نبرد زن شماره نزدهم منتشر شد مندراجات این شماره قرار ذیل است :

ویژگی های ستم جنسی در افغانستان

درد دل از دختری ماتم زده!

د جنسی ستم او کورني تاوتریخوالي زړه بوږنوونکې بیلګې

دوسیه دیوه به کجاخواهد رسید؟

اي ستمگر بند و زولانه بس است

پیرامون خود سوزی زنان!

وضعیت زنان در دوران حاکمیت کرزی (شاه شجاع سوم)

ملالی

سرزمين خسته من

وضعیت زنان در جامعه

قتل های ناموسی در افغانستان، دمار از روزگار زنان در آورده است!

وضعیت زنان در افغانستان ونبرد علیه آن

میخورم سوگند به نامت ای وطن !

حقوق زن در جامعه

زنان هم مخترع بود

خشونت مردان بر زنان در خانواده