فصلنامه زنان دور اول شماره هفتم (سرطان-اسد 1387-جولای 2008)  

جمهوری اسلامی افغانستان منشاء ستم وبیدادگری بر زن

مردسالاری یکی از منفور ترین پدیده ها است. این پدیده بطور دایم با زن ستیزی و ستم بر زن توآم بوده و جمهوری اسلامی افغانستان حامی این ستم است. در طول دوران شش سال عمر نکبت بار این رژیم منحوس زنان چه ستم ها  که نکشیده اند، اما داد و فریاد زنان به جایی نرسیده است. رژیم پوشالی قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی را یا کاملا نادیده می گیرد و یا متهمین را به زودی برائت داده وآزاد می نماید. به همین علت  مردان روز بروز جسورتر گردیده و به انواع واشکال ستم علیه زنان می پردازند.

ادامه دارد

عامل روسپیگری در افغانستان کیست ؟

آیا روسپیگری وفساد اخلاقی زاده سرشت وفطرت انسانها است یا اینکه عامل این فساد طبقات ونیروهای ارتجاعی است ؟ این موضوع هیچگاه  سرشت و فطرت انسانها نبوده ومسئله به این ویا آن شخص مربوط نمیشود، بلکه مربوط به سیستمی است که انقیاد اجتماعی وشخصی زن را الزام آور نموده است ،  یعنی سیستمی است که کاملا از مرد سالاری بدفاع برخواسته واین مسئله را قانونی نموده است . این نوع ستم در جمهوری اسلامی افغانستان عمیقا ریشه در نظام مستعمراتی  - نیمه فئودالی آن دارد که زن را به مالکیت خصوصی مرد تبدیل نموده واین نوع ستم توسط فئودالان، کمپرادوران و جنگ سالاران جهادی امروز اعمال میگردد. این نیروهای خائن ومیهن فروش دقیقا بمثابه متحدین امپریالیزم امریکا در افغانستان بر مسند قدرت تکیه زده وحکم می رانند .

ادامه دارد

روز سياه هشت ثور

زمانيكه توده هاي ستمديدهء افغانستاني به گذشتهء خود فكر ميكنند، دنيايي از مظالم در جلو چشمانشان مجسم ميشود. آنها به خاطر مياورند زمانهايی را چون سياه روز هفت ثوركه عاملين آن مزدوران سوسيال امپرياليزمٍ،خلقيها وپرچميهاي ميهن فروش بودند و همچنان سياه روزششم جديٍٍ، روز اشغال كشورتوسط ارتش تجاوزگر سوسيال امپرياليزم شوروي به مثابه پيامد الزامي سياه روز هفت ثور را و به خاك وخون كشيدن شهرها و روستاها؛ كشتاروحشيانه توده هاي ستمديده و بي دفاع كشور؛ زنده به گوركردن ها؛ ايجاد

ادامه دارد

سرنوشت معلم در گرو آزادي كشور

روز معلم امسال در شرايطی فرا رسيد كه آموزگاران كماكان به وضيعت كاملاً بدي از نگاه معيشت و پايين بودن معاشات دچار هستند كه اين امر تنها ويژهء آنان نيست ، بلكه بيشترينهء مردم در همچو حالتي قرار دارند.

ادامه دارد

ارتجاع مانعی در کار اجتماعی زنان

گرچه امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا از همان آوان تجاوز واشغالگری به افغانستان با بوق وکرنا صحبت از "  آزادی " زنان افغانستان نموده ورژیم  مزدور هم دراین زمینه پرحرفی هایی کرده است، تمام این حرفها وشعار ها ی توخالی بمنظور منحرف نمودن زنان از مبارزه انقلابی است .

ادامه دارد

زنده باد روز جهانی کارگر

اول می روز جهانی کارگر را امسال در شرایطی تجلیل می کنیم که کارد به استخوان کارگران و زحمتکشان افغانستان رسیده است. در حالیکه قشر کوچکی از فئودال – سرمایه دار های دلال جا گرفته در رژیم دست نشانده و اربابان اشغالگر امپریالیست شان دار و ندار کشور و مردمان کشور را به چور و چپاول گرفته اند و به حساب ده ها میلیارد دالر دست بدست می چرخانند، کارگران، دهقانان و سائر اقشار مردم گرسنه تر و گرسنه تر می

ادامه دارد

تجاوز به زنان خصیصه ذاتی جنایتکاران است

رژیم جمهوری اسلامی افغانستان رژیمی است دست نشانده و تحت حمایت امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا. این رژیم پوشالی و اربابان امپریالیستی اش از همان آغاز تجاوز و اشغالگری به زنان وعده " آزادی" از چنگال  مردسالاری را دادند. اما علاوه بر اینکه این وعده و وعید ها کو چکترین تغییر اساسی در وضعیت زنان بوجود نیاورد، وضعیت  زنان روز بروز وخیم تر نیز گردید ،  زیرا امپریالیستهای اشغالگر حامی طبقات ارتجاعی وجنایتکاران جنگی اند و به همین دلیل است که هیچ  قانونی وجود ندارد که از زنان درمقابل جنسی و خشونت های فامیلی حمایت نماید.

ادامه دارد

مرکز " اصلاح وتربیت "  رژیم دست نشانده عامل فساد

نبرد زن بارها پرده را از چهره کریه رژیم دست نشانده برداشته واین موضوع  را بیان نموده که رژیم دست نشانده واربابان امپریالیستی اش حامی زور گویان ومتجاوزین به زنان بوده وحتی افراد بلند پایه رژیم  نیز دراین فساد غوطه ور اند. طبق گزارش رسیده از قلعه نو مرکز ولایت بادغیس قضیه تجاوز به یک دختر ایرانی توسط سرپرست "  مرکز اصلاح و تربیت اطفال "  خبر داغ روز میباشد وگزارش چنین است: 

ادامه دارد

مسئول تجاوز به زنان ودختران کیست ؟

در یکی از قریه های ولسوالی انجیل ولایت هرات جوانان بیکار و تحت ستم فرهنگی تحمیل یافته غربی، بعد از تماشای یک فیلم مبتذل وغیر انسانی بیک دخترک 4 ساله با کمال بیرحمی و قساوت تجاوز جنسی نموده و آنرا به حالت اغماء و بیهوشی در مسیر کوچه عام  می اندازند. بعدا دخترک به شفاخانه انتقال داده می شود. عین همین عمل شنیع در تورغندی ولایت هرات درهمان روزها اتفاق افتاده است و دوسیه هر دو دختر تا حال بسته مانده و مجرمین به محاکمه کشانیده  نشده اند.

ادامه دارد

گزارشی از کویته

گزارش ذیل در اصل به زبان اردو نوشته شده است. ترجمه آن به دری توسط یکی از همکاران " نبرد زن " صورت گرفته است.

مدرسه " دار القرآن اهلبیت "
محلی برای فریب دختران جوان

در محله ما یک مدرسه دینی بنام " دار القرآن اهلبیت " وجود دارد. در این مدرسه به دختران و پسران آموزش قرآن داده می شود. تا همین چندی قبل این مدرسه شاگردان زیادی داشت. خصوصا دختران جوانی که فامیل های شان دیگر اجازه نمی دادند تا به مکتب بروند، خیلی زیاد به این مدرسه رجوع می کردند. طبعا مردم به دلیل اعتقادات شان بالای مدرسین این مدرسه یعنی ملا هایی که درآنجا درس می دادند، خیلی زیاد اعتماد و اعتبار داشتند. اما این اعتماد و اعتبار بخاطر واقعه ای که چند ی قبل در ارتباط با این مدرسه پیش آمد، شدیدا ضربت خورد و اکثر خانواده ها دختران جوان شان را از این مدرسه بیرون کشیدند. در اثر رویداد این واقعه، ملاهای منطقه بطور کلی خیلی شرمنده و خجل هستند.


ادامه دارد

پیام همبستگی
به پشتيباني از اعتصاب داكتران ولايت هرات !
اعتصاب داكتران ولايت هرات راقاطعانه پشتيباني كنيد

و باعزم راسخ آنرا تا سرحد طرد تجاوزاشغالگران سرتاسري سازيد

ملت شريف و آزاده !
امپرياليستهاي تجاوزگربه سركردگي امپرياليستهاي يانكي و رژيم دست نشانده حامد كرزي ادعا دارند كه يكي ازدستاوردهاي لشكر كشي شان برافغانستان ، تامين امنيت دراين كشور است،حال آنكه در واقعيت تجاوز و اشغالگري نه تنها عامل كشتارددمنشانه توده هاي ستمديده و اطفال معصوم شان ميباشد، بلكه زمينه هاي مساعد براي باندهاي مافيايي

ادامه دارد

اعتصاب دریوران ولایات کشورراقاطعانه
 پشتیبانی کنید
واعتراض خویش را به مقاومت ملی مردمی وانقلابی
درجهت طرد تجاوزاشغالگران تبدیل نماییم

ملت شریف و آزاده !
امروز چهارمین روز از اعتصاب عمومی دریوران اکثریت ولایات کشوردرمسیرشاهراه هرات–قندهار میباشد.
اعتصابی که دراعتراض به عدم امنیت شاهراه بوجود آمده است ، اعتصابی که بخاطر اختطاف دوازده تن از دریوران وسایط سنگین درمسیرگله میخ ولایت فراه و مسیرشیندند بوقوع پیوسته است ، اعتصابی که ازبلاتکلیفی پنج تن از دریوران اختطاف شده خبر میدهد واعتصابی که دراعتراض به عملکرد دولت دست نشانده به راه افتاده است.

ادامه دارد

" تلویزیون آزاد "  درخدمت منافع ارتجاع وامپریالیسم

اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده شان از همان زمان آغاز تجاوز خود را مدافع  "  آزادی " زنان در مقابل شئونیزم طالبانی معرفی نمودند و ازاین طریق خواستند که توده عظیم زنان را از مبارزات بر حق شان علیه سیستم مرد سالارانه رژیم دست نشانده  منحرف  سازند و ت احدودی هم دراین زمینه موفق بوده اند. اما عملا با حمایت از سیستم  مرد سالارانه، زیرکانه زنان را به بردباری و تحمل دعوت مینمایند و از ایشان میخواهند که علیه سیستم مرد سالارانه جدی نبوده  و کوشش نمایند تا از صبر و حوصله کار گرفته و تاکیدا میگویند که با صبر وحوصله میتوان آینده بهتری را بدست آورید.

ادامهدارد