شماره دوم دور دوم سنبله 1386 (اگست 2007 )

تحلیلی پیرامون یک خبر
" برتانیه در افغانستان خواهد ماند! "

بریتانیا در افغانستان خواهد ماند، خبری است که در شماره  ( 69) رونامه اتفاق اسلام مورخ 31 جوزای 1386 بچاپ رسیده است  و کوپرلزسفیر جدید  برتانیه در افغانستان  که شاید یکی از نوادگان جنرال  سیل ویا مکناتن  است این مطالب را عنوان کرده است:

ادامه دارد

دومين آلبوم هنري
جنبش انقلابي جوانان افغانستان
به نشررسيد!

به پيشواز بيست وهشتم اسد
روز استرداد استقلال افغانستان از دست استعمار پير انگليس

 بيست و هشتم اسد 1386 مصادف است با هشتاد و هشتمين سالروز استرداد استقلال افغانستان از دست استعمارپير انگليس . ازين رو بايد به استقبال گرامي داشت هرچه پر شكوه تر اين روز مهم تاريخي برويم وياد جانباختگان راه آزادي و استقلال را گرامي داشته و تعهد هرچه راسخ تر خود را براي ادامه دادن راه آنان اعلام نماييم و با فرياد هرچه رسا تربگوييم كه هيچگاه درمقابل متجاوزين و اشغالگران و دست نشاندگان شان از پا نخواهيم نشست.

ادامه دارد

بيست وهشتم اسد را گرامي بداريم
و

خود را براي برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی آماده كنيم

     بيست و هشتم اسد 1386 مصادف است با هشتاد و هشتمين سالروز استرداد استقلال افغانستان از دست استعمار پير انگليس ، ازين رو بايد به استقبال گرامي داشت هرچه پر شكوه تر اين روز مهم تاريخي برويم وياد جانباختگان راه آزادي و استقلال را گرامي داشته و تعهد هرچه راسخ تر خود را براي ادامه دادن راه آنان اعلام نماييم و با فرياد هرچه رساتر بگوييم كه هيچگاه

همه سر به سر تن به كشتن دهيم                ازآن به كه كشور به دشمن دهيم

چو كشــور نباشــد تن من مباد                        تن من مبــاد و سر من مبــــاد

نبايد كه ميـهن بود جاي خصم

به دشمن نشايد بجزء قهروخشم

ادامه دارد

جوانان باید در مبارزات سياسی فعال باشند

ابرقلدران غارتگر امروز بوسيله چاكران بي ماهيت شان فارمول سياه و ننگيني ابداع كرده اند كه جوانان نبايد سياست بدانند! چون سياست مانع رشد تحصيل و كاروكسب شان ميشود. چقدر مضحك ، چقدراغواگرانه ! ويا استدلال تهي از براي واقعيت مينمايند كه : سياست فريب است ، سياست حيله اي براي بقدرت رسيدن و غصب زمام اموركشور و دولت است، پس به آن دخالت نكنيد ! این ، يك ادعاي كاملا بي شرمانه و از ريشه مردود است.

ادامه دارد

انتقامجویی دد منشانه از اهالی ملکی

به تاریخ 26 جوزای 1386، روز یکشنبه ساعت 9:45 صبح در اثر یک حمله انتحاری در سرک کمپنی در منطقه ی موسوم به آب رسانی از مربوطات ناحیه پنجم امنیتی شهر کابل چهار نفر ملکی و یک نفر ایتالیایی مربوط نیروهای به اصطلاح ایساف کشته شدند و بیش از هشت تن از مردم ملکی زخمی گردیدند. این حمله زمانی اتفاق افتاد که فرد انتحاری موتر کرولای خود را که مملو از مواد انفجاری بود به موتر نیروهای ایتالیایی ایساف تصادم داد. پس از حادثه نیروهای اشغالگر ایتالیایی به طرف مردم ملکی آتش گشودند که در اثر آن بیش از سه تن کشته و تعدادی زخمی گردیدند .

ادامه دارد

جنایت زیر لوای ناموس داری

امپریالیستهای اشغالگر امریکائی و متحدین شان به بهانه " آزادی زنان " از قید ستم طالبانی و " مبارزه علیه تروریزم " بر این سرزمین تجاوز نمودند و تا هم اکنون نیز این موضوع را تکرار می نمایند . اما مردمان این مرز و بوم و بخصوص زنان که در طول تاریخ ستم مرد سالاری را با گوشت و پوست خویش احساس نموده اند، این را فراموش نمی کنند که ستم واستبداد رژیم طالبانی دراثر حمایت های مستقیم و غیر مستقیم امپریالیستها یعنی همین" ناجیان "  امروزی زنان بر این کشور و مردمان آن تحمیل گردید.

ادامه دارد

منبع:
 مقاله ذيل دراصل توسط انقلابيون امريكا تدوين و منتشر شده بود كه بعدا توسط انقلابيون ايراني بعداز ترجمه وتلخيص دريك نشريه انقلابي ايراني به نشررسيد. اينك پيكار جوانان بخاطر ارزش علمي اين مقاله به نشر ترجمه فارسي آن مبادرت ميورزد.


زندگي چيست؟

ادامه دارد

طشت رسوائي جنايتكاران " ناموس دار " به صدا درآمد


پشت پرده جنايت

درهمین شماره از پیکار جوانان ، در مقاله ای تحت عنوان "  جنایت زیر لوای ناموس داری" ، زندگی زنی  که مورد معامله گری قرار گرفته ، بطور واضح  وروشن بیان  گردیده است . در آن مقاله  ذکر گردیده است  که اعمال ستم بر زن بخش لا یتجزائی از کل نظام ستمگرانه حاکم بر جامعه است و در هر مسئله کوچک  ویا بزرگ این زن است  که قربانی شده و خونش میریزد  و یا زیر نام های  بدکاره و فاسد روانه زندان میگردد و متجا وزین به حقوق زنان توسط دستگاه  عدلی وقضائی این سیستم  تبرئه میگردند . این موضوع توسط خود دستگاه حاکمه چند روز بعد به خوبی مصداق پیدا میکند و طشت رسوائی  شان از بام می افتد و نقاب خائنانه ستمگرانه رژیم علیه زنان دریده می شود.

ادامه دارد

گزارش ازاکسیون اعتراضی 23 جون دربرابرقونسلگری
دولت فاشیستی جمهوری اسلامی ایران
درشهرفرانکفورت آلمان


    ازسه دهه به اینطرف افغان ها مجبوربه ترک وطن خودشدندکه بیشترین رقم این پناهنده هادرایران وپاکستان مسکن گزین شده اند. افغان های مهاجردراین دوکشورباشرایط خیلی دشواری که بالای شان تحمیل گردیده باخواری هاومشقات جنگیده ودرهرحالت اش بافروش ارزان نیروی کارمورداستفاده کارفرمایان قرارگرفته وتوانسته اندبرای بقای خودوفامیل های شان , نفقه وسرپناه تهیه کرده وبحیث یک اجنبی وانسان درجه دودربرابرفشارهای گوناگون مقاومت نموده استواروتسلیم ناپذیروبااتکاء به دسترنج خودبه زندگی دوام دهند.

ادامه دارد

اخراج وحشيانه آوارگان افغانی توسط دولت ايران را
محکوم می نمائيم !


   افغان هااز29 سال به اينطرف مجبوربه ترک وطن پدری خودشدندکه بيشترين رقم اين پناهنده هادرايران وپاکستان مسکن گزين شده اند. افغان های مهاجردراين دوکشورباشرايط خيلی دشواری که بالای شان تحميل گرديده باخواري هاومشقات جنگيده ودرهرحالت اش که ازطرف کارفرمايان بحيث نيروی کارارزان مورداستفاده قرارگرفته , توانسته اندبرای بقای خودوفاميل های شان , نفقه وسرپناه تهيه کرده وبحيث يک اجنبی وانسان درجه دودربرابرفشارهای گوناگون مقاومت نموده استواروتسليم ناپذيروبااتکاء به دسترنج خودبه زندگی دوام دهند.

ادامه دارد

سیر تکامل نفوذ امپریالیزم در افغانستان

بخش دوم

با فرو کش کردن دوره هفتم شورا که با سرکوب قهری و خونین استبداد همراه بود، دوره استبداد صدارت داود خانی آغاز شد ،طبقه حاکمه با سوسیال امپریالیزم نو خاسته شوروی عمیقا در پیوند قرار گرفت و سرمایه  کمپرادوری بروکراتیک وابسته به آن در افغانستان قویا به جریان افتاد و به سرعت در تار وپود اقتصاد کشور ریشه دواند .

ادامه دارد

بر گرفته ازوب سایت " بابا "

www.baaba.eu

نگاهی به  ً کارزار اتمی ً در ایران

از آغاز تا امروز

توضیح مترجم :

 ً سیاست اتمی ً رژیم جمهوری اسلامی ، چندین سالی است که بخش عظیمی از افکار عمومی ایرانیان در داخل و خارج از کشور را بخود مشغول نموده است . در این میان رژیم تا حدودی ً موفق ً گردیده است که نه فقط در بین هواداران پروپاقرص حزب الهی اش و نه فقط در بین اپوزیسیون سازشکار ومماشات گر ؛ که تمام وقت منتظر خوش خدمتی است و از ً جنبه های مثبت ً رژیم پشتیبانی میکند ، بلکه حتی در صفوف برخی از نیروهای غیروابسته و ً مترقی ً نیز توانسته است  به این توهم دامن بزند که گویا رژیم با پافشاری بر روی ً مواضع اتمی اش ً در جهت ً پیشرفت صنایع و تکنولوژی هسته ائی ً گام برداشته و از ً منافع ملی ً دفاع میکند .... !؟

ادامهدارد

نامه رسیده

اشعار انتخابی