فراخواندن زنان به دور یک خط انقلابی


درود بر میلیون ها زن جهان، بویژه زنان افغانستانی که جنبش رهائی زنان از قید هر گونه ستم را شجاعانه براه انداخته اند و علیه هر گونه ظلم و اوضاع ناهنجاری که میلیاردها زن را از حقوق شان محروم ساخته و آنها را در عقب دیوارها، در اسارت نگه داشته است، میرزمند. رزمندگانی که درین راستا بسیج گردیده اند و علیه هرگونه ظلم و زن ستیزی بپا خاسته اند.
بله ، دوستان عزیز!
واقعیت ها و تاریخ جوامع نشان میدهد و گویای این حقیقت اند که تا وقتی طبقات کرکتر واقعی جامعه را میسازد ، میلیاردها زن در زیر بار ظلم و ستم بسر می برند، علیه آنها تبعیض جنسی و ستم مردسالارانه اعمال میگردد و محرومیت از تمامی حقوق سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بر آنها تحمیل میشود و زنان از شرکت فعال در این عرصه ها محروم می مانند. تمام این واقعیت های تلخ ریشه در مناسبات ظالمانه اجتماعی و تولیدی دارد. در کشور های عقب نگه داشته شده و موجودیت حاکمیت هائی با ماسک دروغین دموکراسی و آزادی ، حتی اهانت و حقارت نسبت به زنان روا داشته میشود و آنها موجودات ناقص العقل به حساب می آیند. در حالیکه از لحاظ علمی به اثبات رسیده که زنان هیچگونه کمبودی و کاستی ای مانند کمبود دماغی و یدی ندارند. آنها از استعداد ها و توانمندی هائی که در مردان دیده میشود ، بی بهره نیستند و به قدر کافی برخوردار اند ، اما اینگونه برخوردهای غیر انسانی در چنین جوامعی در مورد زنان شایع و بر سر زبان هاست.
قابل یادآوری است که در کشور ما افغانستان در طی مدت سه دهه جنگ و در زیر سلطه نظام هائیکه با زور سرنیزه و سلطه اجانب بوجود آمده ، چه درجنگ های ارتجاعی هستی برانداز خانمانسوز داخلی ، و چه در جنگ های اشغالگران کشورهای متجاوز و تا همین اکنون که بیش از ده سال است که کشور تحت اشغال کشور های امپریالیستی به سرکردگی امپریالیزم لجام گسیخته امریکا قرار دارد ، زنان افغانستانی در تمام عرصه های زندگی از حقوق شان محروم میباشند. شعار " آزادی زنان " و  " مبارزه علیه  تروریزم" دیگر به نجوائی میماند که گوش هر شنونده را کر نموده و هر شخصی را که از حالت فعلی کشور و مردمان کشور با خبر است به خنده می آورد. کشورهای امپریالیستی با به روی کار آوردن حاکمیت دست نشانده شان در افغانستان گرچه توانسته اند عده ای از زنان را به پای میزهای پارلمانی ،ریاستی و غیره بکشانند، اما اینکه وضعیت زنان از قبل بدتر گردیده بر هیچکس پوشیده نیست و امروز کمتر کسی است که پیرامون حق تلفی زنان در شرایط کنونی نداند!
لذا بر ماست که صفوف فشرده زنان و دختران جوان را در افغانستان مساعد نموده ، آنها و سائر زحمتکشان را به دور یک خط انقلابی بر محور مقاومت همه جانبه ملی ، مردمی وانقلابی در امتداد زمان بخاطر رهائی شان از قید ظلم و ستم و استثمار فراخوانیم، تا باشد که از این طریق کاخ هرگونه ظلم وستمی را که زنان رنجدیده افغانستان و جهان را به بردگی می کشاند، ویران نموده و بر فراز ویرانه های آن درفش استقلال و آزادی را به اهتزاز در آوریم و جامعه انسانی را بنا سازیم.
زنان و مردان غیور!
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان" آرزو دارد تا جنبش رهائی زنان در سطح جامعه علیه هرگونه ستمگری ها ، طیف وسیعتری به خود اختیار نماید. بناء توقع ما از آنعده زنان و مردان مبارز و رزمنده ای که خواهان رهائی شان از زیر بار اسارت و بردگی و یوغ استعمار هستند، این است که صرفا به کار یک روزه مراسم های تجلیلیه هشت مارچ اکتفاء ننموده و بیایند تا دست در دست هم و پا به پای هم هشتم مارچ را در هر روز سال زنده کنیم و برای اعتلای یک جنبش وسیع زنان مجدانه به پیش رویم.


لطفا با ما از طریق ایمل آدرس ذیل مکاتبه نمایید:
nabardezan@gmail.com  ; www.nabardezan.persianblog.ir

به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی دست نشانده شان !
" دسته هشت مارچ زنان افغانستان "
11 حمل 1391