرفت روز افزون آنها.

" دسته هشت مارچ ..." از تمام دوستانی که به علت تغییر محل برگزاری محفل تجلیلیه روز جهانی زن سرگردان شده و به علت مراجعه به آدرس قبلی نتوانستند در محفل شرکت نماید، پوزش می طلبد. 

سرنگون باد زن ستیزان طالبی و غیر طالبی در افغانستان !

نابود باد نظام مردسالارانه حاکم بر افغانستان و سراسر جهان !

هشت مارچ را در هر روز سال زنده کنید !

یکبار دیگر درفش پیروزمند و خونچکان هشتم مارچ، در وزش توفان آسای عصیان زنان، چون بال گشودن عقاب برای شکار، بر فراز حیات پوسیدۀ مرد سالاری به مثابۀ جزئی از کل نظام غارتگر حاکم بر جهان، به پرواز در آمده است و چرخ میزند. پرواز مغرور و سر افراز ، شرنگ شرنگ پاره شدن زنجیر از دست و پای زنان ستم سوز و بپا خاسته، آهنگ امید و رهایی را در گوش خفتگان در بند می خواند و جرقه های خروش انقلاب را برای خلقها روشن می سازد. امروز دلمه های

ادامه دارد

تاریخچۀ هشتم مارچ روز جهانی زن

روز هشتم مارچ 1857، زنان کارگر نساجی در امریکا، در مخالفت علیه شرایط وحشتناک کار و زندگی، ساعات طولانی کار، استثمار شدید، دستمزد کم و محرومیت از هر گونه امکانات رفاهی، دست به مبارزه زدند. آنها تظاهرات کردند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار شدند. این مبارزه نقطۀ عطفی در تاریخ مبارزات زنان و کارگران بود، مبارزه ایکه مقاومت زنانی را انعکاس میداد که بخاطر حرکت پرشتاب سرمایه داری به عرصۀ تولید و کار خارج از خانه کشیده می شدند. این مبارزه در ذهن زنان آزادیخواه در امریکا حک شد.

ادامه دارد

معرفی " دسته هشت مارچ زنان افغانستان "

بتاریخ بیستم جدی 1376، مطابق به دهم جنوری 1998، یک اجتماع اعتراضی توسط زنان مهاجر افغانستانی مقیم کویته، علیه پایمالی حقوق زنان در افغانستان، بویژه توسط طالبان و محاصره اقتصادی هزاره جات توسط آنها، در یکی از محلات مهاجر نشین حومۀ شهر کویته، دایر گردید. درین گردهم آیی بیشتر از دوصد تن از زنان و دختران مهاجر افغانستانی شرکت کردند که اکثریت عظیم شانرا تودۀ زنان و دختران و بخش کوچک شانرا تحصیل کرده ها تشکیل میدادند. درین گردهمایی چندین تن از زنان و دختران در خواندن مقالات، ایراد سخنرانی، مصاحبه مطبوعاتی و ارایه قطعنامه جلسه شرکت کردند.

ادامه دارد

باند طالبان و یک جنایت ددمنشانه دیگر

یکی از جوانب ضد انسانی و جنایتبار جنگ های خانمانسوز ضد مردمی در افغانستان، پامالی دد منشانه و حیوان صفتانۀ حقوق فردی و اجتماعی زنان در جریان آنها است که توسط تمامی باند های در گیر در این جنگ ها با بیرحمی و قساوت زاید الوصفی به عمل می آید. هیچ یک از دار و دسته های شامل در جنگ های جاری از دید گاه ها و عملکرد های انسانی در رابطه با حقوق زنان برخوردار نیستند. این دیدگاه ها و عملکرد ها کارکرد دایمی و مداوم دارند، اما در جریان درگیری ها و برخورد های نظامی با تمامی ویژگیها و زشتی های کراهت آور خود نمایان می گردند. تجاوز بر زنان و اختطاف و قتل آنها در جریان درگیری ها اموری اند معمولی و هیچ یک از باند های شامل در جنگ ها از مبادرت به آنها ابایی ندارد.

ادامهدارد

اشعار جوانان

نابود باد نظام ستمگرانه حاکم

ستم بر زن دارای ریشه تاریخی بس طولانی است. از همان زمانیکه جوامع غیر طبقاتی اولیه فروپاشیدند و نظام مادر سالاری از میان رفت، اعمال ستم بر زنان از سوی مردان آغاز گردیده و در تمامی نظام های تحت سلطۀ طبقات استثمارگر برده دار، فیودال و سرمایه دار ادامه یافته است. همانند هر جامعه طبقاتی دیگر، ستم بر زن در افغانستان نیز جزء مهمی از ساختار اقتصادی – اجتماعی استثمارگرانۀ مسلط بر جامعه می باشد، یعنی ستم بر زنان بخشی از ساختار نیمه فیودالی تحت سلطه امپریالیزم بوده و در خدمت تامین منافع امپریالیست ها و مرتجعین قرار دارد.

ادامه دارد