فصلنامه زنان دور اول شماره هشتم هشت مارچ 2009 (حوت 1378)

افتتاحیه

دوستان گرامی! تشریف آوری شما را در گرد همایی تجلیل از هشت مارچ، روز جهانی زن، خوش آمدید می گوئیم. امید واریم بتوانیم در گردهمایی کنونی، گوشه یی از ستم هایی را که بر زنان روا داشته می شوند و راه مبارزه علیه این ستم ها را بیان نمائیم و به این ترتیب گام مثبت دیگری در پیشبرد مبارزات حق طلبانه زنان به پیش برداریم.
در گرد همایی امروز ما که توسط " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " و به همکاری نزدیک " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " بر گزار می گردد. همانند گرد همایی های سال های قبل، مقالات و اشعاری در رابطه با ستم بر زنان و مبارزات زنان، توسط منسوبین دسته هشت مارچ زنان افغانستان و جنبش انقلابی جوانان افغانستان به خوانش گرفته می شوند. علاوتا اجرای یک پارچه تمثیلی و سرود خوانی های هنرمندان مردمی نیز شامل پروگرام گردهمایی امروزی ما هستند. اما گرد همایی امسال دارای خصوصیتی است که آن را از گرد همایی های سال های قبل متمایز می سازد. در گردهمایی امسال، " بیانیه دسته هشت مارچ زنان افغانستان " به مثابه طرح پیشنهادی پلاتفرم مبارزاتی " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " ارائه می گردد. امید واریم این طرح پیشنهادی در آینده نزدیک به یک سند تصویب شده مبدل گردیده و بتواند نقش مثبت و سازنده خود را در سازماندهی بهتر و با کیفیت تر مبارزات " دسته هشت مارچ زنان افغانستان " بازی نماید. این سند پیشنهادی، در شماره بعدی نشریه " نبرد زن " نیز درج خواهد شد.
امید واری ما آن است که زنان و مردان مبارز شرکت کننده در گرد همایی امروزی و خوانندگان " نبرد زن "، طرح پیشنهادی پلاتفرم مبارزاتی ما را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و در غنا بخشیدن بیشتر
محتویات آن از همکاری و همسنگری با ما دریغ نورزند.      

بیا که قصر ستم را ز بن کنیم ویران    بیا که کار جهان را ز نو دهیم سامان
که راه و رسم ستم بر فتد ازین دنیا      جهان به حسب نظام نوین شود میزان

بیانیه دسته هشت مارچ زنان افغانستان

خطه ای که امروز افغانستان نامیده می شود یک تاریخ چند هزار ساله دارد. این خطه که دردوران های دور بخشی از آریانای قدیم و بعدا باختر و در دوره اسلامی بخشی از خراسان بزرگ بود، پس از آنکه تحت تسلط استعمارگران انگلیسی قرار گرفت، در اواسط قرن نزده، افغانستان نامیده شد. این تاریخ طولانی چند هزار ساله در عین حال تاریخ ستمگری برده دارانه و فئودالی بر زنان این خطه بوده است. استعمارگران انگلیسی در دوران سلطه هشتاد ساله شان بر این کشور، از 1839 تا 1919، نیز نخواستند رخنه کوچکی در دیوار های ضخیم استثمار و ستم فئودالی کهن، منجمله ستم بر زنان، در این کشور ایجاد نمایند و صرفا ستمگری استعمارگرانه را بر ستم های قبلی افزودند.

ادامه

ارزش گزاری های غیر انسانی

ستم بر زن اشکال گوناگون دارد. یکی از اشکال آن، ارزش گزاری های غیر انسانی زنان است. در این ارزش گزاری، زنان به عنوان اشیا و یا بر اساس اشیای دست داشته شان، مورد ارزیابی قرار می گیرند. طبعا وقتی چنین شد، زنان یا مانند اشیا خرید و فروش می شوند و یا حتی پائین تر از اشیا مدنظر قرار می گیرند. درینجا بطور مختصر، روی دو مورد مکث می نمائیم.

ادامه

مبارزه باید ادامه یابد

 

روز جهانی زن را به همه شما تبریک می گویم.
ما در گرد همایی کنونی روز هشت مارچ یا روز جهانی زن را تجلیل نمائیم. این کار بسیار ضروری است و نشان می دهد که مسئله زنان یکی از مسائل مهم جامعه است. به این خاطر یکی از مسائل مهم جامعه است که مستقیما به حقوق و آزادی های انسانی نصف نفوس جامعه یعنی زنان مربوط است. اما به این هم خلاصه نمی شود. مسئله زنان در حقیقت مسئله کل جامعه است و سر تا پای جامعه را بصورت منفی یا مثبت تحت تاثیر می گیرد. مسئله زنان از درون خانواده ها تا تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را در بر می گیرد. به این ترتیب مسئله زنان، یک مسئله مربوط به مردان نیز هست و تاثیرات بسیار مهمی روی وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی مردان می گذارد.

ادامه

مبارزه علیه سرکوب و فریبکاری

زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست
با حقارت گر ببارد بر سرت باران در
آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست

فرا رسیدن هشت مارچ روز جهانی زن را به تمامی زنان ستمدیده و مردان آزادیخواه تبریک می گویم.
همانطوری که می دانیم زنان نیمی از پیکر یک جامعه را تشکیل می دهند و جامعه فقط و فقط با حضور فعال زنان می تواند پیشرفت نماید. بدون حضور فعال زنان، تغییر و تحول مثبت در جامعه ناممکن است. اما مهم این است که حضور زنان در یک جامعه، یک حضور نمایشی و سمبولیک نباشد.  زنان باید حضور واقعی در  عرصه اقتصادی، صحنه سیاسی، فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و دیگر ساحات حضور واقعی داشته باشند. مسئله زنان نباید ابزار دست جنایتکاران و مردم فریبان و کسانی که دست شان به خون هزاران انسان بی گناه و عدالتخواه آغشته است قرار گیرد. زنان نباید به مثابه مهره هایی برای پیشبرد اهداف امپریالیست ها و خائنین ملی بکار گرفته شوند.

ادامه

رقابت های بیمورد میان زنان و دختران

 

فرا رسیدن روز جهانی زن را به همه زنان و مردان مبارز تبریک می گویم.
اجازه می خواهم چند دقیقه مختصر وقت شما را گرفته و در مورد یک مسئله جنجالی در خانواده ها صحبت نمایم. این مسئله عبارت است از رقابت های بیمورد و بیجا میان زنان و دختران یک خانواده. این رقابت ها که باعث بروز جنجال ها و مشکلات زیادی در درون خانواده ها می گردد، یکی از عواملی است که باعث تحکیم هر چه بیشتر مرد سالاری و ستم خانگی بر زنان و دختران می گردد.

ادامه

تحصیل علم و کسب دانش
حق طبیعی و بدیهی زنان و دختران است

هشت مارچ روز جهانی زن را به همه شما تبریک می گویم.
ما امروز درینجا جمع شده ایم تا از روز بین المللی زن تجلیل نمائیم و در مورد حقوق زنان و چگونگی تامین آن صحبت نمائیم. متاسفانه در جامعه ما که از تمامی جهات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه عقبمانده است، حتی در مورد حقوق طبیعی و اولیه زنان باید حرف زد و به آگاهی دهی پرداخت.

ادامه

ما می توانیم حقوق خود را بدست آوریم

تشریف آوری شما را در جلسه امروزی خیر مقدم می گویم و فرا رسیدن روز بین المللی زن یعنی روز هشت مارچ را به همه تان تبریک عرض می کنم.
به ادامه صحبت های سائر شرکت کنندگان این جلسه، من هم می خواهم برای چند دقیقه وقت شما را گرفته و گفته هایم را خدمت تان عرض نمایم.

پامالی حقوق زنان
توسط
اشغالگران و رژیم دست نشانده شان

امپرياليستهاي اشغالگر با شعارهاي دروغین "مبارزه عيله تروريزم"،"برابري حقوق زن و مرد " و"آزادي زنان" بر افغانستان هجوم آورده واين كشور را به یک مستعمره تحت اشغال خود تبديل نمودند و رژیم دست نشانده حامد كرزي اين شاه شجاع سوم را به وجود آوردند. از آن زمان تا امروز رژيم مزدور شعار "آزادي" زنان را سر داده و از تساوي حقوق شان با مردان لفظا دفاع مي نمايد. اما در عمل  شيوه مرد سالاري را حفظ نموده و از جهات معینی بيشتر از پيش تحكيم نموده است. طوريكه روزي نيست كه از تجاوز جنسي، قتل زنان و قطع كردن انگشتان دست و پا و بريدن گوش و بيني شان صحبتي نباشد. اما جنايتكاران يا دستگيرنمي شوند و یا بعد از دستگیری مجازات نگرديده و بيداد گاهاي رژيم آنها را برائت مي دهند.

ادامه

گزارشی از برگزاری روز جهانی زن در افغانستان

با درود های فراوان !
هشت مارچ روز جهانی زن در شهر ...  بصورت نیمه مخفی برگزار گردید. شش نفر از دختران مربوط به دسته هشت مارچ و چند نفر از منسوبین جنبش انقلابی جوانان در گردانندگی محفل نقش داشتند. در محفل مجموعا پنج مقاله، به شمول یک مقاله خارجی، دو پارچه شعر، یک سرود و دو پارچه موسیقی شامل بود. سرود توسط کودکان اجرا شد و دو پارچه موسیقی توسط منسوبین جنبش انقلابی جوانان که یکی از آنها توسط کودکان همراهی میشد.
محفل نزدیک به دو ساعت دوام کرد و در حدود 90 نفر، به شمول چند نفری که از مرکز آمده بودند، در آن شرکت کرده بودند. بیشتر از نصف شرکت کنندگان محفل دختران بودند. بر علاوه  4 زن نیز در محفل شرکت کرده بودند.  گردانندگان و شرکت کنندگان محفل، در ختم محفل از چگونگی برگزاری آن رضایت نشان داده و روی برگزاری محافل به مناسبت های خاص تاکید ورزیدند.

گزارشی از برگزاری روز جهانی زن

روز جهانی زن به روز یکشنبه هشت مارچ 2009 توسط دسته هشت مارچ زنان افغانستان به نحو با شکوهی در شهر کویته تجلیل گردید. در این محفل تجلیلیه بیشتر از پنجصد نفر شرکت کرده بودند. اکثریت شرکت کنندگان را زنان و دختران تشکیل داده بودند که بیشتر شان را شاگردان مکاتب محل می ساختند. دسته هشت مارچ زنان افغانستان در برگزاری این محفل تجلیلیه از همکاری جنبش انقلابی جوانان افغانستان برخوردار بود.
در این محفل تجلیلیه، منسوبین دسته هشت مارچ زنان افغانستان و جنبش انقلابی جوانان افغانستان و همچنان شخصیت های فرهنگی و هنری همکار آنها، مقالات و اشعاری را به خوانش گرفتند، چند پارچه ترانه اجرا نمودند و یک پارچه تمثیلی نمایش دادند. همچنان دو مقاله به زبان اردو نیز قرائت گردید.
اما ویژگی محفل هشت مارچ امسال درین بود که درین محفل " طرح پیشنهادی بیانیه دسته مارچ زنان افغانستان " به مثابه طرح پیشنهادی پلاتفرم مبارزاتی دسته، ارائه گردید، تا مورد نظر خواهی عمومی قرار بگیرد. قرار است بعد از نظر خواهی عمومی، این طرح پیشنهادی به طرح تصویب شده مبدل گردیده و شکل پلاتفرم رسمی دسته هشت مارچ زنان افغانستان را بخود بگیرد.
یکی از ویژگی های دیگر محفل تجلیلیه هشت مارچ امسال خصوصیت چند ملیتی آن بود. این خصوصیت محدودیت ملیتی محافل سال های قبل را رفع نموده و محفل امسال را رنگارنگی ملیتی بخشید. امید واریم در سال های بعد، این خصوصیت کسب شده بیشتر از پیش گسترش یابد.
محفل تجلیلیه هشت مارچ امسال در شرایطی در شهر کویته برگزار گردید که محیط  این شهر را جو برخورد های سیاسی و فرقه یی فرا گرفته که شکل برخورد های مسلحانه ملیتی را بخود گرفته است. اما منسوبین دسته هشت مارچ زنان افغانستان و جنبش انقلابی جوانان افغانستان، بخاطر تشویشات امنیتی ناشی از این وضع حاضر نشدند که از برگزاری محفل تجلیلیه هشت مارچ صرفنظر نمایند. آنها وضعیت محیط را در نظر گرفتند، اما روز هشت مارچ را نیز تجلیل نمودند.

اعلامیه جنبش انقلابی جوانان افغانستان که به مناسبت فرار رسیدن روز جهانی زن منتشر شده بود نیز در میان جمعیت شرکت کننده در محفل پخش گردید

مبارزات زنان بخش مهمی از مقاومت علیه اشغالگران و رژیم پوشالی

فرا رسیدن هشت مارچ، روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزادیخواه تبریک می گوئیم. تجلیل از هشت مارچ، تجلیل از مبارزات زنان و قربانی هایی است که زنان مبارز در راه احقاق حقوق شان تا حال در کشور های مختلف جهان متقبل گردیده اند. این مبارزات با وجود نیل به دستاورد های معینی اساسا تا حال پایان نیافته و همچنان ادامه دارد. بنابرین تقبل قربانی های بیشتر مبارزاتی در شرایط کنونی و در آینده نیز ضروری خواهد بود.

ادامه

اشعار که در محفل دکلمه شد