به پاس قیام 24 حوت، مبارزات خود را هماهنگ تر و همسو تر سازيم

31 سال از قیام توده يي هرات در 24 حوت 1357 میگذرد. این قیام وسيع، رژيم مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی را، که با جباریت تمام ابر سیاه اختناق و سركوب را در سرتاسر کشور پهن کرده بود، به لرزه انداخت و بسیج مبارزاتی وسیعی را در سراسر کشور عليه رژيم كودتا دامن زد، بسيج مبارزاتي وسيعي كه بعد از اشغال كشور توسط قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي، پايه توده يي گسترده اي براي جنگ مقاومت عليه اشغالگران و دست نشاندگان شان فراهم نمود.
قيام توده يي 24 حوت هرات، كه دران حدود 25000 تن جان هاي شيرين شان را از دست دادند، سند زنده اي از جنايت، ددمنشي و خونخواري وطنفروشان " خلقي - پرچمي " است كه امروز با تغيير چهره به حاميان " حقوق بشر " و دموكراسي دروغين اشغالگران كنوني و بخشي از رژيم دست نشانده مبدل شده اند. اين جنايتكاران و وطنفروشان تلاش دارند انتقام شكست و فروپاشي خود و ارباب سوسيال امپرياليست شان را از توده هاي كشور، با خزيدن در زير چتر حمايت اشغالگران كنوني بگيرند.
چرا چنين شد؟ بخاطري كه ثمرات مقاومت حماسي و خونين توده هاي كشور عليه اشغالگران سوسيال امپرياليست و مزدوران " خلقي – پرچمي " شان توسط باند هاي مرتجع و خائن بنيادگرا دزديده شد و اينان وقتی كه سالها بعد قدرت را از بقاياي رژیم سرکوب کننده قیام 24 حوت و قاتلان توده هاي ميليوني این مرز وبوم تحويل گرفتند، خون های ریخته شده توده ها را به فراموشی سپردند و قاتلان آنها را مورد عفو عمومي قرار دادند. آنها به ادامه این خیانت و سائر خيانت هاي عظیم شان، آنچنان جناياتي مرتکب شدند که ددمنشي هاي سوسیال امپریالیست های شوروری و نوکران گوش به فرمانشان را در اذهان توده ها کمرنگ ساختند.
اینک که یکبار دیگر کشور مورد تهاجم و لشکرکشی امپریالیستهای اشغالگر به سردمداری امپریالیزم امریکا قرار گرفته و رژيم پوشالی بر مسند قدرت دست نشاندگي تکیه زده است، بايد ياد و خاطره قيام 24 حوت هرات را تازه كرد و درس هاي آن براي شرايط امروزي مبارزاتي را محكم بدست گرفت. تجربه اين قيام به روشني گوياست كه بايد مقاومت و مبارزه عليه اشغالگران و رژيم پوشالي يعني مجمع عمومی خائنین ملی مركب از جنايتكاران " جهادي "، " خلقي – پرچمي "، طالبان سابق تسليم شده و چپي هاي سابق تسليم شده، داراي استقامت و جهتگيري ملي مردمي و انقلابي باشد، در غير آن ثمرات جانفشاني هاي توده هاي مبارز و مقاوم يكبار ديگر ضايع خواهد شد و مسائل اساسي كشور و مردمان كشور كماكان لاينحل باقي خواهد ماند.
ما منسوبین " جنبش انقلابی جوانان افغانستان"خاطره پرافتخار قيام 24 حوت و ياد جانباختگان راه استقلال و آزادي را گرامی میداریم و تعهد مي بنديم كه براي بيرون راندن نيروهاي اشغالگر و سرنگوني رژيم دست نشانده، از هيچگونه ايثار و فداكاري دريغ نمي كنيم و با تعهد خارائين و عزم متين در مقابل اشغالگران و دست نشاندگان شان به مبارزات مان، با استقامت و جهتگيري ملي مردمي و انقلابي، ادامه می دهیم.
در شرایط فعلی، مبارزه برای برپائی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خائنين ملي، ضرورت مبارزاتی عمده جامعه ما محسوب می شود. به همین خاطر جنبش انقلابی جوانان افغانستان از تمامی نیروها و شخصيت هاي انقلابی، دموكرات و ملي كشور می خواهد که بخاطر پاسخدهي مناسب به ضرورت هاي مبارزاتي كنوني براي ايجاد و تحكيم هماهنگي و همسويي مبارزاتي ميان شان بكوشند و صفوف شان را بطور روز افزوني متحد و يكپارچه سازند. " جنبش انقلابي جوانان افغانستان " وظيفه خود مي داند كه درين راستا براي ايجاد و بسيج جنبش مبارزاتي مقاومت خواهانه وسيع جوانان كشور كار و
پيكار نمايد.

به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی دست نشانده شان!
جنبش انقلابی جوانان افغانستان


24 حوت 1388