مندرجات شماره بیستم نبرد زن قرار ذیل است

رژیم پوشالی نمیتواند قوانین ضد زن را ملغی نماید ـ نیسان

پیروز و سر بلند باد جنبش توده یی ترکیه

تبعیضات ملیتی که از جانب اشغالگران و رژیم پوشالی دامن زده میشود به شدت تقبیح میکنیم !

ازدواج های اجباری زنان در افغانستان ( مرسل نبرد )

جهان به کدام سو میرود ؟ حماسه جاوید

وضعیت زنان در جامعه و خانواده ـ ایدا دانش

دختر بودن یعنی چه ؟ ـ وفا

وضعیت زنان در دهه دموکراسی کذائی اشغالگران در افغانستان (فروغ)

پایگاه های امریکائی زمینه چپاول و غارت ( ترنم طنین )

پیرامون قتل و غارت در افغانستان ( صدف پویش )

فقر و بدبختی روز به روز در افغانستان گسترش می یابد

شعر ( فروغ )

بی بی گنجان

دلیل آمدن نیروهای خارجی به افغانستان ( حسنا مبارزه )

فریبا فروغ