دور دوم شماره سیزدهم حمل (1389)

 

آنچه در این شماره میخوانید

سر مقاله

اطلاعیه عمومی جنبش انقلابی جوانان افغانستان

جوانان متشکل شوید

افغانستان و مسئله ملی

جوانان و مسئله متشکل شدن

ابتذال در ادبیات

بازی های عوام فریبانه سیاسی رژیم پوشالی

اختلافات ملیتی در درون دانشکاه ها آگاهانه دامن زده میشود

پرورش هنر انقلابی و مبارزه علیه هنر امپریالیستی

فاجعه بیکاری در افغانستان

فاجعه هولناک سالنگ ، پرونده جدید از جنایات رژیم

جوانان فردا در سیمای کودک مشنگ فروش امروز

زنده یاد استاد یوسف مومند

ششمین البوم هنری جنبش

اعلامیه ها