دور دوم شماره چهاردهم سنبله 1389 (سپتامبر 2010)

عناوین مندرج این شماره پیکار جوانان

1- دومین دور انتخابات پارلمانی رژیم پوشالی را قاطغانه تحریم کنیم

2- گزارش و تحلیل مراسم تجلیلیه 28 اسد 1389

3- هدف ما از آزادی و استقلال چیست؟

4- گزارش از دست برچی کابل

5- "چرگه ملی مشورتی صلح " ترفند تازه ای برای....

6- برگذاری جرگه های فریبنده، نشکل آفرینی ، در ...

7 علیه انتخابات ضد ملی پارلمانی رژیم سکوت نخواهیم کرد!

8- سوم جوزا را به بسیج تشکلاتی معلمین ارتقاء دهیم!

9- "روز جهانی معلم "و پیوند آن در سطح ملی

10 - چرا سوم جوزا، روز معلم است ؟

11- تظاهرات محصلین دانشگاه های کابل در حمایت از....

12 - مصاحبه با محصلین دانشگاه های کابل

13 - این سنگر های امنیتی به داخل کشور بخاطر چیست ؟

14 -اعدام های زنجیره یی رژیم سفاک ایران را محکوم کنیم !

15 - دانشجویان و انزواگرائی سیاسی

16 - گرامی باد اول می روز جهانی کارگر

17 - هفت و هشت ثور ، دو روز فاجعه آمیز در تاریخ کشور

18 - فقط با انقلاب میشود بسوی محو خشونت حرکت کرد!

19- قانون

20- -صمد بهرنگی نویسنده انقلابی و مردمی

21- " افسانه جومونگ"

22 - شعر

23- سر زمین من