مندرجات شماره بیست و سوم نبرد زن

افغانستان و مسئله ملی

تجاوز گروهی به زنی در مقابل چشمان فرزندانش (نیسان )

شعر از هوشنگ ابتهاج

وطن زیبا من ( انیل )

ارزش زن در جامعه طبقاتی ( آرزو )

گل ناره انا (سوانح )

وطن ( شعری از ترنم طنین )

جنایات اشغالگران را باید افشاء نمود . ( آیدا )

علت خودکشی زنان در افغانستان ( مرسل )

« گلدسته » در ولایت غور ، قربانی تجاوز جنسی ملا عبدالله و گروه مسلح اش گردید ! ( ناهید )

زنان از ستم و محرومیت در رنج اند ( سیروس )

مخوان آواز ای دختر ( شعر مهدی سهیلی )

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد