د انقلابی زوانانو غورزنگ

داجهان نوی کوم                               زاره هرسه بد لوم
سوبه ناست تیاره کی یم                      دادنیا رنا کوم
****
زه له اوره زیگی دلی                             په لمبوکی یم لوی شووی
زه مشعل دانقلاب یم                               په هرلور رنا کوم
داجهان نوی کوم                               زاره هرسه بد لوم
سوبه ناست تیاره کی یم                      دادنیا رنا کوم
****

دکارگرد زره نغمه یم                  د دهقان هغه خوله یم
چه تویی گم په ازمکه                  ازمکه هم گلشن  نوم
داجهان نوی کوم                               زاره هرسه بد لوم
سوبه ناست تیاره کی یم                      دادنیا رنا کوم
****

ستا ستم نشم زغملی                         ستا قانون نشم مننه
داجهان نوی کوم                               زاره هرسه بد لوم
سوبه ناست تیاره کی یم                      دادنیا رنا کوم
****

درس تاریخ
عاقبت حال جهان طور دیگرخواهد شد             زبرو زیریقین زیر وزبرخواهد شد
****
این شب تیره اگر روز قیامت باشد                  آخرالامربه هرحال سحرخواهد شد
عاقبت حال جهان طور دیگرخواهد شد             زبرو زیریقین زیر وزبرخواهد شد
****
درس تاریخ به ما مژده جانبخشی داد                زورازبازوی سرمایه بدرخواهد شد
عاقبت حال جهان طور دیگرخواهد شد             زبرو زیریقین زیر وزبرخواهد شد
****
دشمنان گرچه به جدیت و جهدند ولی            جهد و جدیت این قوم به درخواهد شد
عاقبت حال جهان طور دیگرخواهد شد             زبرو زیریقین زیر وزبرخواهد شد
****
آید آنروز که ما نیز به مقصود رسیم       وین خبر درهمه آفاق سمرخواهد شد
عاقبت حال جهان طور دیگرخواهد شد             زبرو زیریقین زیر وزبرخواهد شد
****
نان درویش اگرازخون دل و اشک تراست                 دشمنش غرقه به خون آب جگرخواهد شد
عاقبت حال جهان طور دیگرخواهد شد             زبرو زیریقین زیر وزبرخواهد شد
****
گوید امید؛سراز باده پیروزی گرم          رنجبران مظهرآمال بشرخواهد شد
عاقبت حال جهان طور دیگرخواهد شد             زبرو زیریقین زیر وزبرخواهد شد
****

 

خیزید تا که محشرسرخی بپا کنیم


خیزید تا که محشرسرخی بپا کنیم                                                      عهدی سپرده ایم به مردم, به جا کنیم
با دست خشم خلق وشمشیرانقلاب                                                     سرهای دشمنان زتن شان جدا کنیم
******
جاری شود چو سیل خروشندۀ زخون                                                 درموج آن , چو ماهی مستی شنا کنیم
درافتخارمرگ پراز ننگ دشمنان                                                       بروی نعش مرتجعین رقص ها کنیم
خیزید تا که محشرسرخی بپا کنیم                                                      عهدی سپرده ایم به مردم, به جا کنیم
با دست خشم خلق وشمشیرانقلاب                                                     سرهای دشمنان زتن شان جدا کنیم
******
پشت هرآنکه پشت به مردم نموده است                                               با طعم تازیانه ای خود آشنا کنیم
خطی کشیم بین ترقی و ارتجاع                                                         با مرزسرخ سنگرخود را جدا کنیم
خیزید تا که محشرسرخی بپا کنیم                                                      عهدی سپرده ایم به مردم, به جا کنیم
با دست خشم خلق وشمشیرانقلاب                                                     سرهای دشمنان زتن شان جدا کنیم
******
بندیم دست غارت بیداد سخت سخت                                                   یعنی گره زکار ستمدیده واکنیم
روشن کنیم دیده زخورشید معرفت                                                   دامان جهل و وحشت و ظلمت رها کنیم
خیزید تا که محشرسرخی بپا کنیم                                                      عهدی سپرده ایم به مردم, به جا کنیم
با دست خشم خلق وشمشیرانقلاب                                                     سرهای دشمنان زتن شان جدا کنیم
******
همچون طبیب حاذق دمی شویم ما                                                     زخم درون سینه مردم دوا کنیم
ما را به اشک وخون جگرپروریده اند                                                دَین کبیرخلق زگردن اداء  کنیم
خیزید تا که محشرسرخی بپا کنیم                                                      عهدی سپرده ایم به مردم, به جا کنیم
با دست خشم خلق وشمشیرانقلاب                                                     سرهای دشمنان زتن شان جدا کنیم
******
روشن کنیم دیده زخورشید معرفت                                                   دامان جهل و وحشت و ظلمت رها کنیم
خلقی به صد امید به ما بسته اند دل                                                    "سرمد" بیا که کام دل شان روا کنیم
خیزید تا که محشرسرخی بپا کنیم                                                      عهدی سپرده ایم به مردم, به جا کنیم
با دست خشم خلق وشمشیرانقلاب                                                     سرهای دشمنان زتن شان جدا کنیم
******

زنده یاد : رفیق شهید داوود " سرمد"

 

دغلکار

 

اي دغل در چشم مردم خاک ريزي تا بکي
خويش را بفروختي مردم فروشي تا بکي

خنجر بيداد بر کف در کمين خلق ما
پيش دشمن چاپلوسي بهر چوکي تا بکي

اي سياه انديشه با انديشه هاي تار خود
خلق و پرچم وار با خائن بجوشي تا بکي

گشته افشا چهره ات اي دشمن زحمتکشان
در صف اعداي مردم سخت کوشي تا بکي

انقلاب و موج دشمن سوز او اندر قفاست
دشمنان خلق را حلقه بگوشي تا بکي

 

سرود جوان

ما جوانیم و جهان تازه در آغوش ماست
روح نا آرام ما امواج اقیانوس هاست
گام در شاهراه اختران دور دست
نسل ما – نسلی است دیگر
عصر- عصری دیگریست
نسل نو سازیم و عاصی، عصر ظلم و زور نیست
تا بکی جلاد ها فرمان خاموشی دهند؟
با سکوت مرگزا طبع جوانان جور نیست

همچو دریای خروشان آنقدر طغیان کن
تا جهان را خالی از دزدان و دژخیمان کنیم
نعره های تندرو فریاد توفانیم ما
انتقام قرن ها انسان قربانی شده
انفجار خشم خاموش غلامانیم ما
وه! که جای خون جوشان شعله در رگ های ماست
عشق ما چون لاله های استوایی آتشین
نفرت ما پر شرر چون عشق آتش زای ماست
چون نهال پر جوانه با تن و جان جوان
غرق پیوند شکوفانیم با آینده گان

  1350 ژاله
   گزینش شعر از فرید بی کیار

مام وطن

محفلي نيست که ذکر تو در آنجا نبود
يک دل فارغ از انديشه و سودا نبود

از غم و رنج و شرار دلت اي مام وطن
هيچ فرزند تو پر درد تر از ما نبود

دل خون گشته وان پيکر صد چاک ترا
اي وطن مرهمي جز خون دل ما نبود

بهر بشکستن زنجير اسارت ز تنت
بجز از خيزش و پيکار ديگر راه نبود

هرچه گوئي همه داريم و نياز دل ما
بجز از رهبر هوشيار و دژ آگاه نبود

عاشقان تو فزون است بهر کوچه و در
نيست يک دل که ز هجر تو به غوغا نبود

عاشقان جمله شد از عشق تو افسانه ولي

همچو " حافظ " کسي از عشق تو رسوا نبود