جوانان متشكل شويد


درشرايط كنوني وبس حساس افغانستان برپائي مقاومت انقلابي ملي ومردمي مابه قواي تازه وعوامل جوان نيازمند است. امروزمانيازمند هرچه بيشتري ازروشنفكران شجاع ومبارزهستيم وبايد دراين زمينه هرچه كوشاتروباجديت تمامتربين جوانان كاركنيم. اگرنتوانيم كه جمعي همكارونيروي مبارزبراي" جنبش انقلابي جوانان افغانستان" بيابيم كشتي مابه ساحل نخواهد رسيد وبه گل ولاي خواهد نشست. ممكن اين سوال پيش ايد كه آيا مادرشرايط كنوني كه رژيم پوشالي ونيروهاي استبدادي دراعماق سياست ظالمانه واستبدادي فرورفته وبه هيچكس اجازه اظهارعقيده رانمي دهد مي توانيم ترتيب اثري براي مبارزات فرهنگي روشنفكري داده وبسيج شان كنيم؟ اياميتوان بين نسل جوان درمكاتب وپوهنتون ها درحاليكه اختناق سياسي وجود دارد وبه هيچكس اجازه سياست داده نمي شود رخنه نمود؟ اين درست است كه درشرايط كنوني آزادي عقيده وجود ندارد، زمانيكه آزادي عقيده وجود نداشته باشد، آزادي بيان معني ومفهومش راازدست مي دهد. ورژيم پوشالي حامد كرزي حتي درمكاتب وپوهنتون ها مكاتيب ارسال داشته كه هرگاه كسي به سياست روي آورد فورا اخراج شان كنند، وشخص كرزي دربيانات خود بارها درمحافل روشنفكري اظهارنموده كه " بچه هاي من درس بخوانيد، خوب درس بخوانيد، سياست نكنيد، زيرا سياست خوب كارنيست" به اين شكل رژيم پوشالي مانع رشد فكري وفرهنگي جوانان گرديده وسياست رامختص به رژيم دست نشانده واربابان امپرياليستي ميداند ودرمقابل جوانان سد ايجاد مي كند، اما جوانان بايد كه اين سد وموانع وچوكات تعيين شده ازطرف رژيم پوشالي رادرهم شكسته وبرمشكلات كنوني فايق ايند وبرمطالعه خويش بيفزايند، تابتوانند علت اساسي اين همه مشكلات، بد بختي رادرك نموده وبدانند كه چرا افغانستان درچنگال امپرياليستها به رهبري امپرياليزم امريكا فرورفته است وبراي آزاد ساختن كشورمتشكل شوند، زيرا بدون تشكيل سياسي وانقلابي نميتوان طرفندهاي امپرياليزم ورژيم دست نشانده رافاش ساخت.
يكفرد انقلابي كه مبارزه راوظيفه خود قرارداده ودرهرجاي كه باشد بايد كه به تقويت وتحكيم رشته هاي ارتباطي تشكيلات خود كوشا باشد نيروهاي تازه جوان رابدورحلقه تشكيلاتي خويش جمع نمايد، گرچه نيروهاي تازه تجارب نيروهاي متشكل راندارند اما نيروهاي انقلابي ازدانش وتجربه خود استفاده نموده وتربيت شان نمايد واشتباهات آنها رانه ازراه توضيح بلكه درعمل اصلاح نمايند وهمين شيوه كاروعمل نيروهاي تازه رابه نيروهاي انقلابي مبارزومتشكل تبديل نمايند وقدم به عرصه فعاليت گذارند. بايد به اين نكته تاكيد كنيم كه بين ما ترسي ابلهانه نسبت به توده جوان وجود ندارد وباتمام قوابايد به اين فكرمبارزه نمود واعتماد كامل رابين روشنفكران بوجود آورد. اگرماكارهاي سياسي وتشكيلاتي خود راباپشتكاري وجديت تمام به پيش ببريم مطمئن هستيم كه مبارزات سياسي هرگز بي نتيجه نخواهد ماند. گرچه موقعيت مساعد براي ماهميشگي نسبت وامكان دارد كه يكباره به هدفهاي خويش نرسيم ولي چون افراد انقلابي وتشكيلاتي هستيم وبرحسب مرام والاي انساني براي بيرون راندن نيروهاي اشغالگرو از بين بردن ستم طبقاتي مبارزه مي كنيم نبايد كه از دشواري ها به هراسيم وازشكست ها مايوس شويم، بلكه بيش ازپيش كارخود را با پشتكاري وسعي خستگي ناپذيرحتي درمشكلترين وسخترين شرايط تا پيروزي نهائي ادامه دهيم. زيراما معتقديم كه " مبارزه شكست، بازهم مبارزه بازهم شكست، بازهم مبارزه سرانجام پيروزي."
براي بيرون راندن نيروهاي اشغالگرازافغانستان مبارزه خستگي ناپذيروفداكاري مي خواهد، اين پيام متوجه جوانان است. امروز، روزي است كه جوانان دلير وشجاع ازهرطبقه تحت ستم كه هستيد خواه كارگر، خواه دهقان، خواه محصل ... دست به دست هم داده با مبارزه جدي وتلاش خستگي ناپذيرتصميم بگيريد وخود را از قيد افكاركهنه ارتجاعي برهانيد وبه خاطرمتشكل شدن وبيرون راندن نيروهاي اشغالگر وسرنگوني رژيم دست نشانده به " جنبش انقلابي جوانان افغانستان" بپيونديد.
جوانان دلير!
تازمانيكه متشكل نشويد وبرنامه انقلابي رامورد اجرا قرارندهيد تمام خيمه شب بازي هاي نيروهاي ارتجاعي برمردم اثرخواهد گذاشت وآنها را دوباره بدنبال خود خواهد كشانيد وتفتيش عقايد چه ازطرف طالبانيزم وچه رژيم دست نشانده چندين برابرخواهد گشت چنانچه طرح وتصويب "قانون شخصيه احوال اهل تشيع" توسط رژيم دست نشانده بيانگرآنست كه مي خواهد افغانستان رابه قرن هفت صد ميلادي برگرداند. وبردگي نصف نفوس جامعه( زنان) راكاملا قانوني سازد.
اين وظيفه ورسالت شماجوانان است كه ماهيت اصلي رژيم دست نشانده حامد كرزي رابه مردم ازطريق تبليغ وترويج افشا نموده وازبي اطلاعي و اصول تربيت توده هاي مردم هراسان نباشيد. هرگاه دركارتشكيلاتي وسياسي ازخود سستي وبطالت نشان ندهيد تبليغ وترويج رادرست وبه موقع به مرحله اجراگذاريد يقينا كه معرفت سياسي توده بالا خواهد رفت وبدورنيروهاي انقلابي حلقه خواهند زد، اين ديگرمربوط ومنوط به كارسياسي وتشكيلاتي ماوشما است.
ما ازتمامي جوانان دليرتقاضا منديم كه باپيكارجوانان مكاتبه نمايند وآنرا تداوم بخشند، مقالات وجزوات بنويسند وبه آدرس پيكارجوانان بفرستند، مقالات وپيشنهادات شمادرپيكارجوانان چاپ وپيرامون آن تبصره خواهد شد.
جوانان دليروشجاع بنويسيد، ازنوشتن وغلطي آن نهراسيد،پيكارجوانان آنرا اصلاح خواهد نمود.


جنبش انقلابی جوانان افغانستان
22 عقرب 1388