نبرد زن شماره هجدهم منتشر شد مندراجات این شماره قرار ذیل است :

اعطای مصئونیت قضائی ، جواز مشروعیت حضور نیروهای اشغالگر

باید همچو ملالی و ناهید به نبرد برخاست

ازدواج و سلطه جنسی

گلهای همدرد ( شعر )

حفظ آبرو و شرف وسیله ای برای برائت از قتل های ناموسی

وضعیت زنان در خانه های امن

امپریالیسم حامی ستم جنسی است

په تولنه کی جنسی ستم او ده هغه اصلی لاملونه

رهایی زنان در نظام کنونی ، خیال است و محال !

مردن به از زندگی توام با تحقیر

به نام نامی زن ( شعر )

نوروز نیا اینجا !