شماره پنجم     دور دوم      حوت 1386  ( مارچ  2008 )

پیدایش استراتیژی ملل متحد و حقوق بشر

بعد از شکست  آلمان هتلری و قدرت های هم پیمانش و پیروزی قوای متحدین و در جنگ جهانی دوم, کشورهای فاتح به منظور تثبیت فتوحات جدیده و پا برجای

ادامه دارد

پیام همبستگی

به کارزار " مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن در ایران " !

همسنگران عزیز !
راهپیمائی هشت مارچ شما را قاطعانه پشتیبانی می کنیم . این راهپیمائی یک حرکت مبارزاتی درست و اصولی است . این راهپیمائی می تواند و باید به مبارزات زنان در ایران و سائر کشور ها ، بخصوص کشورهای همسایه ایران ، مثل افغانستان ، تحرک تازه ای ببخشد . موفقیت و پیروزی راهپیمائی تان را ، موفقیت و پیروزی خود به حساب می آوریم و تبلیغ برای آنرا یک مسئولیت جدی مبارزاتی خود به حساب می آوریم .

زنده باد مبارزات زنان ایران ، افغانستان و سراسر جهان !          

" دسته هشت مارچ افغانستان "  و "جنبش انقلابي جوانان افغانستان"

5 مارچ 2008

وزجهاني زن را گرامي بداريم
و
تعهد خود را براي مقابله با بيگانگان مستحكم تر سازيم

بار ديگرروزجهاني زن فرارسيد، روزي كه تمامي نهادهاي ملي دموكراتيك براي احقاق حقوق پامال شده زنان به جاده ها ميريزند و صداي اعتراضات شان را نسبت به حقوق ازدست رفته زنان بلند ميكنند. روز جهاني زن بار ديگرفرارسيده است ، اما قتل و تجاوز درافغانستان كماكان شب سياه طولاني را ميپيمايد. هشتم مارچ روز مبارزه براي آزادي و رهايي زنان درسراسر جهان است ، بدين اساس بايد به استقبال گرامي داشت هرچه پرشكوه تر اين روز مهم وتاريخي برويم، متاسفانه كه دركشوراشغال شده ما جايي براي بيان اين حقايق نيست ،

ادامه دارد

اعتصاب داكتران ولايت هرات
دولت دست نشانده را به لرزه انداخت


براساس گزارش رسيده ازولايت هرات ، اتحاديه داكتران اين ولايت به يك اعتصاب عمومي دست زدند كه با پشتيباني همگاني مردم همراه بود.
گزارشگرماازمنطقه ميگويد كه داكتران درپي اعتراض به آنچه ترور، سرقت و اختطاف اطفال درهرات خوانده شده دست به چنين اعتصابي زدند. اين واقعه پس ازآن رخ داد كه پسر داكترخليل احمد يوسفي يكي از داكتران سرشناس ولايت هرات به تاريخ چهارشنبه 15 حوت 1386 ازمسير مكتب اش توسط آدم رباياناختطاف ميشود.

ادامه دارد

پیام همبستگی
به پشتيباني از اعتصاب داكتران ولايت هرات !

اعتصاب داكتران ولايت هرات راقاطعانه پشتيباني كنيد
و باعزم راسخ آنرا تا سرحد طرد تجاوزاشغالگران سرتاسري سازيد

ملت شريف و آزاده !
امپرياليستهاي تجاوزگربه سركردگي امپرياليستهاي يانكي و رژيم دست نشانده حامد كرزي ادعا دارند كه يكي ازدستاوردهاي لشكر كشي شان برافغانستان ، تامين امنيت دراين كشور است،حال آنكه در واقعيت تجاوز و اشغالگري نه تنها عامل كشتارددمنشانه توده هاي ستمديده و اطفال معصوم شان

ادامه دارد

خشونت و عوامل ضرورت به کار گيری آن در افغانستان


     شريف جان و خانمش ناجيه جان به اثريک قتل ناجوانمردانه، از بين رفتند اين حادثه بر آن کسانيکه  اين دو انسان زحمتکش، رفيق دوست و و طن پرست را می شناختند، خيلی ناگوار آمد و در فقدان وضايع شدن اين زوج ، عذاب می کشند.

ادامه دارد

آزادی حقیقی زنان افغانستانی
در گرو
کسب استقلال و آزادی و پیروزی انقلاب است 

در شرایط کنونی افغانستان امپریالیست های امریکایی ومتحدین شان تلاش دارند تا خود را مدافع  " آزادی زنان " در مقابل شوونیزم غلیظ طالبانی معرفی نمایند تا از این طریق بتوانند مبارزات زنان را از مسیر اصلی اش منحر ف نمو ده  و نظام پو سیده  پوشالی را از گزند مبارزات آزادیبخش توده ها محافظت نمایند. امپریالیستها بخوبی در ک نموده اند که جنبش زنان  بخش مهمی از مبارزات توده های زیر استثمار و ستم در نابود ی جامعه کهن و ایجاد جامعه نوین میباشد.

ادامه دارد

اشعار انتخابی

سیرتکامل نفوذ امپریالیزم درافغانستان
بخش پنجم
امارت اسلامی طالبان


سازماندهی، تسلیح و پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تحریک طالبان در خدمت به منافع نفتی امپریالیست های امریکایی و قدرت های ارتجاعی وابسته به آنها در منطقه قرار داشت. درین زمان کمپنی بریداس ارجنتینی توانسته بود به چاه های نفت و گاز ترکمنستان راه یابد. این کمپنی میخواست نفت و بخصوص گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به

ادامه دارد