فهرست و عناوین مندرج در شماره نزدهم پیکار جوانان قرار ذیل است .

 

چرا باید علیه امپریالیزم به مبارزه برخاست؟

پیروز باد مبارزات قهرمانانه مردم ترکیه!

تبعیضات ملیتی که ازجانب اشغالگران و رژیم پوشالی دامن زده میشود به شدت تقبیح می کنیم!

اعتصاب کاری هفت شعبه ریاست معارف ولایت غزنی را قاطعانه حمایت کنیم!

اعلامیه جمع از دانشجویان هرات  به حمایت از دانشجویان اعتصاب کننده دانشگاه کابل

گزارش شماره (1)

گزارش شماره (2)

گزارش شماره (3)

گــــــــــزارش شماره (4)

گزارشگر پیکار جوانان

خشونت علیه زنان

به بهانه روز جهانی مطبوعات

بررسی وضعیت آشفته اقلیت اهل هنود و سیک

قتل های ناموسی در افغانستان، دمار از روزگار زنان در آورده است!

دوسیه دیوه به کجاخواهد رسید؟

گرامی باد روز جهانی کارگر

تاريخچه روز جهانی کارگر

فاجعه هشت ثور 1371

كودتاي هفت ثور آخرین گام سوسیال امپریالیست ها و مزدوران شان  در جهت مستعمره ساختن افغانستان

گزارشی از عملیات نظامی نیروهای وِیژه اشغالگران امپریالیست در ولسوالی تگاب، ولایت کاپیسا

قتل عام کودکان در دره شیگل ولایت کنر را به شدت تقبیح می کنیم

کشف گور دسته جمعی، نمونه دیگری از جنایات امپریالیستها!

گزارش

خون توده های سجاوند به هدر نخواهد رفت!!!

درگلغندی چی گذشت ؟

رژیم حاکم مسئول اصلی بی نتیجه ماندن بیش از پنجاه و پنج فیصد اشتراک کننده گان امتحان کانکور 1392 می باشد

هشتم مارچ روز بین المللی زنان گرامی باد!

پدربرکشته من گریه کمترکن

 نشر قطعنامه محصلین، متن نوشته آقای حفیظ بشارت و گزارشات واصله از محل اعتصاب محصلین پوهنځی های پوهنتون مربوطه رژیم، درین صفحات پیکار جوانان، به مفهوم حمایت اجمالی "جنبش انقلابی جوانان افغانستان" از حرکت مبارزاتی ناشرین این نوشته ها مبنی بر اعتراض گروهی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی کابل بخاطر تقبیح تبعیضات ملیتی و دامن زدن آن از طرف اشغالگران و رژیم پوشالی است و مسئولیت متن نوشته های متذکره بر عهده خود ناشرین و پخش کنندگان آن میباشد؛ ما بخاطر حمایت اجمالی از اعتراض محصلین و تقبیح تبعیضات ملیتی، نوشته های آنها را در پیکار جوانان به نشر رساندیم.

 

چیستان برای نوجوانان


اگر شناختید جایزه دارید!
1ـ بسیار حراف است
2ـ درغگو است، اما دروغ را چنان میگوید که خودش هم خیال میکند راست میگوید
3ـ به چند زبان و چند لهجه سخن میراند
4ـ سرش موی ندارد، اما به اندازه یک موی سر حیا در جبینش دیده نمیشود
5 ـ درمقابل خودی کینه به دل نیست، چنانچه با قتل برادرش هم میتواند دست در یک کاسه باشد
6 ـ دست هیچ کسی را که غرض دادن تحفه دراز شده باشد کوتاه نمیکند حتی دشمنان قسم خورده اربابش را
7ـ نزدارباب بسیار با گذشت و بی اندازه بردبار است
8ـ پای اربابش را هم گاهی از روی ناز گاز میگیرد
9ـ عقربه تفکرش 180 درجه در نوسان است
10ـ گاهی لاف میزند اما زود کوتاه می آید و اعتراف میکند
11ـ چرس را از مشروب الکی بیشتر دوست دارد
12ـ از دوازده ماه اقلا یک ماه در سفر است
اگر شخص مورد نظر را شناختید بدانید که شما یک شخص آگاه در مسایل سیاسی هستید( جایزه شما همین بود)

 

 

ایمل آدرس های جنبش انقلابی جوانان افغانستان

jawanaan@gmail.com

ویب سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

www.afghanistanrmy.org

|| بازگشت ||